Historisk arkiv

Tryggere trafikk med prikkbelastning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

- Prikkbelastning kan bidra til å redusere uønsket trafikkatferd og gi økt sikkerhet for trafikantene og færre drepte og skadde i vegtrafikken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. (26.04.02)

Pressemelding

Nr.: 32/2002
Dato: 26.04.02

Tryggere trafikk med prikkbelastning

Regjeringen går inn for å innføre en ordning med prikkbelastning av førerkort.

I statsråd i dag er det lagt fram et forslag til endring i vegtrafikkloven for å få hjemmel til å fastsette en forskrift med mer detaljert innhold og utforming for prikkbelastningsordningen.

- Jeg ønsker strenge, forutsigbare reaksjoner overfor førere som gjentatte ganger viser manglende respekt for regelverket og liten aktsomhet for egen og andre trafikanters sikkerhet. Samtidig er det viktig å ha et system som er lett forståelig for trafikantene og enkelt å håndheve for politiet. Forslaget om prikkbelastning ivaretar dette, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Prikkbelastning av førerkort er et effektiv tiltak i trafikksikkerhetsarbeidet, og mange europeiske land har slike ordninger. En ordning med prikkbelastning kan bidra til å redusere uønsket trafikkatferd og gi økt sikkerhet for trafikantene og færre drepte og skadde i vegtrafikken. Beregninger viser at innføring av prikkbelastning kan redusere antall skadde og drepte i trafikken med 50 – 100 personer hvert år, sier samferdselsministeren.

Både forslaget til endring i vegtrafikkloven og utkast til forskrift er utarbeidet på grunnlag av en bred høring som ble gjennomført av Vegdirektoratet i 2000. En rekke organisasjoner og myndigheter har kommet med uttalelser til forslagene, og flertallet av disse støttet forslaget om innføring av en prikkbelastningsordning. Samferdselsdepartementet har gjort enkelte endringer i ordningen, blant annet på bakgrunn av uttalelser som kom fram i høringsrunden.

Enkel og konkret ordning

Forslaget til et prikkbelastningssystem er avgrenset til alvorlige overtredelser av vegtrafikklovgivningen, men som ikke er så alvorlige at de kvalifiserer til inndragning av førerkortet ved første gangs overtredelse. Det er bare straffbare forhold som er avgjort ved rettskraftig dom, vedtatt forelegg eller vedtatt forenklet forelegg som vil gi prikkbelastning.

Ifølge forslaget vil følgende fire typer overtredelser føre til prikkbelastning:

  • Fartsovertredelser
  • Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys
  • Ulovlig forbikjøring
  • Overtredelser av vikepliktsregler

Overtredelser skal i hovedsak registreres med to prikker. Dersom en person foretar flere overtredelser samtidig, vil vedkommende bli registrert med summen av antall prikker som er angitt for de enkelte overtredelsene.

Man skal bli varslet av politiet om prikkbelastning ved den enkelte overtredelse og når man har oppnådd seks prikker. Førerkortet vil bli inndratt for seks måneder når en fører er registrert med åtte prikker eller mer i løpet av en treårsperiode. Treårsperioden blir regnet fra tidspunktet for hver enkelt overtredelse. Vedtak om inndragning fattes av politimesteren eller den han gir myndighet.

- Tap av liv og helse i trafikken er et stort samfunnsproblem. Det kreves et bredt spekter av virkemidler i trafikksikkerhetsarbeidet, men ansvaret for å redusere antallet ulykker på vegene ligger også hos den enkelte trafikant. Det er derfor viktig med sanksjoner overfor den som stadig bryter trafikkreglene. Atferd hvor noen bevisst øker risikoen for vegtrafikkulykker, er samfunnsmessig uakseptabel. Muligheten for å bli fratatt førerkortet er forhåpentligvis noe som kan få trafikkfarlige sjåfører til å kjøre lovlig og vise respekt for de reglene som er til for at alle skal kunne ferdes trygt i trafikken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Den foreslåtte endringen av vegtrafikkloven vil gi Samferdselsdepartementet adgang til å utforme en forskrift om prikkbelastning. Forskriften vil etter fastsetting bli vurdert fortløpende for å oppnå ønsker trafikksikkerhetsmessig effekt av prikkbelastningsordningen.

I lovforslaget blir det vist til at innføringen av en prikkbelastningsordning krever en del praktiske forberedelser og at det tas sikte på at ordningen vil settes i verk fra 1. januar 2004. Samferdselsdepartementet vil vurdere alternative løsninger for om mulig å kunne innføre ordningen på et tidligere tidspunkt.For nærmere opplysninger, se: Ot.prp. nr. 71 (2001-2002) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)