Historisk arkiv

Jernbaneverket: Økt konkurranse - for å få mer jernbane igjen for statlige bevilgninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet, det vil si oppgaver knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur, skal over tid bli fullt ut konkurranseutsatt. Dette er et av hovedpunktene i et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag. (05.11.04)

Pressemelding

Nr.: 140/04
Dato: 05.11.04

Jernbaneverket: Økt konkurranse - for å få mer jernbane igjen for statlige bevilgninger

Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet, det vil si oppgaver knyttet til investeringer, drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur, skal over tid bli fullt ut konkurranseutsatt.

Konkurranseutsettingen skal gjennomføres slik at hensynet til sikkerheten i jernbanetransporten blir ivaretatt fullt ut.

Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService, som utfører utbyggingsoppgaver og tyngre vedlikeholdsoppgaver, skal fra 1. januar neste år, omdannes til et statlig aksjeselskap.

Dette er noen av hovedpunktene i et forslag som ble lagt fram i statsråd i dag.

I forslaget går regjeringen inn for at omfanget av konkurranseutsatte oppdrag skal øke vesentlig fra 2005, med sikte på videre opptrapping fram til og med 2009, da det aller meste av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet skal være fullt ut konkurranseutsatt.

- Formålet med regjeringens forslag om økt konkurranse er å få mer igjen for de statlige midler som bevilges til vedlikehold og drift jernbanens infrastruktur, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Jernbaneverkets egen produksjonsvirksomhet er i dag lagt til forretningsenheten BaneService, og til de tre driftsenhetene som utgjør Jernbaneverket Drift. BaneService har i dag om lag 250 ansatte og utfører jernbanetekniske entrepriser og tyngre vedlikeholdsoppgaver, mens Jernbaneverket Drift har 1 350 ansatte og utfører vedlikeholds- og driftsoppgaver, medregnet oppgaver som blant annet snørydding og drift av fellesarealer på stasjoner.

I dag er om lag 90 prosent av Jernbaneverkets investeringsbudsjett og om lag 35 prosent av vedlikeholdsbudsjettet konkurranseutsatt. I tillegg er i dag nær 10 prosent av infrastrukturrettede driftsoppgaver omfattet av konkurranseutsetting. Virksomheten i BaneService har i lengre tid vært konkurranseutsatt, mens Jernbaneverket Drift i dag ikke utsettes for konkurranse.

Økt konkurranseutsetting – krever omstillinger i Jernbaneverket

Økt konkurranseutsetting av oppgaver som i dag utføres av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet fører til at det blir nødvendig med omstillinger for Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet.

Dette er noen av de viktigste omstillingene:

  • For BaneService foreslår regjeringen at denne forretningsenheten utskilles fra Jernbaneverket og gjøres om til et fullt ut statlig aksjeselskap, med virkning fra 1. januar 2005. Statens eierinteresser i det nyopprettede selskapet BaneService AS skal forvaltes av Samferdselsdepartementet, og samferdselsministeren skal være generalforsamling for selskapet.
  • For de deler av Jernbaneverket Drift som omfattes av konkurranseutsetting vil det bli gjennomført omstillinger som betyr at bemanningen blir redusert i takt med økt konkurranseutsetting fram til 2009. Med en naturlig avgang som er anslått til 50 årsverk per år, blir det regnet med et netto nedbemanningsbehov på 730 årsverk i perioden 2005-2009.

Konkurranseutsetting av såkalte beredskapsavhengige vedlikeholds- og driftsoppgaver, det vil si løpende vedlikehold og oppgaver som for eksempel snørydding og drift av fellesarealer på stasjonsområder - vil først skje i 2007. Jernbaneverket må før den tid lage en mer omfattende dokumentasjon av tilstanden for jernbanens infrastruktur.

De deler av Jernbaneverket Drift som ikke omfattes av konkurranseutsetting skal fortsatt være organisert i Jernbaneverkets forvaltningsorganisasjon.

Vedlikehold av signal- og teleanlegg skal behandles særskilt på grunn av anleggenes sikkerhetsmessige funksjon, spesielle egenskaper og krav til kompetanse, går det fram av regjeringens forslag.

Jernbaneverket: Fortsatt statlig forvaltningsorgan

Jernbaneverket skal fortsatt være et eget statlig forvaltningsorgan, underlagt Samferdselsdepartementet og med ansvar for blant annet planlegging, utbygging, vedlikehold og drift av den statlige jernbaneinfrastrukturen. Det betyr også at staten fortsatt skal eie jernbanens infrastruktur. – Det er ikke aktuelt med noen privatisering av jernbanens infrastruktur, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Oppgaver innenfor blant annet inspeksjon, kontroll og visitasjon av jernbanens infrastruktur skal fortsatt ligge i Jernbaneverket, som en del av Jernbaneverkets forvaltningsansvar.

For Jernbaneverket vil det i tiden framover bli viktig å styrke etatens egen bestiller- og byggherrekompetanse. Samferdselsdepartementet legger opp til at økt konkurranseutsetting av vedlikehold skal skje trinnvis og på en slik måte at Jernbaneverket har god kontroll over sikkerhetsmessige forhold knyttet til jernbanens infrastruktur, går det fram av forslaget fra regjeringen.

