Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2006: Kollektivtransport: 370 millioner kroner i økte bevilgninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 122/05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

Kollektivtransport: 370 millioner kroner i økte bevilgninger

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006 betyr at kollektivtransporten får 370 millioner kroner i økte bevilgninger sammenliknet med 2005. Regjeringen har dermed økt bevilgningen til kollektivtransport kraftig hvert år siden 2002, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

For 2006 er det foreslått å bevilge 8,4 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak over Samferdselsdepartementets budsjett. I tillegg kommer 570 millioner kroner i bompengemidler til kollektivtransporttiltak.

- Tall fra 2004 og 2005 viser en sterk økning for reiser med kollektivtransport, mens veksten i bruk av personbilen har vært mindre enn før. Passasjerøkningen for kollektivtransporten viser at innsatsen for å øke kollektivandelen bærer frukter, sier samferdselsminister Torild Skogsholm

Det er satt av 8,98 milliarder kroner til kollektivtransporttiltak. Midlene til kollektivtransport i 2006 fordeler seg slik:

  • "Vegmidler" til kollektivtiltak: Innenfor "vegmidler", det vil si både statlige riksvegbevilgninger og bompenger, er det satt av om lag 750 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Midlene vil blant annet bli benyttet til bygging av Bybanen i Bergen, utbygging av T-banen i Oslo (T-baneringen), tiltak for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken på vegnettet og bygging og utbedring av holdeplasser og terminaler.
  • Jernbaneverket: 4 396 millioner kroner til Jernbaneverket til - drift, vedlikehold og utbygging av jernbanens linjenett, en økning på 126 millioner kroner sammenlignet med 2005. Blant de viktigste jernbaneprosjektene i 2006 er videreføring av GSM-R-utbyggingen, ombygging av Lysaker stasjon og bygging av dobbeltspor Stavanger – Sandnes.
  • Statlig kjøp av persontransporttjenester med tog: 1,58 milliarder kroner til statlige kjøp av persontransport med tog, en økning på om lag 75 millioner kroner, eller om lag fem prosent høyere enn for 2005.
  • Belønningsordning: 150 millioner kroner til den statlige belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Ordningen skal anspore storbyområdene til å gjennomføre tiltak som styrker kollektivtransporten og demper veksten i personbiltrafikken. Dette er en økning med 35 millioner kroner, eller 30 prosent, sammenlignet med 2005.
  • Kjøp av riksvegferjetjenester: 1 327 millioner kroner, en økning på 145 millioner kroner sammenlignet med 2005.
  • Kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes: 250 millioner kroner, noe som er i tråd med avtalen mellom staten og Hurtigruteselskapene om kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes for 2005-2012.
  • Statlig kjøp av flyrutetjenester på det regionale rutenettet: 481 millioner kroner, en økning på om lag 8 prosent.

I tillegg overfører staten midler til fylkeskommunene i form av rammetilskudd. Av disse overføringene bevilges det midler til drift av lokal kollektivtransport i fylkene.

Kollektivsatsning på veg – bedre framkommelighet for buss og trikk

Innenfor "vegmidler", det vil si statlige bevilgninger og bompenger, er det satt av midler til blant annet tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk i storbyområdene. Statens vegvesen samordner arbeidet med å legge til rette for en hastighetsøkning for buss og trikk på 20 prosent i Oslo og Bergen. Også for andre deler av landet er det satt av midler for å øke framkommeligheten for kollektivtransporten på vegnettet. Bygging av egne kollektivfelt og signalprioritering for kollektivtransporten er blant tiltakene som skal bedre framkommeligheten.

Kollektivtransport for alle

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for å bedre tilgjengeligheten til kollektivtransporten. Den nye tilskuddsordningen er en del av tilgjengelighetsprogrammet BRA (Bedre infrastruktur, Rullende materiell, Aktiv logistikkforbedring). Programmet skal bidra til at flere kan benytte kollektive transportmiddel fra "start til mål", uten behov for spesielle løsninger.

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor AS benytter i tillegg betydelige midler til tilgjengelighetstiltak over sine ordinære budsjetter.

Det er satt av 11,2 millioner kroner til Samferdselsdepartementets medvirkning i forsøksordninger med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Ordningen skal bidra til at funksjonshemmede arbeidstakere og studenter får økt mulighet til å delta i arbeidsliv og utdanning.

Bedre reiseinformasjon og elektroniske reisekort for hele landet

- Enkel og lett tilgjengelig informasjon om hele reisetilbudet er helt avgjørende for å få flere til å reise kollektivt. Elektroniske billettsystemer som gjør at reisende kan bruke ett reisekort over hele Norge – uansett transportmiddel eller transportselskap, vil også være med på å styrke kollektivtransporten, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen utarbeide planer for hvordan man kan opprette et konkurransenøytralt, landsdekkende informasjonssystem for kollektivtransporten. Informasjonssystemet skal også legge til rette for at funksjonshemmede kan få opplysninger om de rutene som passer best for reisende med spesielle behov.

Samferdselsdepartementet har lagt fram utkast til endringer i yrkestransportforskriften med sikte på å få en bestemmelse som gjør det mulig å pålegge virksomheter innen kollektivtransport å ta i bruk en felles standard for elektroniske billettsystemer. En slik standard vil gjøre det mulig å benytte en billett for hele reisen, uavhengig av transportør og regionale grenser.