Historisk arkiv

Luftfartsloven: Ny bestemmelse med krav om forsikring for flyselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Norske luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører skal følge EUs regler når det gjelder krav om forsikring for å dekke erstatningsansvaret for skade på passasjerer, bagasje, frakt og tredjemann, går det fram av et forslag fra regjeringen. (01.04.05)

Pressemelding

Nr.: 32/05
Dato: 01.04.05

Luftfartsloven: Ny bestemmelse med krav om forsikring for flyselskaper

Norske luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører skal følge EUs regler når det gjelder krav om forsikring for å dekke erstatningsansvaret for skade på passasjerer, bagasje, frakt og tredjemann. Forsikringen skal også dekke tilfeller av krigshandlinger, terrorisme, flykapring, sabotasje, ulovlig beslaglegging av luftfartøy og sivile uroligheter.

Dette går fram av et forslag fra regjeringen om at Europaparlamentets og Det europeiske råds forordning om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører skal tas inn i den norske luftfartsloven.

Samferdselsdepartementet sendte forslaget om forsikringskrav på høring 12. januar i år. Ingen av høringsinnstansene hadde innvendinger til at regelverket blir tatt inn i norsk rett.

Forordningen setter blant annet krav om at forsikringen for passasjerer skal være minst 250 000 SDR (Special Drawing Rights), noe som svarer til om lag 2,5 millioner kroner. Det stilles også krav om at forsikringen for bagasje skal være på minst 1 000 SDR (om lag 10 000 kr).

Kravene til forsikring er i stor grad i tråd med kravene som stilles i dagens norske regelverk, og det er ikke ventet at endringene vil få store økonomiske eller administrative konsekvenser for norske luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører.


Til redaksjonen
For mer informasjon – se: Ot.prp. nr. 71 (2004-2005) Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartsoperatører)