Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Trafikksikkerhet: Skjerpet innsats mot ulykker på vegene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding (statsbudsjettet for 2004)

Pressemelding

Nr.: 110/03
Dato: 08.10.03

Statsbudsjettet 2004:

Trafikksikkerhet: Skjerpet innsats mot ulykker på vegene

Regjeringen går inn for at det i 2004 skal brukes om lag 400 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet. I tillegg legges det opp til høyt tempo i byggingen av nye firefelts veger med midtdelere på strekninger med svært stor trafikk og mange ulykker, slik som E6 gjennom Østfold. Det blir økt kontrollaktivitet, i form av politi på vegene og automatisk trafikkontroll neste år, og strengere reaksjoner overfor brudd på trafikkreglene.

- Det er nødvendig med økt innsats og nye virkemidler for å få ned tallet på skadde og drepte i vegtrafikken. Dette betyr bygging av nye og trygge veger, omfattende trafikksikringstiltak på det eksisterende vegnettet, bedre opplæring og informasjon, opptrapping av kontrollvirksomheten og strengere sanksjoner overfor trafikanter som bryter trafikkreglene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Innenfor det foreslåtte beløpet på 400 millioner kroner til særskilte trafikksikkerhetstiltak på vegnettet vil det bli lagt økt vekt på å bygge fysiske skiller mellom kjøreretningene. I tillegg kommer en rekke andre tiltak for å øke trafikksikkerheten, slik som automatisk trafikkontroll, vegbelysning, kurve- og kryssutbedringer, bedre kryssingsmuligheter for fotgjengere og syklister og fjerning av hindringer utenfor vegbanen.

I budsjettforslaget er det også vist til at det på mange tofelts veger med stor trafikk er behov for utbygging til firefelts veg for å bedre framkommeligheten. Slike firefelts veger med midtdeler vil, i tillegg til forbedret framkommelighet, ha en positiv virkning på trafikksikkerheten ved at alvorlige møteulykker vil bli kraftig redusert. I tillegg til videreføring av utbygging av firefelts E6 gjennom Østfold, foreslår regjeringen oppstart av ny firefelts E18 i Vestfold sør til Tønsberg neste år. – Jeg forventer at disse nye vegene vil redusere ulykkene på disse strekningene med 70 til 90 prosent, sier samferdselsministeren.

- Regjeringen vil i årene framover legge spesiell vekt på tiltak som kan forhindre de alvorligste ulykkene. Reduksjon i antall møte- og utforkjøringsulykker og ulykker med myke trafikanter, vil derfor stå sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet, sier samferdselsministeren.

Flere kontroller og bedre føreropplæring

I forslaget til statsbudsjett for 2004 legges det opp til en økning i innsatsen knyttet til bruk av bilbelte og sikring av barn i bil, trafikksikker bruk av tunge kjøretøy og trafikantpåvirkning.

Det planlegges om lag 840 000 bilbeltekontroller, som er en økning på 40 000 kontroller sammenliknet med 2003.

For å bedre den trafikksikkerhetsmessige standarden når det gjelder tunge kjøretøyer er det i 2004 planlagt 310 000 tungbilkontroller, mot 300 000 kontroller i 2003.

Flere nye fotobokser skal settes opp langs vegene i 2004. Det vil også bli installert digitalt fotoutstyr i boksene, slik at det blir mulig å effektivisere driften. Bruk av automatisk trafikkontroll er et effektivt virkemiddel for å redusere antall alvorlige ulykker.

Det forventes også positiv effekt av revisjonen av føreropplæringen og ordningen med prikkbelastning, som innføres fra 1. januar 2004.

Tilskudd til Trygg Trafikk og Syklistenes Landsforening

Over Samferdselsdepartementets administrasjonsbudsjett er det for 2004 også satt av midler til trafikksikkerhetsarbeid: 16,9 millioner kroner er foreslått som tilskudd til Trygg Trafikk. Dette er en økning på 0,6 millioner kroner, sammenliknet med saldert budsjett for 2003.

I tillegg foreslås det 400 000 kroner i driftstilskudd til Syklistenes Landsforening, med sikte på at foreningen blant annet skal bygge opp kompetanse knyttet til samferdsel, miljø og trafikksikkerhet.

Rassikring og brannsikring av tunneler

Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt 510 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på riksvegnettet. Av dette beløpet er 204 millioner kroner bevilgninger under den spesielle budsjettposten ”Rassikring”, mens 306 millioner kroner gjelder andre investeringsprosjekter med rassikringsgevinst.

Det foreslås også 70 millioner kroner til opprusting av eksisterende vegtunneler. Midlene vil i hovedsak gå til installasjon av nød- og servicetelefoner, ventilasjonsanlegg brannslukkingsapparater, blinkende varselslampe og bommer utenfor tunnelene og signaloverføring mellom tunnel og vaktsentral.

Gang- og sykkelveger

I regjeringens budsjettforslag er det forutsatt at det i 2004 skal brukes 290 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger. I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger innenfor de ordinære bevilgningene til strekningsvise tiltak på vegnettet.

Midlene vil i stor grad gå til prosjekter som gir sikrere skoleveg og til prosjekter som gir mer sammenhengende gang- og sykkelvegnett i sentrumsnære områder. Det vil også bli gjennomført en del enkelttiltak som bygging av planskilte kryssinger.

Nasjonalt demonstrasjonsprosjekt for nullvisjonen

Et nasjonalt demonstrasjonsprosjekt for nullvisjonen vil bli gjennomført i området Lillehammer-Øyer i Oppland. Prosjektet omfatter tiltak rettet mot både trafikant, kjøretøy og veg, og skal spesielt se på hvordan samspillet mellom alle disse faktorene virker på trafikksikkerheten. Prosjektet er beregnet å koste om lag 100 millioner kroner og avsluttes i 2005. Aktuelle tiltak i 2004 er blant annet bygging av fysiske skiller mellom kjøreretningene på E6 og utprøving av testkjøretøyer med ny teknologi for økt sikkerhet.

Vegtrafikk inn i Havarikommisjonen

Det forberedes også en utvidelse av Havarikommisjonen for sivil luftfart og bane til også å omfatte vegtrafikk. En slik utviding vil trolig skje mot slutten av 2004.

Økt politiinnsats

I budsjettforslaget for Justis- og politidepartementet er det lagt opp til økt politinnsats for å redusere antall trafikkulykker. Politiet vil legge vekt på å være synlig og tilgjengelig på vegene. Politiets trafikksikkerhetsarbeid skal rettes mot trafikkatferd med størst risiko for personskade.

Politiets kontroller skal ha minst samme omfang som i 2003. Bruken av automatisk trafikkontroll, ATK, vil bli ytterligere forsterket i 2004. Det vil bli satt opp flere fotobokser, og brukstiden for kameraene vil bli utvidet.

Neste år vil det bli arbeidet videre med å utvikle nytt trafikkteknisk utstyr og nye kontrollmetoder for å øke sikkerheten. Det vil særlig bli arbeidet for å finne egnet utstyr for å avdekke mistanke om påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, slik at et ”narkometer” kan bli tatt i bruk i 2004, går det fram av Justis- og politidepartementets budsjettforslag.

I sin budsjettomtale av trafikksikkerhetstiltak viser Justis- og politidepartmentet ellers særlig til mer bruk av de lovhjemler politiet har til å inndra motorvogn, forby bruk av motorvogn og inndra kjennetegn og vognkort i inntil ett år, ved overtredelse av vegtrafikklovgivningen.

I budsjettforslaget for Justis- og politidepartementet er det foreslått at bøtenivået i trafikksaker skal økes.

Til toppen