Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2006 : Samferdselsdepartementet: Fylkesoversikt — forslag og tiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.:129 /05
Dato: 14.10.05

Statsbudsjettet 2006:

Samferdselsdepartementet: Fylkesoversikt – forslag og tiltak

Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark


Østfold

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det for 2006 foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Østfold.

60 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til arbeid på E6-strekningen fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen – Åsgård). I tillegg kommer 330 millioner kroner som blir stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. Vegen bygges med 26 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. I prosjektet inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma, parallelt med dagens bru. Den tre kilometer lange strekningen Solli – Åsgård ventes åpnet for trafikk i 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2008.

– Med dette vil gjennomføringen av E6-delen av Østfoldpakka være fullført, og det vil dermed være firefelts veg på hele E6 gjennom Østfold, går det fram av budsjettforslaget.

Til anleggsarbeid på de to de stamvegstrekningene E18 Momarken - Sekkelsten og E18 Sekkelsten – Krosby er det ført opp til sammen 299 millioner. Av dette forutsettes 210 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 59 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Innenfor vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket er det satt av midler til prosjektering av ny Rolvsøysund bru på Østfoldbanen.

Akershus

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Akershus.

Til utbyggingen av stamvegstrekningen E6 Vinterbru – Assurtjern er det ført opp en statlig bevilgning på 30 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe for utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo. I prosjektet inngår en tunnel på 3,6 kilometer. Nord for tunnelen vil den nye vegen gå i dagen på en 1,2 kilometer lang strekning der dagens tofeltsveg blir benyttet for sørgående trafikk. Sør for tunnelen utvides fellesstrekningen med E18 ved Vinterbru. I tillegg inngår blant annet bygging av gang- og sykkelveger og kryssomlegginger. Utbyggingen vil føre til vesentlige forbedring av miljøforholdene for nærliggende boliger. Det legges opp til å starte anleggsarbeidene i august 2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.

Til stamvegprosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk er det foreslått bevilget 100 millioner kroner. I tillegg kommer 70 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer ny veg som vil korte inn dagens riksveg 2 med om lag 1,5 kilometer. Det legges opp til å bygge firefelts veg på hele strekningen fra Kløfta til Nybakk i én etappe. Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til å bygge firefelts veg med 16 meter vegbredde og midtrekkverk på den om lag 4 kilometer lange strekningen fra Kløfta til Borgen. Arbeidet med å revidere gjeldende reguleringsplan med sikte på å bygge firefelts veg på hele strekningen mellom Kløfta og Nybakk pågår. Delstrekningen Kløfta – Borgen ventes åpnet for trafikk i oktober 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007, går det fram av budsjettforslaget.

Til stamvegprosjektet E16 Wøyen – Bjørum i Bærum er det for 2006 avsatt i alt 240 millioner kroner til videre anleggsarbeid, fordelt med 120 millioner kroner i statlige bevilgninger og 120 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet omfatter ny E16 på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. To tunneler med samlet lengde på 2,5 kilometer inngår i prosjektet, som bygges ut i en etappe til firefelts veg med 20 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2008.

6 millioner kroner er for 2006 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier – Drøbak – Vassum. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

I budsjettforslaget blir det pekt på at det legges opp til å starte utbyggingen av stamvegstrekningen Gardermoen – Kolomoen, på E6, til firefelts veg i løpet av perioden 2006-2009, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. For E6- strekningen Oslo – Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafiksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 127 millioner kroner for 2006. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon i alt 287 millioner kroner fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 156 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet og 131 millioner kroner til tiltak på øvrig riksvegnett.

Den statlige rammen på 127 millioner kroner til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, vil i sin helhet bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtiltak. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Ved hjelp av ”vegmidler”, både statlige bevilgninger til riksveginvesteringer og bompenger, vil det i 2006 bli brukt om lag 120 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Akershus. Innenfor denne rammen prioriteres videre satsing på utvikling av knutepunkter og terminaler, i tillegg til tiltak for å bedre framkommeligheten for busser.

Som en del av kollektivtiltakene legges det opp til å starte arbeidene med ombyggingen av Kolsåsbanen i Akershus i 2009. Akershus fylkeskommune legger opp til at valg av baneløsning skal avklares ved årsskiftet 2005/2006. - Fylkeskommunen forutsetter at det utarbeides en finansieringsplan som gir en rasjonell og hensiktsmessig framdrift i forhold til utbyggingen i Oslo. Saken vil bli lagt fram for Stortinget når det foreligger endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet, og det er enighet om framtidig drift av banestrekningen, heter det i budsjettforslaget.

