Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Trafikksikkerhet: Økte bevilgninger og styrket innsats mot de alvorligste ulykkene på vegen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 118/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Trafikksikkerhet: Økte bevilgninger og styrket innsats mot de alvorligste ulykkene på vegen

Regjeringen går inn for at det i 2003 skal brukes om lag 430 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. Dette er en økning på 46 millioner kroner, eller mer enn 10 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002.

Regjeringen foreslår også å bruke 360 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelveger i 2003 og 550 millioner kroner til rassikring. I tillegg foreslås økte bevilgninger til Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening.

- Det er behov for økt innsats og nye virkemidler for å få ned tallet på skadde og drepte i vegtrafikken. Dette betyr både nye veganlegg og mer omfattende trafikksikringstiltak på det eksisterende vegnettet, bedre opplæring og informasjon, opptrapping av kontrollvirksomheten og strengere sanksjoner overfor trafikanter som bryter trafikkreglene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Av det foreslåtte beløpet på 430 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet, skal 370 millioner kroner dekkes av statlige vegmidler, mens 60 millioner kroner blir finansiert ved hjelp av bompenger.

I tillegg til midler til særskilte tiltak, er trafikksikkerhet også prioritert innenfor de ordinære statlige bevilgningene til utbygging, tilsyn, drift og vedlikehold av vegnettet.

- Regjeringen vil i årene framover legge spesiell vekt på tiltak som kan forhindre de alvorligste ulykkene. Reduksjon i antall møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med myke trafikanter, vil derfor stå sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Tiltak som prioriteres innefor den økte rammen til trafikksikkerhet vil blant annet være:

  • bedre vegbelysning
  • kurve- og kryssutbedringer
  • trygge kryssingsmuligheter for fotgjengere og syklister
  • fjerning av hindringer utenfor vegbanen
  • montering av rekkverk
  • automatisk trafikkontroll
  • fysisk skille mellom kjøreretningene på veger med færre enn fire felt

I budsjettforslaget er det også vist til at det på mange tofelts veger med stor trafikk er behov for utbygging til firefelt for å bedre framkommeligheten. Slike firefelts veger med midtdeler vil, i tillegg til forbedret framkommelighet, ha en positiv virkning på trafikksikkerheten ved at alvorlige møteulykker vil bli kraftig redusert. På dagens høytrafikkerte tofelts veger utgjør møteulykkene om lag 80 prosent av dødsulykkene. Regjeringens opplegg for framskyndet utbygging av E6 gjennom Østfold til firefelts motorveg innen 2009 er i tråd med denne prioriteringen.

Flere kontroller og bedre føreropplæring

I forslaget til statsbudsjett for 2003 legges det opp til en betydelig økning i innsatsen knyttet til bruk av bilbelte og sikring av barn i bil, i tillegg til sterkere fokus på trafikksikker bruk av tunge kjøretøy.

For 2003 er det planlagt om lag 800 000 bilbeltekontroller. Dette er en økning på 130 000 kontroller sammenliknet med 2002 og en økning på 300 000 kontroller sammenliknet med 2001.

For å bedre den trafikksikkerhetsmessige standarden når det gjelder tunge kjøretøyer er det i 2003 planlagt 300 000 tungbilkontroller, mot 280 000 kontroller i 2002. I 2001 ble det til sammenlikning gjennomført 220 000 kontroller av denne typen.

Det vil i 2003 bli satt i verk nye forskrifter for førerkort og trafikkopplæring. Målet er at forskriftene skal sikre et enklere regelverk og bidra til å bedre trafikksikkerheten.

Det foregår også arbeid med å utvikle et nytt modulbasert opplæringssystem for føreropplæringen. Systemet er basert på at alle de grunnleggende emnene samles i ett grunnkurs som alle må ta, mens tilleggskurs sørger for at man får den opplæringen som er nødvendig for de enkelte førerkortklassene.

- Endringene i føreropplæringen er viktige trafikksikkerhetstiltak, og vi ønsker å framskynde gjennomføringen av det nye modulsystemet, slik at en del endringer kan tre i kraft før 2005, som var den opprinnelige planen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Økt tilskudd til Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening

Over Samferdselsdepartementets administrasjonsbudsjett er det for 2003 også satt av midler til trafikksikkerhetsarbeid: 16,3 millioner kroner er foreslått som tilskudd til Trygg Trafikk. Dette er en økning på 2,5 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2002.

- Bakgrunnen for økningen er blant annet at Trygg Trafikk er en kompetent og viktig bidragsyter og pådriver innen trafikksikkerhetsarbeidet, går det fram av budsjettforslaget.

I tillegg foreslås det 400 000 kroner i driftstilskudd til Syklistenes Landsforening, med sikte på at foreningen blant annet skal bygge opp kompetanse knyttet til samferdsel, miljø og trafikksikkerhet. Tilskuddet til Syklistenes Landsforening er økt blant annet på bakgrunn av foreningens bidrag til arbeidet med en nasjonal sykkelstrategi.

Mer til rassikring og brannsikring av tunneler

Regjeringen går i budsjettforslaget for 2003 inn for at det neste år skal brukes i alt 550 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på sikre mot ras på riksvegnettet. Av dette beløpet foreslås 420 millioner kroner bevilget over statsbudsjettet, mens 130 millioner kroner er bompengemidler. Sammenliknet med 2002 er dette en økning på 45 millioner kroner i statlige midler til rassikring.

Det foreslås også 70 millioner kroner til opprusting av eksisterende vegtunneler. Midlene vil i hovedsak gå til installasjon av nød- og servicetelefoner, ventilasjonsanlegg brannslukkingsapparater, rød blink og bommer utenfor tunnelene og signaloverføring mellom tunnel og vaktsentral.

Gang- og sykkelveger

I regjeringens budsjettforslag er det forutsatt at det i 2003 skal brukes 360 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. Av dette skal 240 millioner kroner bevilges over statsbudsjettet, mens 120 millioner kroner finansieres ved hjelp av bompenger.

I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til strekningsvise tiltak på vegnettet.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som gir mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelttiltak som bygging av planskilte kryssinger.