Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2006: Anleggsstart for fleire nye vegprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 119/05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

Anleggsstart for fleire nye vegprosjekt

Regjeringa sitt forslag om å føre vidare eit høgt nivå for riksveginvesteringane gir rom for at det i 2006 skal setjast i gang ti nye, større vegprosjekt, fordelt med fire prosjekt på stamvegnettet og seks prosjekt på andre riksvegar.

I tillegg vil det neste år bli sett i gang anleggsarbeid på ei rekkje andre nye, men noko mindre prosjekt, på både stamvegnettet og på såkalla ”øvrige riksvegar”.

Samferdselsdepartementet går inn for å setje i gang desse nye prosjekta på stamvegnettet:

 • E6 Vinterbru – Assurtjern i Akershus
 • E18 Frydenhaug – Eik i Buskerud
 • E16 Borlaug – Voldum i Sogn og Fjordane
 • E6 Vest for Alta (Langnesbukta – Jansnes) i Finnmark

For såkalla ”øvrige riksvegar”, det vil seie riksvegar utanom stamvegnettet, er det for neste år lagt opp til anleggsstart på desse nye, større vegprosjekta:

 • riksveg 283 Øvre Sund bru i Buskerud
 • riksveg 465 Kjørrefjord – Ulland i Vest-Agder
 • riksveg 44 Omkjøringsveg Klepp i Rogaland
 • riksveg 48 Hafskorberget i Hordaland
 • riksveg 57 Espeland – Herland i Bergen i Hordaland
 • riksveg 557 ringvest vest i Hordaland

I tillegg skal desse to nye, større rassikringsprosjekta setjast i gang i neste år:

 • riksveg 62 Fresvika – Jordalsgrenda i Møre og Romsdal
 • E10 Fjøsdalen i Nordland

Bybane i Bergen: Skal finansierast av ”vegmidlar”

Regjeringa går dessutan inn for at arbeidet med utbygging av Bybanen i Bergen skal ta til i 2006. Utbygginga blir finansiert av ordninga med ”alternativ bruk av riksvegmidlar”, der både statlege riksvegløyvingar og bompengemidlar inngår.