Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2005: 20,8 milliarder kroner til samferdselsformål: Sterk satsing på kollektivtransporten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 109/04
Dato: 06.10.04

Statsbudsjettet 2005:

20,8 milliarder kroner til samferdselsformål: Sterk satsing på kollektivtransporten

Regjeringen foreslår et samferdselsbudsjett på til sammen 20,8 milliarder kroner for neste år. Dette er en økning på om lag 2,5 prosent eller drøyt 0,5 milliarder kroner fra 2004, når man tar hensyn til virkningen av at luftfartens og jernbanens infrastruktur innlemmes i merverdiavgiftsopplegget fra 1. januar 2005.

- Regjeringen vil sikre gode samferdselsløsninger over hele landet. Forslaget til statsbudsjett betyr fortsatt høyt nivå for bevilgningene til statlig kjøp av transporttjenester og lufthavntjenester, og til utbygging, drift og vedlikehold av veg- og jernbanenettet. Regjeringen har prioritert tiltak for å styrke sikkerheten innenfor alle transportgreiner. Rassikring og tiltak for å bedre framkommeligheten på vegnettet er viktige tiltak for næringslivet, særlig i distriktene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Forslaget til statsbudsjett betyr en satsing på kollektivtransporten, og vil gi positive virkninger for både miljøet og trafikksikkerheten. Regjeringens forslag om å inkludere luftfartens og jernbanens infrastruktur i merverdiavgiftsopplegget vil likestille egenproduserte tjenester avgiftsmessig med kjøp av tjenester fra andre aktører. De foreslåtte endringene i merverdiavgiftsopplegget vil legge til rette for at jernbaneinvesteringene i større grad vil bli behandlet på linje med veginvesteringer og for bedre effektivitet i flyplassdriften, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- Økt bruk av konkurranse skal gi oss mer igjen for pengene i samferdselssektoren. Dette gjelder både for bevilgninger til utbygging og drift av infrastrukturen og for bevilgninger til statens kjøp av transporttjenester, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

- 115 millioner kroner til "Belønningsordningen" skal gi mindre bilbruk og bedre kollektivtilbud i de store byene. Dette vil legge til rette for bedre utnyttelse av verdifulle arealer og bedre framkommelighet, miljø og helse i storbyområdene. Med tanke på langsiktige forbedringer vil regjeringen også øke satsningen på utvikling av hydrogen og brenselcelleteknologi for å begrense miljøulempene ved transport, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Sterk satsing på kollektivtransport

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005 betyr at kollektivtransporten får til sammen 225 millioner kroner i økte bevilgninger og avgiftslettelse, sammenliknet med 2004.

Det er satt av 8,6 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak, korrigert for at infrastrukturen for jernbanen fra 2005 skal omfattes av merverdiavgiftssystemet. I tillegg er det satt av 355 millioner kroner fra bompengeordningene til kollektivtransporttiltak.

Regjeringen ønsker særlig å rette innsatsen mot storbyområdene, hvor det er viktig å få til et godt alternativ til privatbilen. Det foreslås blant annet 115 millioner kroner til "belønningsordningen" som skal stimulere storbyområdene til å gjennomføre tiltak som skal styrke kollektivtransporten og dempe veksten i personbiltrafikken.

Om lag 660 millioner kroner, inkludert 355 millioner kroner i bompengemidler, er foreslått til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene skal særlig nyttes til framkommelighetstiltak i storbyområdene Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim og til utbygging av T-baneringen i Oslo.

Til Jernbaneverket er det foreslått nær 4,3 milliarder kroner til drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett. Ett av de største prosjektene, nytt dobbeltspor mellom Sandvika og Asker, er framskyndet og skal stå ferdig i løpet av 2005.

Det er satt av om lag 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Samferdselsdepartementet legger til grunn om lag uendret rutetilbud fra 2004 til 2005, med opprettholdelse av dagens nattog og enkelte forbedringer av tilbudet på strekningen Oslo – Lillehammer og på Jærbanen.

Staten skal konkurranseutsette kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes. Staten kjøper i dag disse transporttjenester fra Hurtigruta. Regjeringen vil komme tilbake til endelig bevilgningsbehov når tilbudskonkurransen er avsluttet.

I tillegg til disse midlene overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler som støtte til drift av lokal kollektivtransport i fylkene.

Vegformål: 13,1 milliarder kroner

Regjeringen foreslår å bevilge i alt 13,1 milliarder kroner til vegformål over statsbudsjettet for 2005. Dette er en økning med 1,9 prosent, sammenliknet med 2004. I tillegg til bevilgningene over statsbudsjettet kommer vel 3 milliarder kroner som bompengeselskapene vil stille til disposisjon for utbygging av riksvegnettet, medregnet midler til tiltak for kollektivtrafikken.

