Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Stamvegnettet foreslås utvidet med vel 1100 kilometer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 113/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Stamvegnettet foreslås utvidet med vel 1100 kilometer

Regjeringen går i forslag til statsbudsjett for 2003 inn for at dagens stamvegnett utvides med ytterligere 1 143 kilometer, til 8 597 kilometer. – Utvidelsen vil gi bedre muligheter for å styre og samordne innsatsen på viktige, fylkeskryssende transportruter og legger også til rette for å utvikle transportkorridorer hvor veg-, bane- og sjøtransport kan sees i sammenheng, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Riksvegene i Norge er delt inn i stamveger og ”øvrige riksveger”. Stamvegnettet er avgrenset til å omfatte de viktigste vegrutene. Dette nettet er spesielt viktig for næringslivet og for person- og godstransport over lange avstander. Stamvegene blir vurdert og bygget ut uavhengig av fylkesgrenser, og med sterkere prioritering og samordning fra sentrale myndigheter, enn det som er tilfelle for ”øvrige riksveger”.

Utvidelsen av stamvegnett har sammenheng med at regjeringen nå går inn for å endre kriteriene for hvilke strekninger som bør inngå i stamvegnettet. Etter regjeringens mening bør følgende typer av veger inngå i stamvegnettet:

  • Alle europaveger
  • Hovedtransportruter til og fra utlandet, fortrinnsvis veger som er knyttet opp mot et stamvegnett i nabolandet
  • Gjennomgående ruter av stor betydning for transporter mellom landsdeler

Etter regjeringens mening bør det ikke nødvendigvis være bare én rute mellom landsdeler. Hvis flere vegruter har stor betydning for transporten mellom landsdeler, må det være riktig at disse får samme styring fra sentralt hold, med de muligheter for styrket samordning som dette gir. Det er også nødvendig å forlenge enkelte av dagens stamvegruter fram til naturlige endepunkter, for eksempel ved viktige havner.

Med utgangspunkt i disse kriteriene går regjeringen inn for at stamvegnettet bør utvides med følgende riksvegstrekninger:

Riksveg 4 Oslo – E6 ved Mjøsbrua, 140 kilometer

Riksveg 5 Førde – Florø, 56 kilometer

Riksveg 9 Kristiansand – Haukeligrend, 236 kilometer

Riksveg 13 Jøsendal – Voss, 104 kilometer

Riksveg 15 Eid – Måløy, 53 kilometer

Riksveg 35 Hønefoss – Hokksund, 56 kilometer

Riksveg 36 Seljord – Eidanger, 93 kilometer

Riksveg 7 Hønefoss – Gol, 134 kilometer

Riksveg 52 Gol – Borlaug, 77 kilometer

Riksveg 70 Kristiansund – Oppdal, 161 kilometer

Riksveg 92 Karasjok – Karigasniemi, 18 kilometer

Riksveg 150 Hovin – Tjernsmyr, ”Store Ringveg” i Oslo, 15 kilometer

Disse utvidelsene av stamvegnettet er - med ett unntak - i samsvar med tilrådinger fra Vegdirektoratet. Unntaket gjelder Vegdirektoratets tilråding om å inkludere riksveg 7 mellom Gol og Brimnes (ved kryss med riksveg 13) i stamvegnettet. På grunn av miljømessige hensyn knyttet til Hardangervidda går Samferdselsdepartementet imot at denne vegstrekningen skal inngå i stamvegnettet. Riksveg 7 mellom Gol og Brimnes, over Hardangervidda, går gjennom et følsomt naturområde, med blant annet Norges største villreinområde. En stamveg gjennom dette området vil etter Samferdselsdepartementets vurdering ikke være forenlig med forvaltningen av villreinstammen som Norge har et internasjonalt ansvar for.

- Dersom Stortinget slutter seg til regjeringens forslag om utvidelse av stamvegnettet, vil dette bli lagt til grunn for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Klassifisering av vegnettet

I budsjettforslaget blir det vist til at Vegdirektoratet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet har utredet en mulig to-deling av vegnettet i Norge. En slik to-deling er et alternativ til dagens ordning der vegnettet er delt i tre deler, med kommunale veger, fylkesveger og statlige riksveger.

Vegdirektoratet har anbefalt en ordning med todeling at det offentlige vegnettet, med kommunale og statlige veger. I Vegdirektoratets anbefaling av en slik to-deling er det lagt til grunn at det alt vesentlige av fylkesvegnettet blir omklassifisert til riksveg. Samferdselsdepartementet ser klart fordelene ved dette, men mener det er riktig å se spørsmålet om todeling av vegnettet i sammenheng med regjeringens samlede vurdering av fylkeskommunens nye rolle som regional utviklingsaktør. En slik bredere vurdering av fylkeskommunenes rolle vil bli lagt fram for Stortinget mot slutten av inneværende stortingsperiode, og Samferdselsdepartementet vil da komme tilbake til denne saken, går det fram av budsjettforslaget.

Til redaksjonen
For kart som viser dagens stamvegnett og de foreslåtte utvidelsene av nettet – se St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet (side 79 i papirutgaven).