Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Miljøtiltak i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 122/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Miljøtiltak i samferdselssektoren

- Samferdselssektoren skal ta sin del av ansvaret for en bedre miljøpolitikk i Norge. Miljøulempene av transport er særlig knyttet til klimaendringer, luftforurensning, støy og vern av biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer. Det er nødvendig med effektive og samordnede tiltak for å møte disse utfordringene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

I forslaget til statsbudsjett for 2003 er det vist til at regjeringens hovedstrategi overfor globale og regionale miljøproblemer er bruk av tverrsektorielle virkemidler som for eksempel avgifter og generelle miljøkrav. I tillegg blir det vist til en rekke tiltak innenfor samferdselssektoren som skal bidra til å redusere miljøbelastningene av transport.

- Regjeringens kraftige økte satsing på kollektivtransport bidrar til å avhjelpe lokale miljø- og framkommelighetsproblemer i de største byområdene. I disse områdene er det av hensyn til miljøet nødvendig å legge til rette for å begrense bilbruken, til fordel for økt bruk av kollektivtransport, gange og sykling, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

40 prosent færre skal utsettes for støy

Til miljø- og servicetiltak innen vegsektoren er det innenfor foreslåtte riksveginvesteringer satt av 240 millioner kroner. I tillegg til disse midlene over statsbudsjettet kommer 90 millioner kroner i bompengemidler. Størstedelen av de samlede midlene til miljøtiltak vil bli nyttet til støyskjerming langs vegnettet, for å oppfylle støykrav som følger av forurensningsloven. Tallet på personer som er utsatt for mer støy enn tiltaksgrensen på 42 decibel, ventes med dette å bli redusert fra 5 800 til 3 500, det vil si en reduksjon på nær 40 prosent.

Mer til "Bedre byluft"

I forslaget til statsbudsjett for 2003 er det avsatt 15 millioner kroner til videreføring av prosjektet "Bedre byluft". Dette er en betydelig økning sammenliknet med tidligere års bevilgninger. Gjennom prosjektet overvåkes luftkvaliteten i de største byene, blant annet for å kunne iverksette tiltak som kan begrense luftforurensningen.

Økt satsing på "0-utslippsteknologi"

Regjeringen går inn for å bruke 3,5 millioner kroner som tilskudd til forsøk med alternative drivstoffer og miljøvennlig teknologi neste år. Dette er en økning på én million kroner sammenliknet med budsjettet for 2002. Hele beløpet skal brukes til forsøk med "0-utslippsteknologi".

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt bruk av ny teknologi som kan bidra til å redusere miljøproblemene som transportvirksomhet skaper.

- Det er for tiden betydelig oppmerksomhet knyttet til "0-utslippsteknologi" i transportsektoren, blant annet bruk av hydrogen og brenselceller, men det er et stykke fram før hydrogendrevne kjøretøyer er kommersielt tilgjengelige og konkurransedyktige når det gjelder pris. For å stimulere utviklingen av bruk av slik teknologi foreslår regjeringen å styrke satsingen på forsøk med "0-utslippsteknologi", går det fram av budsjettforslaget.

360 millioner kroner til gang- og sykkelveger

I regjeringens budsjettforslag er det forutsatt at det i 2003 skal brukes 360 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. Av dette skal 240 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet, mens 120 millioner kroner finansieres ved hjelp av bompengemidler.

I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til bygging av nye vegstrekninger.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som gir mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelt tiltak som bygging av planskilte vegkryssinger.

Natur- og kulturmiljø skal ivaretas

For å bevare det biologiske mangfoldet, kulturlandskapet og kulturhistoriske verdier i Norge, vil samferdselsmyndighetene så langt det er mulig unngå inngrep i vernede naturområder, sårbare naturtyper og verdifulle kulturområder. Hensynet til natur- og kulturmiljø skal innarbeides bedre i planlegging, utbygging og drift av samferdselsanlegg, går det fram av forslaget til statsbudsjett for 2003.

Samferdselsdepartementet deltar i et interdepartementalt samarbeid om kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Statens vegvesen og Jernbaneverket driver egen kartlegging av biologisk mangfold, blant annet i forbindelse med riksveg 7 over Hardangervidda og langs veger og jernbanelinjer. Statens vegvesen utarbeider også en håndbok om habitatfragmentering og deltar i europeisk forskningssamarbeid om biologisk mangfold.

Sommeren 2002 la Statens vegvesen fram "Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner". Målet med planen er å framskaffe kunnskap og sikre vegminner og veghistoriske miljøer. Planen vil være retningsgivende for etatens forvaltning av egne kulturminner, heter det i budsjettforslaget.

Jernbaneverket arbeider også med en nasjonal verneplan for kulturminner i tilknytning til jernbanen. Verneplanen ventes å foreligge i løpet av høsten 2002.

Riksveg 7 over Hardangervidda

- Vegdirektoratet samarbeider med Direktoratet for Naturforvaltning for å framskaffe økt kunnskap om sammenhengen mellom villreinens levevilkår og framtidig vinterdrift av riksveg 7 over Hardangervidda. Resultater fra forsknings- og utredningsarbeidet som er satt i gang vil foreligge i 2006. Resultatene vil gi nytt grunnlag for å vurdere hensynet til villreinen, turisme og næringsliv i området, heter det i budsjettforslaget.