Historisk arkiv

Persontog: Konkurranse på like vilkår - og bedre tilbud og mer transport for pengene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Innføring av konkurranse i persontransporten med tog er nødvendig for å få til et bedre og mer effektivt transporttilbud, sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen i dag har foreslått endringer i jernbanelovgivningen. (13.03.05)

Pressemelding

Nr.: 28/05
Dato: 11.03.05

Persontog: Konkurranse på like vilkår - og bedre tilbud og mer transport for pengene

Innføring av konkurranse i persontransporten med tog er nødvendig for å få til et mer effektivt transporttilbud og for å øke kvaliteten, mangfoldet og kreativiteten i jernbanedriften.

Dette sier samferdselsminister Torild Skogsholm i forbindelse med at regjeringen i statsråd i dag har foreslått en del endringer i jernbanelovgivningen.

Forslaget om lovendringer er en oppfølging av tidligere vedtak i Stortinget om å innføre konkurranse når det gjelder retten til å få drive persontransport med tog. Innføringen av slik konkurranse er nå kommet i gang, og i løpet av sommeren 2005 vil det skje tildeling av avtale om drift av persontog på Gjøvikbanen, etter at Samferdselsdepartementet i fjor høst utlyste konkurranse om denne trafikken. Konkurranse om drift av persontog på resten av jernbanenettet vil så etter hvert bli utlyst gradvis, i første omgang for ”Bergensbanepakken” og ”Sørlandsbanepakken”.

Hensikten med regjeringens forslag til lovendringer er å legge til rette for reell konkurranse, på like vilkår og med mulighet for alle til å delta i konkurransen på lik linje. En slik åpning for konkurranse på det nasjonale jernbanenettet betyr at andre trafikkutøvere enn NSB kan få slippe til der NSB nå har enerett.

Samferdselsdepartementet vil legge vekt på å bruke dagens alminnelige regelverk, så langt dette er hensiktsmessig. I tillegg vil så departementet bruke regelverk som gjelder særskilt for jernbanesektoren, blant annet de bestemmelser som nå foreslås i jernbanelovgivningen.

- Ved å legge til rette for konkurranse ønsker regjeringen å bidra til å styrke jernbanens transportmessige betydning og konkurransekraft på strekninger og innenfor typer av transport der jernbanen har sine naturlige fortrinn. Konkurranse vil fremme nytenkning og kan dermed bidra til et mer attraktivt tilbud som gjør at flere vil reise med toget. En slik styrking av jernbanen vil også føre til at det offentlige får mer igjen for de midlene som går til jernbane- og samferdselsformål. For de ansatte i jernbanesektoren vil en utvikling med forbedring av togtilbudet og styrking av jernbanens konkurransekraft være det som mest bidrar til å trygge arbeidsplassene i tiden framover, sier samferdselsministeren.

Konkurranse – og offentlig styring med strenge krav til sikkerhet

- I Norge vil konkurranse om driften av persontog skje på en måte som fører til at offentlige myndigheter fortsatt skal ha ansvaret for at tjenestene blir utført og at dette skjer etter strenge krav til sikkerhet og kvalitet for tjenestetilbudet. For all konkurranse om drift av persontransport med tog skal krav til høy sikkerhet ha førsteprioritet. Bare selskap som fyller fastsatte krav til sikkerhet vil få mulighet til å delta i konkurransen.

- Utbygging og drift av jernbanens linjenett skal også i framtiden være et statlig ansvar, som fortsatt skal ligge i det statlige forvaltningsorganet Jernbaneverket, sier samferdselsministeren.

Et sammenhengende transportsystem

Regjeringen foreslår en bestemmelse som gir Samferdselsdepartementet adgang til å gi pålegg om gjensidig reiseinformasjon og salg av billetter mellom to eller flere virksomheter som driver persontransport med jernbane. Bestemmelsen skal bidra til å sikre at jernbanen oppleves som et sammenhengende transportsystem, også etter innføring av konkurranse.

Overvåkning – for å sikre konkurranse på like vilkår

Regjeringen foreslår en bestemmelse som vil gi Samferdselsdepartementet adgang til å overvåke markedet for persontransport. Bestemmelsen gir departementet myndighet til å føre kontroll med konkurranseforholdene og til aktivt å kunne gripe inn overfor aktørene i markedet. På denne måten vil departementet kunne sikre at konkurransen skjer på like vilkår.

Samferdselsdepartementets overvåkning vil skje i samarbeid med andre myndigheter, blant annet Konkurransetilsynet.

Tilgang til rullende materiell og andre ”produksjonsfaktorer”

I forslaget er det tatt inn en bestemmelse som gir Samferdselsdepartementet adgang til å kunne pålegge NSB å stille rullende materiell-, salgs- og distribusjonssystemer og andre støttesystemer som er relevante for drift av persontransport til disposisjon for annen virksomhet som tildeles avtale om drift av persontransport med jernbane.

Regjeringen foreslår også en hjemmel for departementet til å kunne pålegge den som eier verkstedsinfrastruktur å stille den til disposisjon for virksomhet som blir tildelt avtale om drift av persontransport med jernbane. Disse bestemmelsene har som formål å gjøre det lettere for nye aktører å etablere seg i jernbanemarkedet og dermed bidra til en virksom konkurranse.

Likebehandling, åpenhet og innsyn

Regjeringen foreslår ellers en bestemmelse om at innføring av konkurranse om persontransport med jernbane skal gjennomføres i samsvar med de grunnleggende prinsipper om likebehandling, ikke-diskriminering og åpenhet.

For å sikre åpenhet og innsyn blir det også foreslått en bestemmelse som gir Samferdselsdepartementet adgang til komme med pålegg om at den delen av en virksomhet som deltar i konkurransen skal være en atskilt økonomisk enhet. Dette betyr at enheten i det minste skal være regnskapsmessig atskilt.

Til redaksjonen

For flere opplysninger – se:

Ot.prp nr. 54 (2004-2005) Om lov om endringer i lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane m.m. (jernbaneloven)

Samferdselsdepartements nettsider om bane og konkurranse om sporet