Historisk arkiv

Anbudskonkurranse: Drift av sammenhengende sjøtransportrute Bergen - Kirkenes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Samferdselsdepartementet inviterer interesserte i Norge og internasjonalt til å delta i en åpen anbudskonkurranse om tildeling av kontrakt for statlig kjøp av sjøtransporttjenester og ruteløyve for drift av en sammenhengende sjøtransportrute Bergen - Kirkenes. (28.06.04)

Pressemelding

Nr.: 79/04
Dato: 28.06.04

Anbudskonkurranse: Drift av sammenhengende sjøtransportrute Bergen - Kirkenes

Samferdselsdepartementet inviterer interesserte i Norge og internasjonalt til å delta i en åpen anbudskonkurranse om tildeling av kontrakt for statlig kjøp av sjøtransporttjenester og ruteløyve for drift av en sammenhengende sjøtransportrute Bergen – Kirkenes. Anbudskonkurransen gjelder kontrakt for rutedrift i perioden 1. januar 2005 – 31. desember 2012. For tilbydere som må anskaffe nye skip, kan det vurderes oppstart inntil ett år senere.

Anbudskonkurransen er en oppfølging av Stortingets behandling av stortingsmeldingen ”Om transportstandarden og kjøp av transporttjenester på kyststrekningen fra Bergen til Kirkenes”.

I anbudsdokumentene er det forutsatt at sjøtransportruten Bergen – Kirkenes, det vil si den trafikken som i dag betjenes av ”Hurtigruten”, fortsatt skal være basert på dagens rutestruktur, med daglige og helårige seilinger.

Interesserte som skal delta i anbudskonkurransen må oppfylle gjeldende krav for drift av rutegående persontransport med skip i Norge. Krav som gjelder sikkerhetsmessige forhold og minstekrav til kapasitet for persontransport er også tatt inn i grunnlaget for anbudskonkurransen. For delstrekningen Tromsø – Kirkenes er det dessuten fastsatt minstekrav som gjelder kapasitet for godstransport.

15. september 2004 er satt som frist for innlevering av tilbud til Samferdselsdepartementet.


Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se: Anbudsdokumenter på Samferdselsdepartementets nettsider