Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Vegformål: Vel 12,7 milliarder kroner - øker med nær 600 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 107/03
Dato: 08.10.03

Statsbudsjettet 2004:

Vegformål: Vel 12,7 milliarder kroner – øker med nær 600 millioner kroner

Regjeringen foreslår en samlet bevilgning på 12 738,4 millioner kroner til vegformål i 2004. Dette er en økning på nær 600 millioner kroner eller 4,9 prosent (korrigert for at det i 2003-budsjettet er tilført ny egenkapital til etableringen av Mesta AS).

- Vegtransporten har forskjellige roller i distrikter og byområder, samtidig som trafikksikkerheten må bedres på hele vegnettet. Derfor foreslår regjeringen vel en halv milliard kroner til rassikring, samtidig som den sterke satsingen over vegbudsjettet på kollektivtransporttiltak i storbyene videreføres, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Med et økt investeringsbudsjett, er det i tillegg rom for at det neste år kan settes i gang anleggsarbeid på til sammen 11 nye prosjekter på stamvegnettet og en rekke prosjekter på øvrige riksveger.Mange av disse nye prosjektene fjerner flaskehalser på vegnettet som i dag hindrer næringslivets framkommelighet, særlig i distriktene, sier samferdselsministeren.

Regjeringen har ellers over vegbudsjettet prioritert bevilgninger til rasjonell framdrift for riksvegprosjekter som allerede er satt i gang, støyreduserende tiltak langs vegene og tiltak for økt trafikksikkerhet.

Den foreslåtte bevilgningen på 12 738,4 millioner kroner til vegformål er fordelt slik:

 • 5 839 millioner kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger. Øker med 337,5 kroner kroner, eller 6,1 prosent i forhold 2003.
 • 4 928 millioner kroner til riksveginvesteringer, medregnet rassikring. Øker med 199,6 kroner, eller 4,3 prosent.
 • 84 millioner kroner til noen særlige investeringsposter, fordelt med 30 milllioner kroner til vegutbygging i Bjørvika i Oslo og 54 millioner til vegformål i distriktene som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.
 • 1 155 millioner til kjøp av riksvegferjetjenester.
 • 290 millioner kroner i lånebevilgning og opptrekksrenter til Svinesundsforbindelsen AS.
 • 441,5 millioner kroner gjelder tilskudd til restrukturering av Mesta AS (tidligere Statens vegvesens produksjonsvirksomhet).

I tillegg til riksveginvesteringene over statsbudsjettet vil bompengeselskapene neste år stille til rådighet 2 477 millioner kroner til utbygging av riksvegnettet, medregnet 360 millioner kroner til investeringstiltak for kollektivtrafikken.

Trafikktilsyn, drift og vedlikehold: Vel 5,8 milliarder kroner, øker med 6,1 prosent

I alt 5 839,7 millioner kroner er foreslått til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet. Dette er en økning med nær 340 millioner eller 6,1 prosent i forhold til saldert budsjett for 2003. Innenfor den foreslåtte bevilgningen har regjeringen prioritert tiltak for økt trafikksikkerhet og vedlikeholdsarbeid som bidrar til å ta vare på de verdier som er lagt ned i dagens vegnett. Dette fører blant annet til at det neste år vil bli brukt 120 millioner kroner mer til asfaltlegging enn i 2003. Vinterbrøytingen på det mest trafikkerte vegnettet vil også bli forbedret.

Bevilgninger til riksveginvesteringer medregnet rassikring: Vel 4,9 milliarder kroner

Til sammen 4 928 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til riksveginvesteringer, medregnet den spesielle posten "rassikring". Beløpet er fordelt slik:

 • 2 209 millioner kroner til investeringer på stamveger.
 • 2114 millioner kroner til fylkesfordelt ramme. Av dette er 539,1 millioner kroner avsatt til utbygging av ”øvrige riksveger” (riksveger utenom stamvegnettet). Resten, 1 574,9 millioner kroner gjelder mindre investeringstiltak, blant annet mindre utbedringer, bygging av gang- og sykkelveger, spesielle trafikksikkerhetstiltak, tiltak for kollektivtrafikken miljø- og servicetiltak og planlegging. Midlene til mindre investeringstiltak skal nyttes på både stamvegnettet og på ”øvrige riksveger”.
 • 401 millioner kroner er avsatt til øvrige tiltak og omfatter blant annet oppgradering av eksisterende tunneler og tiltak på nasjonal turistveger.
 • 204 millioner kroner er oppført på den spesielle posten "Rassikring". I tillegg regnes det med at det innenfor ordinære riksveginvesteringer vil bli nyttet 246 millioner kroner kroner til utbygging som vil gi rassikringsgevinst. Dessuten er det regnet med å bruke 60 millioner kroner i bompengemidler til utbygging med rassikringsgevinst.

I regjeringens budsjettforslag legges det opp til at det i 2004 skal settes i gang anleggsarbeid på i alt 11 nye prosjekter på stamvegnettet. I tillegg kommer anleggsstart for en rekke nye vegprosjekter på det øvrige riksvegnettet.

For å redusere de negative miljøvirkningene av vegtrafikken kreves det en betydelig innsats i de neste årene. - Regjeringen vil derfor for 2004 gi høy prioritet innenfor vegbudsjettet til tiltak for å oppfylle de nye støykravene som følger av forurensningsloven. Tallet på personer som er utsatt for støy over den fastsatte tiltaksgrensen vil i løpet av neste år bli redusert med 4900 personer, fra 5400 til 500 personer, går det fram av budsjettforslaget.

Kjøp av riksvegferjetjenester: Nær 1,2 milliarder kroner

For neste år er det foreslått 1 155 millioner kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester. Dette er om lag 64 millioner kroner eller 5,8 prosent mer enn i 2003.

For 2004 er det i hovedsak forutsatt et uendret ferjetilbud. Det endelige tilbudet er avhengig av Statens vegvesens forhandlinger med ferjeselskapene.

For å forbedre ferjetilbudet og effektivisere ferjedriften går Samferdselsdepartementet inn for bruk av anbudskonkurranse i forbindelse med statlig kjøp av riksvegferjetjenester. – Statens vegvesen planlegger utlysing av fem ferjesamband på anbud høsten 2003/våren 2004. Det er videre planlagt en årlig opptrapping, med nesten full konkurranseutsetting i løpet av 7 - 10 år.

Særskilte tiltak for kollektivtransporten: 610 millioner kroner fra ”vegmidler”.

I forslaget til vegbudsjett for 2004 er det lagt opp til å bruke i alt 610 millioner kroner til særskilte tiltak for kollektivtransporten. Av dette er om lag 250 millioner kroner statlige midler, mens 360 millioner kroner er bompenger. Samferdselsdepartementet legger opp til at 490 millioner kroner av de samlede midlene skal nyttes i Osloområdet, fordelt med blant annet 161 millioner kroner til videre utbygging av T-baneringen og 100 millioner kroner til opprusting av T-banen.

Rassikring: 510 millioner kroner

Regjeringen går i budsjettforslaget for 2004 inn for at det neste år skal brukes i alt 510 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på sikre mot ras på riksvegnettet. Av dette beløpet er 204 millioner bevilgninger under den særlige posten "Rassikring", mens 306 millioner kroner gjelder investeringsmidler til prosjekter og tiltak med rassikringsgevinst.

450 millioner kroner av midlene til rassikring skal bevilges over statsbudsjettet, mens 60 millioner kroner blir dekket av bompenger.

Kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift: 54 millioner kroner til vegformål i distriktene

54 millioner kroner er foreslått til vegformål i distriktene, som kompensasjon for at enkelte næringer nå må betale full arbeidsgiveravgift, uansett hvor arbeidstakeren bor.

