Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Styrket forskningssatsing i samferdselssektoren - øker med nær ti prosent

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 125/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Styrket forskningssatsing i samferdselssektoren – øker med nær ti prosent

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2003 skal bevilges i alt 134,7 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 11,6 millioner kroner eller nær ti prosent i forhold til saldert budsjett for 2002.

- Økt forskningsinnsats er viktig for å utnytte samfunnets muligheter til å ta i bruk informasjons- og kommunikasjonsteknologi, og for å framskynde bruken av mer effektive, sikre og miljøvennlige former for transport. Forskning er et satsingsområde for regjeringen. Dette gjelder også i samferdselssektoren, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Det blir gitt prioritet til langsiktig forskning og kunnskapsoppbygging på områder som gjelder informasjons- og telekommunikasjonsteknologi, trafikksikkerhet, alternative drivstoffer og miljøvennlig teknologi.

Den foreslåtte bevilgningen er fordelt slik:

  • 104,8 millioner kroner er satt av til samferdselsforskning. Dette er en økning på 20,8 millioner kroner i forhold til årets budsjett. Bevilgningen er fordelt med 37,7 millioner til transportforskning og 67,1 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning.

    En stor del av disse midlene vil gå til å støtte et næringsrettet forskningsprogram som dekker tjenesteyting, handel og logistikk. Programmet skal bedre muligheten for mer effektive og miljøvennlige former for transport, noe som er viktig for framtidig verdiskaping. Det skal også settes i gang et bredt anlagt forskningsprogram om risiko og sikkerhet i transportsektoren. I tillegg støtter Samferdselsdepartementet programmer som tar for seg miljø, forurensning og helse, byutvikling og regional utvikling.

    Det legges også opp til å øke støtten til forskning og utvikling innen telekommunikasjon. Det vil bli lagt spesiell vekt på programmer og prosjekter som fremmer utviklingen av bredbåndsnett og -tjenester. Dette er viktig for å sikre videre utbygging av avansert teleinfrastruktur og teletjenester.
  • 15 millioner kroner skal brukes til Samferdselsdepartementets kjøp av utredninger, med sikte på å bedre kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren. Miljø og trafikksikkerhet er blant emnene som vil stå sentralt.
  • 3,5 millioner kroner er satt av som tilskudd til forsøk med alternative drivstoffer og miljøvennlig teknologi. Dette er en økning på én million kroner. Bevilgningen er for første gang i sin helhet øremerket forsøk med "0-utslippsteknologi".
  • 10,4 millioner kroner er bevilget til tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Regjeringen ønsker å sikre at funksjonshemmede skal kunne delta i arbeidsliv og ha mulighet til utdanning. Det ble derfor fra 1. august i fjor satt i gang et ettårig forsøk med tilrettelagt transport for funksjonshemmede arbeidstakere og studenter. Regjeringen vil forlenge forsøket ut første halvdel av 2003. Bakgrunnen for dette er at forsøket så langt har omfattet få deltakere, og en forlengelse for hele studieåret 2002/2003 ville kunne forhindre at noen lar være å søke om studieplass på grunn av manglende transportløsninger. Regjeringen vil ta stilling til om det skal etableres en permanent ordning for arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede når erfaringene med forsøksordningen er evaluert.

Forskning og utvikling i underliggende etater

Etatene som er underlagt Samferdselsdepartementet driver også en betydelig forsknings- og utredningsvirksomhet. Dette gjøres ofte i samarbeid med næringsliv og forskningsinstitusjoner.

Arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011 har ledet til et omfattende samarbeid mellom samferdselsetatene og Samferdselsdepartementet for å utvikle bedre nasjonale og regionale modeller og planleggingsverktøy. De statlige transportetatene samarbeider også om forskning som gjelder sikkerhet, beregning av miljøkostnader og metoder for ”nytte/kost-analyser”.