Historisk arkiv

Fra 1. januar 2004: "Åtte prikker" gir tap av førerkort i seks måneder

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Forskrift om prikkbelastning av førerett ble fastsatt i statsråd i dag. Forskriften trer i kraft 1. januar 2004. (19.09.03)

Pressemelding

Nr.: 98/03
Dato: 19.09.03

Fra 1. januar 2004: "Åtte prikker" gir tap av førerkort i seks måneder

- Prikkbelastningsordningen er et viktig tiltak som vil føre til økt sikkerhet og færre drepte og skadde på vegene. Prikkbelastning betyr strenge, forutsigbare reaksjoner overfor førere som gjentatte ganger bryter regelverket – førere som viser liten aktsomhet for egen og andre trafikanters sikkerhet.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at forskrift om prikkbelastning av førerett ble fastsatt i statsråd i dag. Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

- De overtredelser som omfattes av ordningen har vist seg å føre til mange ulykker på vegene. Ordingen skal også være forståelig for trafikantene og lett å praktisere for de som skal håndheve ordningen, sier samferdselsministeren.

Overtredelser som vil gi prikk

Ordningen med prikkbelastning blir avgrenset til visse alvorlige overtredelser av vegtrafikklovgivningen. Disse overtredelsene er ikke så alvorlige at de kvalifiserer til tap av førerett ved første gangs overtredelse.

Det er bare straffbare forhold som er avgjort ved rettskraftig dom, vedtatt forelegg eller vedtatt forenklet forelegg som vil gi prikkbelastning.

Følgende fire typer overtredelser vil fra 1. januar 2004 føre til prikkbelastning:

  • Fartsovertredelser:
    - Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere og fartsoverskridelsen er på mer enn 10 km/t
    - Overtredelse av fartsreglene når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere og fartsoverskridelsen er på mer enn 15 km/t.
  • Kjøring i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende rødt lys
  • Ulovlig forbikjøring
  • Overtredelser av vikepliktsregler

Overtredelser skal i hovedsak registreres med to prikker. Fartsoverskridelser skal registreres med én prikk dersom den ikke er over 15 km/t når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere, eller fartsoverskridelsen ikke er over 20 km/t når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere.

Åtte prikker - tap av førerrett

Den som registreres med åtte prikker eller mer i løpet av tre år skal tape retten til å føre motorvogn i seks måneder. Treårsperioden blir regnet fra tidspunktet for hver enkelt overtredelse. Beregning av perioden skjer fra tidspunktet da den tidligere overtredelse var rettskraftig avgjort til gjerningstidspunktet for siste overtredelse det blir ilagt straff for.

Perioden for tapet av retten til å føre motorvogn kan settes under seks måneder dersom tap av førerett ellers vil virke urimelig hardt og det foreligger særdeles formildende omstendigheter ved det forhold som ga grunnlag for siste ilagte prikk.

Når føreren får tilbake føreretten, vil Vegdirektoratet i sitt register slette prikkene som lå til grunn for eller ble tatt i betraktning ved tapet av føreretten.

Hvis en fører blir tatt for en overtredelse som i seg selv gir grunnlag for tap av førerett, skal tidligere registreringer av prikker være med i vurderingen ved fastsetting av rettighetstapets lengde.

Sentralt prikkregister

Fra 1. januar 2004 får politiet ansvar for å melde overtredelser som har medført prikkbelastning til et sentralt register. Vegdirektoratet vil ha ansvaret for administrasjonen av dette registeret.

Den som blir registrert med minst seks prikker, skal varsles skriftlig snarest mulig om prikkbelastningen og om mulige konsekvenser av ytterligere prikkbelastninger.

Den enkelte registrering av prikk er ikke gjenstand for klage.

Dersom en person foretar flere overtredelser samtidig, vil vedkommende bli registrert med summen av antall prikker som er angitt for de enkelte overtredelsene.

Domstolene er inndragningsmyndighet

Inndragningsmyndigheten for førerkort blir fra 1. januar 2004 overført fra politiet til domstolene. Denne endringen betyr at inndragning av førerett som følge av oppnådde åtte prikker eller mer i en treårs-periode skal skje i forbindelse med behandling av den straffesaken som er grunnlag for ileggelse av den åttende prikken. Inndragning vil da skje i forbindelse med domstolsbehandling av det straffbare forholdet, eller gjennom vedtakelse av forelegg hvor inndragning av førerett uttrykkelig fremgår som konsekvens av vedtakelsen.

Evaluering

SINTEF skal på oppdrag fra Samferdselsdepartementet evaluere prikkbelastningsordningen og dens ulykkesreduserende effekt.For mer informasjon, se:
Forskrift om prikkbelastning

Ot.prp. nr. 71 (2001-2002) Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (prikkbelastning av førerkort)

Ot.prp. nr. 52 (2002-2003) Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv.
(domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.