Midlene vil bli fordelt i forhold til hvordan økningen i arbeidsgiveravgiften slår ut samlet i de enkelte fylker. Midlene kan brukes på både riks- og fylkesvegnettet, med hovedvekt på investeringer og tyngre vedlikehold. Fordeling av midlene på prosjekter og tiltak vil bli fastsatt i samråd med de berørte fylkeskommunene. I tillegg til den foreslåtte bevilgningen vil det for 2004 også bli overført 70 millioner kroner fra tidligere år til anleggstart på vegprosjektet E12 Umskaret i Nordland.

Vegutbygging i Bjørvika i Oslo

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30,2 millioner kroner på en egen budsjettpost for

”Vegutbygging i Bjørvika”. Opprettingen av en slik egen budsjettpost er i tråd med Stortingets tidligere behandling av stortingsmeldingen om utviklingen av Bjørvikaprosjektet i Oslo. Det foreslåtte beløpet for 2004 vil bli nyttet til prosjektering og forberedelser til anleggsstart, som ventes å skje i 2005. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til kostnadsoverslag, finansierings- og framdriftsplan for prosjektet som egen sak når det foreligger endelige avklaringer, går det fram av budsjettforslaget.

Riksveginvesteringer – på stamvegnettet

I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2004 skal nyttes i alt 3 051 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet. Beløpet omfatter både statlige bevilgninger og bompengemidler, og er fordelt slik på de enkelte stamvegstrekninger:

Forslag statsbudsjettet 2004 (mill.kr)

Bompenge-midler i 2004 (mill.kr)

E6

Riksgrensen/Svinesund - Oslo

415,0

170,0

E6

Oslo - Trondheim

186,0

70,0

E6

Trondheim - Fauske med tilknytninger

260,0

E6

Fauske - Nordkjosbotn med tilknytninger

208,0

E6

Nordkjosbotn - Kirkenes med tilknytninger

115,0

E18

Riksgrensen/Ørje - Oslo

15,0

180,0

E18

Oslo - Kristiansand

490,0

250,0

E39

Kristiansand - Bergen

221,0

22,0

E39

Bergen - Ålesund (Vågsbotn - Spjelkavik)

30,0

25,0

E39

Ålesund - Trondheim (Kjelbotn-Klett)

25,0

E134

Drammen - Haugesund

80

100,0

E16

Sandvika - Bergen

105,0

E136

Dombås - Ålesund

10,0

Rv 35

Hønefoss - Jessheim

42,0

Rv 23

Lier - Drøbak - Vassum

32,0

Sum

2 209,0

842,0

”Øvrige riksveger”: Fylkesvis fordeling av investeringer

I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2004 skal brukes i alt 3 953 millioner kroner til investeringer på det øvrige riksvegnettet, det vil si riksveger som ikke inngår i stamvegnettet.

Beløpet omfatter både bevilgninger over statsbudsjettet og bompengemidler, og er fordelt slik på de enkelte fylker:

Forslag statsbudsjett 2004 (mill.kr)

Bompenge-midler (mill.kr)

Østfold

86,5,

71,0

Akershus

201,4

266,0

Oslo

286,4

285,0

Hedmark

68,1

 

Oppland

73,7

86,0

Buskerud

167,6

12,0

Vestfold

75,3

267,0

Telemark

150,0

Aust-Agder

59,3

52,0

Vest-Agder

69,6

67,0

Rogaland

94,2

69,0

Hordaland

237,7

156,0

Sogn og Fjordane

128,7

Møre og Romsdal

177,9

204,0

Sør-Trøndelag

97,2

8,0

Nord-Trøndelag

48,5

92,0

Nordland

139,0

Troms

88,6

Finnmark

68,3

Sum

2 318,0

1635,0

For nærmere opplysninger om riksvegprosjekter - se:

St.prp. nr. 1 (20032004) Samferdselsdepartementet
Programkategori 21.30 Vegformål - Kap. 1320 Statens vegvesen

”Nærmere om investeringsprogrammet”

 • Strekningsvise investeringer på stamvegnettet, side 81- 95
 • Fylkesfordelte rammer – (gjelder kun ”Øvrige riksveger”, dvs. riksveger som ikke inngår i stamvegnettet), side 95- 102

(Sidetall viser til papirutgaven)

Til toppen