72 millioner kroner er satt av til sluttfinansiering av jernbaneprosjektet som omfatter nytt dobbeltspor Sandvika – Asker og ombygging av Asker stasjon, på Drammensbanen. Anleggsarbeidet var ferdig sommeren 2005, og den nye dobbeltsporstrekningen ble tatt i bruk i august 2005. Endringer i togtilbudet vil skje i forbindelse med ruteendringen ved årsskiftet 2005/2006.

140 millioner kroner er avsatt til oppstart av prosjektet Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Prosjektet omfatter 900 meter nytt dobbeltspor, medregnet ny jernbanebru over Lysakerelva. Ny jernbane skal samordnes med ny busstasjon og med tilknytning til en egen bane som skal ta trafikk til og fra Fornebu. Konstruksjoner som er nødvendig for Fornebubanens endestasjon skal etter planen gjennomføres av Jernbaneverket, på vegne av Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for utbygging av bane til Fornebu.

Innenfor en samlet bevilgning på 48 millionar kroner som Jernbaneverket skal bruke til planlegging og kjøp av grunn, er det satt av midler til blant annet planlegging av nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika i Akershus.

35 millioner er ført opp for å sette i gang arbeid med detalj- og reguleringsplan for jernbanestrekningen Kolbotn – Ski i Akershus og til arbeid med byggeplan, kjøp av grunn og igangsetting av arbeidet med ombygging av Ski stasjon. Etter de planer som foreligger skal ombyggingen av Ski stasjon, som første byggetrinn, være ferdig i 2008.

Innenfor forslaget til Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det satt av midler til videre arbeid med ombygging ved Strømmen jernbanestasjon.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1 580 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det satt av om lag 67 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo – Gjøvik). Dette har sammenheng med at selskapet NSB Anbud AS fra andre halvår 2006 overtar persontogdriften på Gjøvikbanen.

Oslo

Innenfor den foreslåtte statlige statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det for 2006 foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Oslo.

Til stamvegprosjektet Ulvensplitten – Sinsen, på riksveg 150 ”Ring 3 i Oslo”, er det for 2006 foreslått en statlig investeringsramme på 60 millioner kroner. I tillegg er det regnet med til sammen 232 millioner kroner i bompenger og tilskudd. Prosjektet inngår i planene for utbygging av hovedvegnettet i Oslo-området. Prosjektet omfatter både nytt hovedvegsystem og lokalvegnett i området, 1,5 kilometer fjelltunnel på Ring 3 mellom Økern og Sinsen, betongtunnel på Østre Aker vei forbi Økern, ny vegforbindelse mellom Ulvensplitten og Økernveien med bru over Ring 3 og ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. Forberedende arbeider tok til i februar 2005. Lokalvegsystemet ventes åpnet for trafikk i 2008, mens riksvegdelen av prosjektet ventes åpnet etappevis i 2010-2011.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 130 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon til sammen 638 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes 153 millioner kroner nyttet tiltak på ”øvrig riksvegnett”, mens 485 millioner kroner går til investeringer på stamvegnettet, medregnet nødvendig låneopptak til E18 Bjørvikaprosjektet.

Rammen til øvrig riksvegnett vil i sin helhet bli nyttet til mindre investeringstiltak, med særlig vekt på kollektivtrafikk- og trafikksikkerhetstiltak.

Det forutsettes benyttet om lag 200 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i 2006. Av dette utgjør statlige midler 54 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres videreføringen av T-baneringen og tiltak på T-banenettet for blant annet å bedre omstillingsforholdene ved T-banestasjonen nær Carl Berners plass. Utbedringen av tilstøtende linjenett blir også prioritert. I tillegg prioriteres tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk.

For prosjektet ”Vegutbygging i Bjørvika” er det for 2006 lagt til grunn en statlig investeringsramme på 360 millioner kroner. Av dette beløpet er 49 millioner kroner innenfor rammen i Nasjonal transportplan 2006 – 2009. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 310 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1. Anleggsarbeidene tok til i august 2005, med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2012.

I forbindelse med finansiering av E18 Bjørvikaprosjektet har Stortinget vedtatt å videreføre nåværende bompengeordning fra 1. januar 2008 til seinest 31. desember 2012. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utreder i samarbeid med Statens vegvesen et opplegg med trafikantbetaling til erstatning for Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Dersom Stortinget godkjenner en ny trafikantbetalingsordning (Oslopakke 3) innen den tid, vil denne avløse videreføringen av dagens ordning. Innføring av en eventuell Oslopakke 3 vil kunne medføre behov for justering av handlingsprogrammet for Oslo og Akershus, går det fram av budsjettforslaget.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

Samferdselsdepartementet går inn for å bygge om Alnabru godsterminal for å modernisere terminalen, slik at den blir bedre tilpasset økt container- og kombitransport. For 2006 er det, over Jernbaneverkets investeringsbudsjett, satt av midler til nærmere planlegging av prosjektet. Byggingen planlegges gjennomført i løpet perioden 2007-2008. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 195 millioner kroner.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1 580 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det satt av om lag 67 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo – Gjøvik). Dette har sammenheng med at selskapet NSB Anbud AS fra andre halvår 2006 overtar persontogdriften på Gjøvikbanen.

