Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003: Vegformål: Vel 11,4 milliarder kroner - økt satsing på trafikksikkerhet, distriktstiltak og kollektivtransport i byområder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 112/2002
Dato: 03.10.02

Statsbudsjettet 2003:

Vegformål: Vel 11,4 milliarder kroner – økt satsing på trafikksikkerhet, distriktstiltak og kollektivtransport i byområder

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 11 443,7 millioner kroner til vegformål i 2003. Dette er en økning på 476,3 millioner kroner eller 4,3 prosent sammenlignet med saldert budsjett for i år.

- Vegtransporten har helt forskjellige roller i distrikter og byområder, samtidig som trafikksikkerheten og vedlikeholdet må bedres på hele vegnettet. Derfor foreslår regjeringen økt satsing på distriktsrettede tiltak som rassikring og legging av fast dekke på alle riksveger, samtidig som satsingen på kollektivtransporttiltak over vegbudsjettet i storbyene vil bli større enn noen gang tidligere. Regjeringen har ellers prioritert økte bevilgninger til trafikksikkerhet, drift og vedlikehold av vegnettet og rasjonell framdrift for vegprosjekter som er satt i gang, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Et statslån til Svinesundforbindelsen utgjør 250 millioner kroner av den samlede bevilgningen på vel 11,4 milliarder kroner til vegformål. Budsjettforslaget for Statens vegvesen (ikke medregnet lån til Svinesundforbindelsen AS) er på i alt 11 193,7 millioner kroner.

Av den foreslåtte bevilgningen til Statens vegvesen er 5 502,2 millioner kroner avsatt til trafikktilsyn, drift og vedlikehold, mens i alt 4 710,2 millioner kroner er foreslått til investeringspostene på riksvegbudsjettet.

121,8 millioner kroner av midlene på investeringspostene er foreslått over en spesiell budsjettpost som gjelder vegformål i distriktene. Bevilgningen er en kompensasjon for at enkelte næringer nå må betale full arbeidsgiveravgift, uansett hvor arbeidstakeren bor. Midlene kan brukes på både riks- og fylkesvegnettet.

I tillegg til riksveginvesteringene over statsbudsjettet vil bompengeselskapene neste år stille til rådighet om lag 2 025 millioner kroner til riksveginvesteringer, medregnet 540 millioner kroner til investeringstiltak for kollektivtrafikken.

Regjeringen foreslår at det innenfor vegbudsjettet skal brukes 1 091,3 millioner kroner som tilskudd til drift av riksvegferjer.

Regjeringen foreslår også en bevilgning på 20 millioner kroner over en nyopprettet budsjettpost for ”Vegutbygging i Bjørvika”.

For å redusere de negative miljøvirkningene av vegtrafikken kreves det en betydelig innsats i de neste årene. - Regjeringen vil derfor for både 2003 og 2004 gi høy prioritet innenfor vegbudsjettet til tiltak for å oppfylle de nye støykravene som følger av forurensningsloven. Tallet på personer som er utsatt for støy over den fastsatte tiltaksgrensen vil neste år bli redusert med nær 40 prosent, til 3 500 personer, går det fram av budsjettforslaget.

Statens vegvesens produksjonsvirksomhet

I budsjettforslaget blir det vist til at regjeringen med det første vil fremme saken som gjelder omdanning av Statens vegvesens produksjonsvirksomhet, til statsaksjeselskap, med virkning fra 1. januar 2003. Saken vil bli fremmet i et tillegg til det framlagte forslaget til statsbudsjett for neste år.

Omstilling av Statens vegvesens forvaltningsdel

Den omfattende omstillingsaktiviteten i Statens vegvesens forvaltningsdel vil i 2003 gi både omstillingskostnader og effektiviseringsgevinster. Omstillingskostnadene vil i 2003 være på om lag 190 millioner kroner, og er knyttet til kompetansetiltak for dagens bemanning i etaten, forskjellige andre personalkostnader, bygningsmessige kostnader og kostnader knyttet til IT-løsninger. Samlet for årene 2003-2005 vil effektiviseringsgevinsten dekke de ekstra kostnadene, og deretter vil det tas ut varige effektiviseringsgevinster hvert år. – Omstillingen legger til rette for en mer effektiv drift, og betyr at en større del av vegmidlene i årene framover kan nyttes til arbeid med utbygging og vedlikehold ute på vegene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold: 5,5 milliarder kroner, øker med 3,6 prosent

5 502 millioner kroner er foreslått til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Dette er en økning med vel 190 millioner eller 3,6 prosent i forhold til saldert budsjett for 2002. Innenfor den foreslåtte bevilgningen har regjeringen prioritert tiltak for økt trafikksikkerhet og vedlikeholdsarbeid som bidrar til å ta vare på de verdier som er lagt ned i dagens vegnett.

Tilskudd til drift av riksvegferjer: Nær 1,1 milliard kroner

For neste år er det foreslått 1 091,3 millioner kroner som tilskudd til drift av riksvegferjer. Dette er om lag 40 millioner kroner mer enn i 2002.

I forslaget blir det vist til at det neste år vil bli levert en ny katamaranferje av typen ”FerryCat” til riksvegferjesambandet Stavanger – Tau. Dette er den første ferjen av sitt slag.

Samferdselsdepartementet legger opp til at det i løpet av 2003 skal lyses ut anbud for drift av flere riksvegferjesamband, og at bruk av anbud i løpet av noen år vil omfatte en betydelig del av riksvegferjedriften.

Investeringer: Vel 4,7 milliarder kroner

Til sammen 4 710,2 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til investeringsposter på riksvegbudsjettet. Dette er en nedgang på 54,9 millioner kroner eller 1,2 prosent.

- Investeringsbudsjettet må særlig sees i sammenheng med at regjeringen nå legger fram et stramt statsbudsjett, og at det for neste års budsjett - av hensyn til vegbrukerne - er nødvendig å øke satsingen på drift og vedlikehold av vegnettet. Innenfor forslaget til riksveginvesteringer er det dessuten lagt opp til en vesentlig økning av bevilgningene til prioriterte områder som trafikksikkerhet, rassikring og kollektivtransporttiltak. Budsjettforslaget betyr også at det blir lagt opp til en mest mulig rasjonell framdrift for veganlegg som er i gang, og det blir også anleggsstart for en rekke nye prosjekter, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Av de samlede riksveginvesteringene over statsbudsjettet er 1 958,6 millioner kroner foreslått til stamveger, mens 2 251,8 millioner kroner gjelder investeringer på øvrige riksveger.

Til sammen 1 613,5 millioner kroner av de foreslåtte riksveginvesteringene gjelder en rekke mindre investeringstiltak som omfatter både stamvegnettet og øvrige riksveger. I beløpet inngår blant annet særskilte tiltak som gjelder trafikksikkerhet, tilrettelegging for kollektivtransporten og miljøtiltak. Det er en økning på alle disse tre områdene i forhold til saldert budsjett for 2002 . Dessuten er tiltak som gjelder trafikksikkerhet, kollektivtransport og miljø prioritert innenfor de ordinære statlige bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet .

I tillegg til riksveginvesteringene over statsbudsjettet er det anslått at bompengeselskapene neste år vil stille til rådighet om lag 2 025millioner kroner til riksveginvesteringer, medregnet særskilte investeringstiltak for kollektivtrafikken.

Til miljø- og servicetiltak er det over forslag til investeringsbudsjett satt av 240 millioner kroner. I tillegg kommer 90 millioner i bompengemidler. Størstedelen av de samlede midlene til miljøtiltak vil bli nyttet til støyskjerming, for å oppfylle de nye støykravene som er følger av forurensningsloven.

Nye riksvegprosjekter

I budsjettforslaget blir det vist til at mange store prosjekter på stamvegnettet nå er i sluttfasen.

Regjeringen legger derfor opp til å sette i gang anleggsarbeid på flere nye vegprosjekter på stamvegnettet i 2003, blant annet følgende prosjekter: E6 Nordre avlastningsveg i Trondheim, E6 Bånes – Birtavarre (Troms), E18 Brakerøya – Frydenhaug (Buskerud), E 39 Moberg - Svegatjørn (Hordaland) og E 134 Rullestadjuvet (Hordaland).

Det blir også anleggsstart på en rekke prosjekter på det såkalte ”øvrige riksvegnettet”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet. Omlegging av riksveg 4 forbi Raufoss og utbygging av riksveg 283 Kreftingsgate i Drammen, er blant de prosjektene som vil bli satt i gang i 2003.

Særskilte tiltak for kollektivtransporten: 780 millioner kroner fra ”vegmidler”.

Regjeringen vil øke innsatsen til kollektivtransport innenfor Statens vegvesens virkeområde. I forslaget til vegbudsjett for 2003 er det derfor lagt opp til å bruke i alt 780 millioner til særskilte tiltak for kollektivtransporten. Dette er en økning på 240 millioner kroner i forhold til 2002. Midlene, som omfatter både statlige bevilgninger og bompengemidler, skal særlig nyttes til å ruste opp og bygge ut T-banen i Oslo, og til økt satsing på bedre framkommelighet for kollektivtrafikken på veg i Oslo/Akershus, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Østfoldbyene.

Rassikring: 550 millioner kroner

For 2003 forutsettes det å bruke i alt 550 millioner kroner til prosjekter og tiltak som bidrar til å sikre mot ras på vegnettet. Av dette beløpet er 420 millioner kroner midler som inngår i den foreslåtte statlige bevilgningen til riksveginvesteringer, mens de øvrige midlene er bompenger. Sammenliknet med 2002 er dette en økning på 45 millioner kroner i statlige midler, eller vel 10 prosent.

Riksvegnettet: Alle grusveger får fast dekke

Innenfor den foreslåtte bevilgningen til riksveginvesteringer er det avsatt 170 millioner kroner til legging av fast vegdekke og andre utbedringer av riksveger som i dag har grusdekke. Denne bevilgningen vil føre til at det ved utgangen av 2003 blir fast dekke på alle riksvegene i Norge, unntatt enkelte korte strekninger med stor kulturhistorisk betydning.

