Historisk arkiv

Ny lov om elektronisk kommunikasjon trer i kraft 25. juli i år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Ny lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven, trer i kraft 25. juli. Ekomloven erstatter dagen telelov, og er bedre tilpasset en utvikling med en mer integrert IKT-sektor der IT, kringkastings- og teletjenester smelter sammen. (04.07.03)

Pressemelding

Nr.: 85/03
Dato: 04.07.03

Ny lov om elektronisk kommunikasjon trer i kraft 25. juli i år

Ny lov om elektronisk kommunikasjon, ekomloven, skal erstatte dagen telelov. Ekomloven ble behandlet av Stortinget 17. juni i år og trer i kraft 25. juli. Den nye loven vil være bedre tilpasset en utvikling med en mer integrert IKT-sektor der IT, kringkastings- og teletjenester smelter sammen, såkalt konvergens.

Den nye reguleringen vil fortsatt inneholde særlige bestemmelser som regulerer sektoren for elektronisk kommunikasjon, men legger til rette for en gradvis overgang til å regulere sektoren med utgangspunkt i den generelle konkurransereguleringen.

- Et sentralt virkemiddel i det nye regelverket er å legge til rette for en bærekraftig konkurranse, det vil si at det etableres markeder som etter hvert kan klare seg uten spesiell sektorregulering. Dette krever at reguleringen bidrar til å fjerne behovet for denne spesielle reguleringen innenfor telesektoren, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

I håndhevingen av den nye reguleringen vil målet være å gi aktørene mest mulig forutsigbare rammevilkår, som verdsetter nyskaping, investeringsvilje og som reflekterer at det skal være balanse mellom risiko og gevinst for aktørene i et lengre tidsperspektiv. Samtidig må dette avveies mot de positive sidene ved at nye markedsaktører får tilgang til ressurser som disponeres av aktører med sterk markedsstilling, går det fram av den nye loven.

Videreføring av leveringsplikt og spesielle samfunnspålagte oppgaver

Ekomloven vil fortsatt sikre leveringspliktige tjenester som tilgang til offentlig telefonitjeneste over hele landet, offentlige telefonautomater, katalog- og opplysningstjeneste og særlige tjenester for funksjonshemmede.

Leveringsplikten og spesielle samfunnspålagte oppgaver som i dag er nedfelt i Telenors konsesjon skal videreføres gjennom avtaler mellom myndighetene og markedsaktørene, eventuelt gjennom pålegg.

Like rammevilkår i Norge og i EU

Gjennom den nye loven og tilhørende forskrifter legges det opp til at regelverket for elektronisk kommunikasjon i Norge harmoniseres med tilsvarende regelverk i EU. Dette vil blant annet sikre like konkurransevilkår for utenlandske og norske konkurrenter i de europeiske telemarkedene. Det nye regelverket vil tre i kraft samtidig med at det trer i kraft i hele EØS-området.

Ny forskrift på høring

Som en følge av at ny lov om elektronisk kommunikasjon erstatter dagens telelov vil blant annet forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjeneste bli erstattet med en ny forskrift. Denne forskriften vil gjelde for elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste. Forskriften sendes på bred offentlig høring med svarfrist 1. september 2003.
Til redaksjonen:
For mer informasjon, se:

Høringsbrev (33 sider, pdf)og forskriftsutkast (18 sider, pdf)

Ot.prp. nr. 58 (2002-2003) Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)