Over Samferdselsdepartementets budsjett er det foreslått en bevilgning på to millioner kroner til etablering av et medie- og kommunikasjonssenter på Vestbanen i Oslo. -Støtten i 2006 og eventuelt for de to neste årene forutsettes gjort avhengig av at prosjektgruppen legger fram en tilfredsstillende finansieringsplan for den videre drift og investering, går det fram av budsjettforslaget.

Hedmark

I budsjettforslaget blir det pekt på at det legges opp til å starte utbyggingen av stamvegstrekningen Gardermoen – Kolomoen, på E6, til firefelts veg i løpet av perioden 2006-2009, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. For E6-strekningen Oslo – Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

På stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark – Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for strekningen gjennom Hedmark gitt prioritet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.

Til ”øvrige riksveger” i Hedmark, det vil si riksveger utenom stamvegnetet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 37 millioner kroner. Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer, bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Oppland

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Oppland.

I alt 94,7 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet ”riksveg 4 omlegging ved Raufoss”. Av de foreslåtte midler forutsettes 3,5 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 13 kilometer ny veg øst for Raufoss. Anleggsarbeidene startet i november 2003, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juli 2006.

For riksveg 15 Otta - Måløy er det foreslått en statlig investeringsramme på 40 millioner kroner, og innenfor denne rammen prioriteres omlegging av riksveg 15 utenom tettstedet Vågåmo. Dette prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2006.

I tråd med Stortingets prioritering legges det opp til å starte utbyggingen av E6 på stamvegstrekningen Tingberg – Tretten i Oppland. Igangsettingen av dette arbeidet er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering av prosjektet, går det fram av budsjettforslaget.

For E6-strekningen Oslo – Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 29,5 millioner kroner. Midlene skal nyttes til å starte arbeidene på prosjektet riksveg 33 Odnes – Sollien. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak og midler til planlegging.

Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1 580 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det satt av om lag 67 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo – Gjøvik). Dette har sammenheng med at selskapet NSB Anbud AS fra andre halvår 2006 overtar persontogdriften på Gjøvikbanen.

Buskerud

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Buskerud.

Til stamvegprosjektet E18 Høvik - Frydenhaug er det ført opp 170 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelse av E18 fra to til fire felt i bru over Drammenselva. Anleggsarbeidene tok til i mai 2003, og prosjektet ventes åpnet for firefelts trafikk i desember 2006.

50 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug – Eik). Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende veg fra to til fire felt. Det legges opp til anleggstart våren 2006, og prosjektet ventes åpnet for firefelts trafikkavvikling i 2008. Når dette prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 mellom Oslo og Tønsberg.

6 millioner kroner er for 2006 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier – Drøbak – Vassum. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

For hele stamvegstrekningen riksveg7/riksveg 52 Hønefoss – Gol – Borlaug er det for 2006 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 10 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 106 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får stilt til disposisjon 60 millioner kroner i bompenger fra ”Vegpakke Drammen” som lån til arbeidet med vegprosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru.

Det legges opp til anleggsstart på riksveg 283 Øvre Sund bru i 2007. I 2006 er det lagt opp til å bruke i alt 90 millioner kroner til blant annet grunnerverv. For å få bedre utnytting av Kreftingsgate i påvente av Øvre Sund bru, legges det i tillegg opp til å etablere en tilknytning til Nedre Eikervei. Videre legges det opp til en sterk satsing på mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer.

Vestfold

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Vestfold.

Til stamvegprosjektet E 18 Kopstad – Gulli er avsatt i alt 335 millioner kroner, fordelt med 145 millioner kroner i statlige riksvegbevilgninger og 190 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet omfatter bygging av 12 kilometer firefelts veg med 29 meter bredde. Utbyggingen fører til at E18 får sammenhengende firefelts standard mellom Eik i Buskerud og Tønsberg i Vestfold. Anleggsarbeidene tok til i august 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 51,3 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). I tillegg er det regnet med at Vestfold får stilt til disposisjon 227 millioner kroner i bompenger til videreføring av Tønsbergpakken. Arbeidene på prosjektet riksveg 311 Ringveg øst–vest og gang- og sykkelveg langs riksveg 308 mellom Kjøpmannskjær og Verdens ende vil bli videreført i 2006. Forutsatt avklaring av endelig løsning, legges det i tillegg opp til å starte arbeidene med ny trafikkløsning for Sykehuset i Vestfold, i Tønsberg. Den statlige rammen er prioritert til mindre investeringstiltak og bygging av gang- og sykkelveger, går det fram av budsjettforslaget.