Av den foreslåtte bevilgningen til vegformål er nær 6 milliarder kroner satt av til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger. Dette er en økning på vel 133 millioner kroner, sammenliknet med 2004.

Til riksveginvesteringer, medregnet rassikring, er det foreslått å bevilge nær 4,8 milliarder kroner.

Om lag 1,2 milliarder kroner er foreslått til statlig kjøp av riksvegferjetjenester.

I forslaget til vegbudsjett er det lagt opp til å bruke til sammen 660 millioner kroner til særskilte tiltak for kollektivtransporten, fordelt med både bompengemidler og midler over statsbudsjettet. Det er lagt særlig vekt på utbygging av T-banen i Oslo og økte bevilgninger til tiltak som gjør det lettere å komme fram på vegene for trikk og buss. Slike tiltak fører til kortere reisetid og er med på å styrke kollektivtransportens konkurranseevne.

- Det er viktig å gjøre trafikken tryggere på hele vegnettet. Regjeringen foreslår derfor å bruke nær en halv milliard kroner til rassikring i distriktene, samtidig som vi viderefører den sterke satsingen på bruk av ”vegmidler” til tiltak som styrker trygg og miljøvennlig kollektivtransport i storbyene. Med det høye investeringsbudsjettet som er foreslått for neste år blir det også rom for å sette i gang anlegg på i alt ti større nye prosjekter på riksvegnettet. Mange av disse prosjektene fjerner ”flaskehalser” som i dag hindrer framkommeligheten for næringslivets transporter. For utbygging, drift og vedlikehold av vegnettet har regjeringen ellers i særlig grad prioritert tiltak som fører til økt trafikksikkerhet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Innenfor investeringsmidlene skal det brukes 310 millioner kroner til bygging av gang- og sykkelveger, medregnet bompengemidler. I tillegg kommer bygging av gang- og sykkelveger som inngår i helt nye vegprosjekter innenfor de ordinære riksvegbevilgningene.

Jernbaneformål: 5,8 milliarder kroner

Regjeringen foreslår i alt 5,8 millioner kroner til jernbaneformål. Dette er en økning på vel 155 millioner kroner, eller 2,5 prosent, når en tar hensyn til regjeringens forslag om at infrastrukturen for jernbanen fra og med neste år skal omfattes av merverdiavgiftssystemet, med full sats. Forslaget om endringer i dette avgiftssystemet fører også til at jernbaneinvesteringene i større grad vil bli behandlet på linje med veginvesteringer.

- Bevilgningene til jernbaneformål er særlig rettet mot satsing på persontog i områder med stort trafikkgrunnlag, slik som nærtrafikken rundt de store byene og Intercity-trafikken på strekningene Skien – Oslo, Lillehammer – Oslo og Halden – Oslo. For å få til nytenkning og for å få mer ut av ressursene innen jernbanen, er det dessuten nødvendig med bruk av mer konkurranseutsetting, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Nær 4,3 milliarder kroner av bevilgningene til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal brukes til utbygging, drift og vedlikehold av linjenettet for jernbanen.

Om lag 27 millioner kroner er foreslått til drift av Statens jernbanetilsyn.

Bevilgningene til jernbaneformål omfatter dessuten vel 1,5 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog. Dette er en økning med 6,1 prosent, sammenliknet med 2004. Budsjettforslaget innebærer at driften av nattog på Bergensbanen og Dovrebanen blir omfattet av ordningen med statlig kjøp av persontransporttjenester, mens driften av nattog på Sørlandsbanen og Nordlandsbanen allerede er omfattet av denne ordningen. Departementet legger til grunn at det fortsatt skal gå nattog på disse strekningene. Det er dessuten lagt opp til enkelte forbedringer i tilbudet på strekningen Oslo – Lillehammer og på Jærbanen, det vil si på strekninger med stor trafikk. Konkurransetilsynet har gitt uttrykk for at ordningen med tilskudd til lengre reiser som gjelder NSB, Nord-Norge Bussen og Hurtigruta er konkurransevridende. Konkurransetilsynet stiller seg kritisk til denne ordningen. Samferdselsdepartementet foreslår at tilskuddsordningen avvikles. Ved bortfall av tilskuddsordningen ventes det at disse selskapene fortsatt vil tilby rabattordninger som er attraktive også for studenter.

Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett har regjeringen satt av 760 millioner kroner til å gjøre ferdig arbeidet med nytt dobbeltspor Sandvika – Asker, som dermed blir klar til å ta trafikk neste år. Utbygging av GSM-R-togradio og fjernstyring av Nordlandsbanen på strekningen Mosjøen – Bodø er ellers blant prosjektene som blir prioritert. Det foreslås også at arbeidet med bygging av ny godsterminal på Ganddal i Rogaland skal startes i 2005. I tillegg er det ført opp midler til planlegging, prosjektering og kjøp av grunn for blant annet dobbeltsporutbygging Sandnes – Stavanger, Lysaker stasjon, nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika, utbygging til to spor mellom Bergen stasjon og Fløen og modernisering av godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Vel 2,7 milliarder kroner er foreslått til Jernbaneverkets oppgaver når det gjelder drift og vedlikehold. Dette er en økning med 7,7 prosent når en tar hensyn til forslaget om omlegging av merverdiavgiftssystemet for jernbanen. – Denne økningen gjør det mulig å legge enda bedre til rette for driftssikre toglinjer og dermed bedre regularitet og økt pålitelighet i togtrafikken, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Luftfart: 709 millioner kroner

Samlet budsjettforslag for luftfartsformål er på 709 millioner kroner. Dette er en økning med 8,4 prosent når man tar hensyn til virkningen av forslaget om at luftfarten skal være omfattet av merverdiavgiftsordningen.

Det er foreslått 444 millioner kroner til statlig kjøp av regionale flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme.

Regjeringen foreslår 53,4 millioner kroner i tilskudd til de regionale lufthavnene. Korrigert for endringene i merverdiavgift er dette en økning i statens tilskudd på om lag 10 prosent sammenliknet med 2004.

Til Luftfartstilsynet foreslås om lag 180 millioner kroner, en økning på 9,5 prosent sammenliknet med 2004. Økningen henger sammen med at Luftfartstilsynet har fått nye oppgaver og ekstra kostnader ved at tilsynet skal flytte til Bodø.

Til Statens havarikommisjon for transport (tidligere Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane) er det foreslått om lag 32 millioner kroner, en økning på om lag 36 prosent sammenliknet med 2004. Økningen henger sammen med at kommisjonen fra 2005 også skal undersøke ulykker i vegtrafikken.

Post og tele: 544,7 millioner kroner

I alt 544,7 millioner kroner foreslås til post og telekommunikasjon for 2005.

Til statlig kjøp av bedriftsøkonomisk ulønnsomme posttjenester fra Posten Norge AS er det foreslått 326 millioner kroner. Dette er om lag samme nivå som i 2004.

Til Post- og teletilsynet er det foreslått 218,7 millioner kroner. Dette er en økning på nær 15 prosent sammenliknet med 2004. Økningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til at tilsynet skal flytte til Lillesand.

Transport for funksjonshemmede: Kollektivtransport for alle

Samferdselssektoren skal tilrettelegges slik at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad kan bruke det ordinære transportsystemet.

Regjeringen foreslår at det over budsjettet for Jernbaneverket settes av om lag 40 millioner kroner til tiltak for bedre tilgjengelighet for publikum. Tiltakene vil blant annet legge vekt på trinnfri atkomst til perrongen, merking, reiseinformasjon og bedring av sikkerheten.

I tillegg til de midlene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor AS benytter til tilgjengelighetstiltak over sine ordinære budsjetter, foreslås det å bevilge 15,7 millioner kroner som blant annet skal gå til mindre infrastrukturtiltak for å bedre tilgjengeligheten til eksisterende transportinfrastruktur innen kollektivtransporten. Beløpet omfatter også midler til Samferdselsdepartementets medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede.

FoU: 155,7 millioner kroner – økt satsning på forskning i samferdselssektoren

Regjeringen går inn for at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2005 skal bevilges 155,7 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 19,6 millioner kroner i forhold til 2004. I tillegg kommer de statlige transportetatenes egen satsing på disse formålene.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen er det satt av 100,4 millioner kroner til samferdselsforskning, fordelt med 63,5 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning og 36,9 millioner til transportforskning.

Regjeringen går inn for en kraftig økning i satsing på utvikling av hydrogen- og brenselscelleteknologi, og foreslår 22,6 millioner kroner til forskning og utvikling på dette i feltet, noe som er nær er fordobling fra 2004.

Det er i tillegg satt av 17 millioner kroner til Samferdselsdepartementets kjøp av utredninger.

I den foreslåtte bevilgningen til FoU på 155,7 millioner kroner inngår også 15,7 millioner kroner til medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede og til tilskudd til investeringer i infrastruktur for å bedre tilgjengeligheten til kollektive transportmidler.

Miljø – effektive og samordnende virkemidler

- Regjeringen legger stor vekt på å begrense miljøulempene ved transport. Det er nødvendig med effektive og samordnende virkemidler for å møte miljøutfordringen. I storbyområdene er det spesielt viktig at vi legger til rette for å begrense bilbruken, til fordel for kollektivtransport, gående og syklende, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Til toppen