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift: Vel 120 millioner kroner til vegformål i distriktene

121,8 millioner kroner er foreslått til vegformål i distriktene, som kompensasjon for at enkelte næringer nå må betale full arbeidsgiveravgift, uansett hvor arbeidstakeren bor. Den foreslåtte bevilgningen for neste år er nær 69 millioner kroner høyere enn for 2002, noe som betyr en økning med 130 prosent.

Den foreslåtte bevilgningen har som formål å bidra til å redusere transportkostnadene for næringslivet i de berørte områdene. Midlene vil bli fordelt i forhold til hvordan økningen i arbeidsgiveravgiften slår ut samlet i de enkelte fylker. Midlene kan brukes til investeringer, drift og vedlikehold på både riks- og fylkesvegnettet, med hovedvekt på investeringer og tyngre vedlikehold. Fordeling av midlene på prosjekter og tiltak vil bli fastsatt i samråd med de berørte fylkeskommunene.

Vegutbygging i Bjørvika i Oslo

Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner på en nyopprettet budsjettpost for

”Vegutbygging i Bjørvika”. Opprettingen av en slik egen budsjettpost er i tråd med Stortingets tidligere behandling av stortingsmeldingen om utviklingen av Bjørvikaprosjektet i Oslo. Det foreslåtte beløpet for 2003 skal i hovedsak nyttes til byggeplanlegging. – Det er opprettet en prosjektorganisasjon, og det arbeides med sikte på at anleggsstart ved årsskiftet 2004/2005, går det fram av budsjettforslaget.

Riksveginvesteringer – på stamvegnettet: Fordeling på stamvegruter

I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2003 skal nyttes i alt 2510,6 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet. Beløpet omfatter både statlige bevilgninger og bompengemidler, og er fordelt slik på de enkelte stamvegstrekninger:

Rute

Forslag statsbudsjettet 2003 (mill.kr)

Bompenge-midler i 2003 (mill.kr)

1

E6

Riksgrensen/Svinesund - Oslo

220,0

135

2

E6

Oslo - Trondheim

205,0

65

3

E6

Trondheim - Fauske med tilknytninger

275,0

4

E6

Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

57,2

5

E6

Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

75,4

6

E18

Riksgrensen/Ørje - Oslo

35,0

36,0

7

E18

Oslo - Kristiansand

288,0

142,0

8

E39

Kristiansand - Bergen

128,0

74,0

9

E39

Bergen - Ålesund (Vågsbotn - Spjelkavik)

206,0

40,0

10

E39

Ålesund - Trondheim (Kjelbotn-Klett)

10,0

11

E134

Drammen - Haugesund

66,0

50,0

12

E16

Sandvika - Bergen

146,0

13

Rv 15

Otta - Hjelle

14

E136

Dombås - Ålesund

15

Rv 2

Riksgrensen/Magnor - Kløfta m/tilknytning til Elverum (rv 20)

16

Rv 3

Kolomoen - Ulsberg

17

Rv 35

Hønefoss - Jessheim

245,0

18

Rv 23

Lier - Drøbak - Vassum

12,0

Sum

1 958,6

552,0

”Øvrige riksveger”: Fylkesvis fordeling av investeringer

I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2003 skal brukes i alt 3832,8 millioner kroner til investeringer på det øvrige riksvegnettet, det vil si riksveger som ikke inngår i stamvegnettet.

Beløpet omfatter både bevilgninger over statsbudsjettet og bompengemidler, og er fordelt slik på de enkelte fylker:

Forslag statsbudsjett 2003 (mill.kr)

Bompenge-midler (mill.kr)

Østfold

79,0

108,0

Akershus

223,0

311,0

Oslo

243,0

407,0

Hedmark

70,1

Oppland

64,2

37,0

Buskerud

145,0

11,0

Vestfold

81,0

25,0

Telemark

131,0

Aust-Agder

56,0

63,0

Vest-Agder

72,0

25,0

Rogaland

144,5

57,0

Hordaland

228,0

271,0

Sogn og Fjordane

102,0

10,0

Møre og Romsdal

131,0

150,0

Sør-Trøndelag

122,0

32,0

Nord-Trøndelag

73,0

72,0

Nordland

117,0

Troms

101,0

2,0

Finnmark

69,0

Sum

2 251,8

1581,0


For nærmere opplysninger om riksvegprosjekter - se:

St.prp. nr. 1 (2002-2003) Samferdselsdepartementet

Programkategori 21.30 Vegformål – Kap. 1320 Statens vegvesen

Strekningsvise investeringer på stamvegnettet, side 83 - 98 og

Fylkesfordelte rammer – (gjelder kun ”Øvrige riksveger”, dvs. riksveger som ikke inngår i stamvegnettet), side 98 – 108

(Sidetall viser til papirutgaven av budsjettet)