Historisk arkiv

Bergensprogrammet: God og miljøvennlig transport med bybane

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

- Bygging av Bybanen og økt satsing på kollektivtransport er nødvendig for å dempe veksten i personbiltrafikken og bedre miljøet og framkommeligheten i Bergensområdet. Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram forslag om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet. (19.08.05)

Pressemelding

Nr.: 94/05
Dato: 19.08.05

Bergensprogrammet: God og miljøvennlig transport med bybane

- Bygging av Bybanen og økt satsing på kollektivtransport er nødvendig for å dempe veksten i personbiltrafikken og bedre miljøet og framkommeligheten i Bergensområdet. Mest mulig av den framtidige trafikkveksten i Bergen skal skje med kollektivtransport.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen i dag har lagt fram forslag om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø.

De største prosjektene i Bergensprogrammet er Bybanen mellom Nesttun og Bergen sentrum og første byggetrinn av Ringveg vest. Vegprosjektet Skansentunnelen er også omfattet av

- Byggingen av Bybanen betyr at Bergensområdet får en ny trafikksterk kollektivtrasè for å fange opp behovet for større transportkapasitet i Bergen sør. Bybanen vil bidra til å styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne overfor biltrafikken, og gir mulighet for videre utbygging av et banenett med redusert press på vegnettet også i andre deler av byen, sier samferdselsministeren.

Bergen kommune skal være byggherre for Bybanen, og kommunen skal også ha det økonomiske ansvaret for driften av banen.

- Med utbyggingen av Ringveg vest kommer ny firefelts veg som vil gi bedre framkommelighet og miljøgevinster, ved at trafikk fjernes fra dagens lokalvegnett. Utbygging av ringveg vest vil også bedre forholdene knyttet til støy og luftforurensning, sier samferdselsministeren.

Bergensprogrammet

Bergensprogrammet omfatter i tillegg en rekke andre prosjekter som gjelder vegutbygging, kollektivtrafikktiltak, gang- og sykkelveger, miljø- og trafikksikkerhetstiltak, medregnet en del spesielle tiltak i Bergen sentrum.

Bergensprogrammet har en samlet kostnadsramme på 5 300 millioner kroner, som er fordelt slik:

  • 1 990 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak, medregnet 1 640 millioner kroner til Bybanen
  • 1 800 millioner kroner til vegtiltak
  • 930 millioner kroner til gang- og sykkelveger, trafikksikkerhets- og miljøtiltak, planlegging og etablering av bomstasjoner
  • 580 millioner kroner til tiltak i Bergen sentrum

Bybanen

Bybanen skal gå fra Kaigaten i sentrum til Nesttun, og videre til Rådal og Flesland, med en etappevis utbygging. Det første byggetrinnet er om lag 10 kilometer og skal gå fra sentrum til Nesttun.

Utbyggingen av Bybanen skal finansieres gjennom ordningen med alternativ bruk av riksvegmidler og bompenger.

- Bybanen vil være et kapasitetssterkt og forutsigbart kollektivtilbud og gir mulighet for en mer offensiv og miljøvennlig byutvikling og samferdselspolitikk i Bergensområdet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Ringveg vest: 10 kilometer ny firefeltsveg

Riksvegprosjektet Ringveg vest omfatter bygging av om lag 10 kilometer ny firefeltsveg mellom riksveg 580 Flyplassvegen i sør og Liavatnet i nord, med etappevis utbygging. Første byggetrinn omfatter strekningen Dolvik – Sandeide, i tillegg til utbedringer av riksveg 556 Ytrebygdsvegen mellom Kokstadkrysset og Birkelandskrysset. For første etappe er de samlede byggekostnadene beregnet til om lag 1 180 millioner kroner.

- Riksvegprosjektet vil være en viktig del av en ytre ringveg, og fører til en utbedring av flaskehalser i vegsystemet. Gjennomføringen av prosjektet betyr at man får ferdig utbygd de gjenværende ledd i ringvegsystemet vest og øst, går det fram av regjeringens forslag.

Skansentunnelen: Avlaster sentrum for biltrafikk

Prosjektet Skansentunnelen omfatter bygging av en tofelts tunnel fra Bergen sentrum til området nord for Bryggen. Skansentunnelen skal avlaste sentrum for biltrafikk, med særlig vekt på å redusere biltrafikk på Torget og Bryggen. Tunnelen vil også minske konflikter knyttet til kulturminner, kulturmiljø og myke trafikanter.

Finansiering

Bergensprogrammet finansieres med kommunale, fylkeskommunale og statlige midler, i tillegg til bompenger. Som følge av endringene i inntekts- og kostnadsanslagene for Bergensprogrammet - og i tråd med lokalpolitiske vedtak - legges det opp til å endre bompengeopplegget. Denne ordningen betyr at innkrevingsperioden utvides med fire år, til utgangen av 2015, og at innkrevingen skal foregå alle årets dager, også på søndager og helligdager. Det er også lagt opp til at det skal etableres fem nye bomstasjoner. Det er ventet at disse tiltakene vil gi en årlig nettoinntekt på 300 millioner kroner.

Finansieringen av det samlede kostnadsbeløpet på 5 300 millioner kroner for Bergensprogrammet fordeler seg slik:

  • 2 090 millioner kroner i statlige midler
  • 2 980 millioner kroner i bompenger
  • 120 millioner kroner i fylkeskommunale midler
  • 110 millioner kroner i kommunale midlerTil redaksjonen
For mer informasjon – se:

St.prp. nr. 75 (2004-2005) Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet

Kart over Bergensprogrammet
(
Klikk her for å laste ned større versjon av kartet.)

Kartillustrasjon: Bergensprogrammet