Jernbaneverket Drift: Omstillingstiltak

Enheten Jernbaneverket Drift har ikke adgang til å delta i konkurranse om oppdrag fra Jernbaneverket eller andre. Det vil derfor bli nødvendig å ta i bruk aktive omstillings- og nedbemanningstiltak for å gjennomføre den omstillingen som må til. Midler til slike tiltak vil i årene framover bli avsatt på en egen post i budsjettet for Jernbaneverket. For neste år foreslår regjeringen en bevilgning på 35 millioner kroner til den nyopprettede budsjettposten ”Tilskudd til omstilling”.

Samferdselsdepartementet legger til grunn bruk av vanlige omstillingsvirkemidler - blant annet tilbud om sluttpakker - i forbindelse med den nedbemanning som er nødvendig i Jernbaneverket for å konkurranseutsette vedlikeholds- og driftsoppgaver. I den grad det blir nødvendig vil de ansatte i forvaltningsorganet Jernbaneverket være omfattet av tjenestemannslovens bestemmelser om ventelønn og fortrinnsrett til andre statsstillinger. Departementet viser i den sammenheng til at regjeringen arbeider med et forslag om å oppheve ventelønnsordningen.

BaneService AS: Lønn og arbeidsvilkår

De enkelte arbeidstakeres tilsettingsforhold løper uavbrutt videre inn det nyopprettede BaneService AS, og de ansatte beholder den lønn de har ved tidspunktet for omdanningen. Selv om tidligere inngåtte avtaler fortsatt gjelder, kan disse avtalene ikke gå foran ufravikelige lovbestemmelser som måtte komme til anvendelse for aksjeselskapet, går det fram av forslaget.

- Det legges til grunn at selskapet vil videreføre medlemskap i Statens pensjonskasse i fem år fra omdanningstidspunktet. De ansatte vil beholde rett til såkalte vartpenger (ytelse fra Statens pensjonskasse ved oppsigelse som følge av omstillinger av virksomheten) - så lenge selskapet er medlem av Statens Pensjonskasse, eller så lenge ordningen med vartpenger opprettholdes.

Utvikling av marked for vedlikeholds- og driftsoppgaver

Både norske og utenlandske erfaringer har vist at konkurranse om vedlikehold av jernbanens infrastruktur har bidratt til lavere priser for slike tjenester. Med økende og etter hvert full konkurranseutsetting av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet, vil det bli åpnet for et marked for jernbanetekniske entreprenør- og vedlikeholdstjenester innenfor jernbanesektoren i Norge. Dette betyr at utenlandske selskaper vil få mulighet til å delta i konkurransen om slike oppdrag, sammen med Baneservice AS og andre norske selskap innenfor dette området.

Konkurranseutsettingen av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet skal gjennomføres slik at det etter hvert blir utviklet markeder med reell og virksom konkurranse når det gjelder vedlikeholdsoppgaver for jernbanens infrastruktur.

– Samferdselsdepartementet mener at konkurranseutsettingen av vedlikeholdet på jernbanenettet i Norge bør sees i sammenheng med utviklingen i Sverige og Danmark, der det skjer en gradvis utvikling av konkurranseutsettingen av vedlikeholdsoppgaver for jernbanens infrastruktur. Med den økte konkurranseutsetting som det nå legges opp til i Norge blir det dermed grunnlag for at markedene for jernbaneteknisk vedlikehold i de tre skandinaviske land kan utvikles til å bli et effektivt marked, går det fram av forslaget.

Oppretting av aksjeselskap: Ryddigere forhold og mer like konkurransevilkår

Forslaget om å gjøre Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService om til aksjeselskap vil gi et ryddigere forhold til konkurrentene, ved at Jernbaneverket selv ikke lenger vil delta i konkurranse om egne oppdrag.

Som aksjelskap vil BaneService få rammevilkår som er på linje med de vilkår som gjelder for private selskaper. Omdanningen til aksjeselskap vil dermed legge til rette for mer like konkurransevilkår mellom BaneService og konkurrentene.

Omdanning til aksjeselskap betyr også BaneService får en friere finansiell stilling. Dette legger til rette for at BaneService på en bedre måte kan utvikle virksomheten i retning av tilgrensende kompetanse- og markedsområder, noe som blant annet kan gi mulighet for en mer effektiv utnyttelse av maskinparken til BaneService.

Lovforslag

I tillegg til forslaget om organisering og konkurranseutsetting av Jernbaneverkets produksjonsvirksomhet legger regjeringen også fram et eget lovforslag om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap. Dette lovforslaget regulerer en del rettslige forhold i forbindelse med omdanningen, blant annet overføring av de ansattes rettigheter til det foreslåtte nyopprettede selskapet BaneService AS.

Til redaksjonen

For nærmere opplysninger – se

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2004-2005) Om organisering og konkurranseutsetting av Jernbanerkets produksjonsvirksomhet

Ot.prp. nr. 15 (2004-2005) Om lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet Baneservice til aksjeselskap