Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2006:166 millioner kroner til forskning og utvikling i samferdselssektoren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Nr.:126 /05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

166 millioner kroner til forskning og utvikling i samferdselssektoren

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2006 skal bevilges i alt 166,2 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling. Dette er en økning på 10,5 millioner kroner, eller 6,7 prosent, i forhold til 2005. I tillegg kommer de statlige samferdselsetatenes egen satsing på disse formålene.

- Regjeringen har de siste årene økt bevilgningene til forskning og utvikling for å få fram mer kunnskap om blant annet sikkerhet, miljø, ressursbruk og effektivitet i samferdselssektoren. Regjeringen vil også bidra til framtidig verdiskapning ved å støtte forskning og utvikling som styrker evnen til konkurranse og nytenkning i telekommunikasjons- og transportsektoren, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Den foreslåtte bevilgningen på 166,2 millioner kroner til forskning, utredning og utvikling er fordelt slik:

  • • 118,7 millioner kroner er satt av til samferdselsforskning. Dette er en økning på vel 18 millioner kroner sammenlignet med 2005. Beløpet er fordelt med 72,1 millioner kroner til telekommunikasjonsforskning, 41,1 millioner til transportforskning og 5,5 millioner kroner til Norges deltakelse i EUs rammeprogram for forskning.

    Innenfor den økte støtten til forskning om telekommunikasjon vil det bli lagt spesiell vekt på programmer og prosjekter som fremmer utviklingen av teleinfrastruktur og -tjenester.

    Hoveddelen av midlene som bevilges til transportforskning går til å støtte forskjellige forskningsprogrammer i Forskningsrådet. Midler knyttet til næringsrettet transportforskning, som tidligere var omfattet av PULS-programmet, vil for 2006 bli overført til det nyopprettede forskningsprogrammet "Brukerstyrt innovasjonsarena".

    Det er også satt av midler til et bredt anlagt forskningsprogram om risiko og sikkerhet i samferdselssektoren. Samferdselsdepartementet bidrar dessuten med midler til finansiering av Transportøkonomisk institutt og til delfinansiering av prosjekter under EUs rammeprogram for forskning.
  • • 14 millioner kroner skal brukes til Samferdselsdepartementets kjøp av utredninger, med sikte på å bedre kunnskapsgrunnlaget og legge til rette for mer effektiv bruk av ressursene i samferdselssektoren. Det vil i 2006 bli lagt spesielt vekt på å øke kunnskap knyttet til miljø og trafikksikkerhet. Det vil også bli satt av midler for å få fram bedre statistikk fra transportområdet, blant annet når det gjelder omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet.
  • • 22,3 millioner kroner er satt av til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi. Dette er om lag det samme som for 2005, og er en videreføring av den økte satsingen på miljøvennlig transport. Midlene skal i hovedsak rettes inn mot prosjekter som har som formål å legge til rette for bruk av hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren.
  • • 11,2 millioner kroner er foreslått til Samferdselsdepartementets medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede.

Forskning og utredning i underliggende etater

I tillegg til midlene som bevilges over Samferdselsdepartementets administrasjonsbudsjett skjer det en betydelig forsknings- og utredningsvirksomhet i de statlige transportetatene, finansiert innenfor disse etatenes egne budsjetter.

Jernbaneverkets utrednings- og forskningsinnsats vil i 2006 blant annet være rettet mot å utvide bruken av togradiosystemet GSM-R og elektronisk reiseinformasjon. Innsatsen vil også være rettet mot tiltak som kan fjerne tekniske og administrative hinder for togtrafikk over landegrensene i Europa.

Statens vegvesens forsknings- og utredningsinnsats vil i 2006 i hovedsak være konsentrert rundt de fire hovedområdene: mobilitet av personer og gods, sikkerhet og beredskap, miljø, energi og ressurser.