Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer miljøvennlig samferdsel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 118/03
Dato: 08.10.03

Statsbudsjettet 2004:

Mer miljøvennlig samferdsel

- Regjeringen legger stor vekt på å begrense miljøulempene ved transport. Transportsektoren skal ta sin del av ansvaret for et bedre og renere miljø, både globalt, regionalt og lokalt. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med effektive og samordnede tiltak, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Styrkingen av kollektivtransport i 2004 med til sammen nesten en milliard kroner i økte bevilgninger og reduserte avgifter, er avgjørende for å avhjelpe lokale miljø- og helseproblemer i de største byområdene. Her er det av hensyn til miljøet nødvendig å legge til rette for å begrense bilbruken, til fordel for økt bruk av kollektivtransport, gange og sykling, sier Skogsholm.

Støytiltak for 4900 personer langs riksvegene

Til miljø- og servicetiltak innen vegsektoren er det over statsbudsjettet satt av 280 millioner kroner. I tillegg kommer 80 millioner kroner i bompengemidler. Størstedelen av de samlede midlene til miljøtiltak vil bli nyttet til støyskjerming langs vegnettet, for å oppfylle bestemmelser i forskrift om grenseverdier for støy (støyforskriften). Tallet på personer som er utsatt for mer støy enn tiltaksgrensen på 42 decibel, ventes med dette å bli redusert med om lag 4900 i 2004. Det vil da kun gjenstå tiltak for 500 personer for å innfri støykravene i støyforskriften, i hovedsak på strekninger som om kort tid skal avlastes av nye veger.

16 millioner kroner skal brukes til forskjellige støyreduserende tiltak langs jernbanelinjen. Dette vil føre til at man innen 1. januar 2005 kan oppfylle støyforskriftens krav for alle som i dag utsettes for et høyt støynivå som følge av jernbanetrafikk.

Økt satsing på forsøk med utslippsfri transport

Samferdselsdepartementet går inn for å bruke 6,2 millioner kroner til forsøk med hydrogen- og brenselscelleknologi i transportsektoren, såkalt nullutslippsteknologi. Dette er en økning på 2,7 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2003. – Den kraftige satsingen på forsøk med utslippsfri transport er et uttrykk for at vi nå må komme videre når det gjelder å prøve ut slik teknologi i Norge, sier samferdselsminister Torild Skogsholm. Samferdselsministeren satte i vår ned en ekspertgruppe som skal se på hvordan Norge kan bidra til å framskynde den internasjonale utviklingen av nullutslippsteknologi i transportsektoren. Ekspertgruppen skal levere sin rapport våren 2004.

"Bedre byluft" – Nye tiltak i Oslo

Samferdselsdepartementet opprettet i 1998 prosjektet "Bedre byluft". Departementet foreslår å videreføre bevilgningen til måling og varsling på samme nivå som i 2003. Gjennom prosjektet overvåkes luftkvaliteten i de største byene, blant annet for å kunne iverksette tiltak som kan begrense luftforurensningen. I tillegg er det aktuelt å styrke innsatsen når det gjelder forskning og utvikling som er knyttet til prosjektet.

Redusert bruk av piggdekk er et rimelig og effektivt tiltak for å redusere problemet med svevestøv i de største byene. Piggfriandelen i Oslo er redusert fra 80 til 70 prosent etter at piggdekkgebyret ble fjernet i 2001. På bakgrunn av høye støvkonsentrasjoner i Oslo vinteren 2003 og økt bruk av piggdekk, oppfordrer Samferdselsdepartementet Oslo kommune til å gjeninnføre piggdekkgebyr. Statens vegvesen vil denne vinteren gjøre forsøk med redusert fart på enkelte innfartsårer til Oslo og forsøk knyttet til bedre renhold for å redusere problemet med svevestøv.

290 millioner kroner til gang- og sykkelveger

I regjeringens budsjettforslag er det forutsatt at det i 2004 skal brukes 290 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til bygging av nye vegstrekninger.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som gir mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelt tiltak som bygging av planskilte vegkryssinger.

Natur- og kulturmiljø skal ivaretas

For å bevare det biologiske mangfoldet, kulturlandskapet og kulturhistoriske verdier i Norge, vil samferdselsmyndighetene så langt det er mulig unngå inngrep i vernede naturområder, sårbare naturtyper og verdifulle kulturområder. Hensynet til natur- og kulturmiljø skal innarbeides bedre i planlegging, utbygging og drift av samferdselsanlegg, går det fram av forslaget til statsbudsjett for 2004.

Samferdselsdepartementet deltar i et samarbeid mellom flere departementer om kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Statens vegvesen skal videreføre samarbeidet med Direktoratet for naturforvaltning om konsekvensene for villreinen av vinteråpen riksveg 7 over Hardangervidda. Dette samarbeidet omfatter også opplegg for midlertidig stenging av vegen av hensyn til villreinen.

Statens vegvesen la i juli 2002 fram "Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner". Om lag 60 prosent av kulturminnene i verneplanen antas å være formelt fredet etter kulturminneloven i løpet av 2004. De kulturminnene som er i bruk som en del av vegnettet blir ivaretatt gjennom Statens vegvesens ordinære drift og vedlikehold, mens det er avsatt særskilte midler til de andre typene kulturminner.

Jernbaneverket arbeider også med en nasjonal verneplan for kulturminner i tilknytning til jernbanen. Planen skal sendes på høring i 2003.

Til toppen