Historisk arkiv

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Felles havarikommisjon for transport

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Oppgavene til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane skal i løpet av høsten i år utvides til også å omfatte undersøkelser av ulykker innen vegtrafikk. Dette går fram av et lovforslag som regjeringen la fram i statsråd i dag. (25.02.05)

Pressemelding

Nr.: 24/05
Dato: 25.02.05

Samferdselsminister Torild Skogsholm: Felles havarikommisjon for transport

Oppgavene til Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane skal i løpet av høsten i år utvides til også å omfatte undersøkelser av ulykker innen vegtrafikk. Dette går fram av et lovforslag som regjeringen la fram i statsråd i dag.

- Vi har en visjon om at det ikke skal skje ulykker med drepte eller livsvarig skadde i transportsektoren. Regjeringen legger nå til rette for en forbedring av det ulykkesforebyggende arbeidet innen alle former for transport, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Likt regelverk for all transport

For å sikre et mest mulig likt regelverk for undersøkelse av ulykker i de forskjellige transportsektorene, foreslår regjeringen endringer i luftfarts-, jernbane- og vegtrafikklovgivningen.

- Sammen med nylig vedtatte endringer i regelverket for undersøkelse av sjøulykker, gir dette et godt grunnlag for at undersøkelsene kan gjennomføres etter samme prinsipper. Dette vil legge forholdene bedre til rette for at det kan trekkes lærdom mellom de ulike transportgrenene i det ulykkesforebyggende arbeidet, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Vern av enkeltpersoner for å få inn flere opplysninger

- Målet er å forebygge slik at vi får færre ulykker. Havarikommisjonen og de ansvarlige myndigheter må få flest mulig opplysninger som kan forklare hvorfor ulykker skjer. Regjeringen foreslår derfor bestemmelser som skal sikre at enkeltpersoner får et vern slik at de kan gi informasjon til Havarikommisjonen og tilsynsmyndighetene uten å være redd for følgene, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Forslaget til bestemmelser vil bety at enkeltpersoner som har viktige opplysninger er sikret vern mot straffeforfølgelse, administrative sanksjoner og sanksjoner fra arbeidsgiver. Forslaget inneholder også regler om taushetsplikt og dokumentoffentlighet, med sikte på å verne den som gir opplysninger i slike situasjoner. Forslaget er i tråd med internasjonalt regelverk på dette området.

Til red.:

For mer informasjon, se Ot.prp. nr. 50 (2004-2005)