Historisk arkiv

Historisk arkiv

Brudd på vegtrafikklovgivningen: Økte satser for forenklet forelegg fra 1. februar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Satsene for forenklet forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. februar i år. Økningen av satsene er en oppfølging av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005. (07.01.05)

Pressemelding

Nr.: 02./05
Dato: 07.01.05

Brudd på vegtrafikklovgivningen: Økte satser for forenklet forelegg fra 1. februar

Satsene for forenklet forelegg for brudd på vegtrafikklovgivningen skal økes fra 1. februar 2005. Endringen i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker ble vedtatt i statsråd i dag. Økningen av satsene er en oppfølging av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005.

Satsene for forenklet forelegg ble sist endret med virkning fra 1. januar 2004. De nye satsene er utformet i samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Justis- og politidepartementet og Politidirektoratet.

Bøtesatser – fra 1. januar 2005

Dagens sats Sats fra 01.02.05

Strekninger med fartsgrense på
60 km/t eller lavere:

Fartsoverskridelse til og med:

5 km/t

500 kroner

600 kroner

10 km/t

1200 kroner

1600 kroner

15 km/t

2200 kroner

2900 kroner

20 km/t

3200 kroner

4200 kroner

25 km/t

5000 kroner

6500 kroner

Strekninger med fartsgrense på
70 km/t eller høyere

Fartsoverskridelse til og med:

5 km/t

500 kroner

600 kroner

10 km/t

1200 kroner

1600 kroner

15 km/t

2000 kroner

2600 kroner

20 km/t

2800 kroner

3600 kroner

25 km/t

3800 kroner

4900 kroner

30 km/t

5000 kroner

6500 kroner

35 km/t

6000 kroner

7800 kroner

Kjøring på rødt lys:

4000 kroner

5200 kroner

Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”:

3200 kroner

4200 kroner

Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.:

2500 kroner

3200 kroner

Ulovlig forbikjøring:

4000 kroner

5200 kroner

Brudd på vikepliktsregler:

4000 kroner

5200 kroner

Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn. Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys:

1500 kroner

2000 kroner

Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”):

3200 kroner

4200 kroner

Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

1500 kroner

2000 kroner

Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker:

3000 kroner

4000 kroner

Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorveg:

1000 kroner

1300 kroner

Kjøring med sykkel mot “rødt lys”, uten foreskrevne lykter eller i strid med forbudsskilter. Sykling på motorveg:

700 kroner

900 kroner

Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon):

1000 kroner

1300 kroner

Fellesbot

Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot. Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent. Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 10 000 kroner (dagens "grense": 8000 kroner) . Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.

Subsidiær fengselsstraff: Ved bøtelegging fastsettes følgende fengselsstraff dersom boten ikke blir betalt:


Dagens nivå Fra 01.02.05

3 dagers fengsel

Ved bot til og med 2000 kroner

Ved bot til og med 3000 kroner

5 dagers fengsel

Ved bot til og med 2500 kroner

Ved bot til og med 4000 kroner

7 dagers fengsel

Ved bot til og med 3000 kroner

Ved bot til og med 5000 kroner

11 dagers fengsel

Ved bot til og med 4000 kroner

Ved bot til og med 6000 kroner

15 dagers fengsel

Ved bot over 4000 kroner

Ved bot over 6000 kroner


Til redaksjonen

For mer informasjon, se: Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1990 nr. 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker - fastsatt ved kongelig resolusjon av 07.01.05

Forskriften vil også etter hvert bli lagt ut på Lovdatas nettsider: www.lovdata.no