Telemark

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Telemark.

Arbeidet med å utbedre Haukelitunnelene, på stamvegen E 134 Drammen - Haugesund, vil bli videreført i 2006. Kostnadene for arbeidene er beregnet til om lag 200 millioner kroner. Prosjektet betyr at frihøyden i tunnelene øker til 4,2 meter.

Ombyggingen av det ulykkesutsatte Tuvenkrysset, på E134 i Notodden, vil bli fullført i 2006.

Til stamvegstrekningen riksveg 36 Seljord – Eidanger er det foreslått en statlig investeringsramme på 4 millioner kroner. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 85,2 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Buskerud, Telemark og Vestfold (BTV). Midlene skal blant annet brukes til å fullfinansiere riksveg 38 Kalstadkrysset - Eklund, som åpnes for trafikk i november 2005. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak og bygging av gang- og sykkelveger.

Aust-Agder

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Aust-Agder.

7 millioner kroner foreslås bevilget til utbedring av riksveg 9 i Setesdal, på stamvegnettet. Midlene skal nyttes til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.

Innenfor den statlige investeringsrammen for stamvegstrekningen E18 Oslo – Kristiansand er det satt av midler for å fullføre byggingen av midtrekkverk på en 3,7 kilometer lang strekning mellom Stoa og Rannekleiv i Arendal kommune.

I budsjettforslaget blir det ellers vist til at det tas sikte på at inngåelse av kontrakt for utbyggingen av stamvegprosjektet E18 Grimstad – Kristiansand skal skje i løpet av første halvår 2006. Anleggsarbeidene ventes å ta til så snart kontrakt er inngått. Prosjektet omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. Prosjektet skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig–privat samarbeid). Dette er det siste av tre OPS-prøveprosjekter.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 42 millioner kroner, medregnet 5 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen. I tillegg er det regnet med at Aust-Agder får stilt til disposisjon 3 millioner kroner i kommunalt tilskudd til delfinansiering av trafikksikkerhetstiltak i Vegårshei kommune. Innenfor denne samlede rammen fullføres prosjektet riksveg 42 Blakstad bru. Videre prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres mindre utbedringer.

Vest-Agder

I budsjettforslaget blir det ellers vist til at det tas sikte på at inngåelse av kontrakt for utbyggingen av stamvegprosjektet E 18 Grimstad – Kristiansand skal skje i løpet av første halvår 2006. Anleggsarbeidene ventes å ta til så snart kontrakt er inngått. Prosjektet omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. Prosjektet skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig–privat samarbeid). Dette er det siste av tre OPS-prøveprosjekter.

I budsjettforslaget blir det også vist til at stamvegprosjektet E39 Handeland – Feda skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig-privat samarbeid). Det forutsettes at bompengeselskapet stiller 10 millioner kroner til disposisjon til dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv i 2006. Prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer ny tofelts veg mellom Handeland og Feda i kommunene Lyngdal og Kvinesdal, med tillegg av tilknytningsveger i forbindelse med nytt kryss med riksveg 465 til Farsund. Anleggsarbeidene startet i april 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2006. Det forutsettes at bompengeselskapet stiller 10 millioner kroner til disposisjon til dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv i 2006.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 70,5 millioner kroner. Av dette beløpet skal 25 millioner kroner gå til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansandregionen, mens 20 millioner kroner skal nyttes til rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 72 millioner kroner fra Listerpakken.

Innenfor denne rammen legges det opp til å starte arbeidene på prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord - Ulland i Farsund og Kvinesdal kommuner. Prosjektet omfatter omlegging av vegen på en 10 kilometer lang strekning fra Ulland, noe som vil føre til en innkorting på om lag 4 kilometer. I tillegg skal det gjennomføres mindre utbedringer av eksisterende veg på strekningen videre mot Ulland. For 2006 legges det opp til å bruke i alt 65,5 millioner kroner til dette prosjektet, fordelt med 15,5 millioner kroner i statlige midler og 50 millioner kroner i bompengemidler.

I tillegg videreføres arbeidene på rassikringsprosjektet riksveg 43 Aunevik – Bukkesteinen, som forutsettes åpnet for trafikk i desember 2006. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

Rogaland

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere prosjekter på stamvegnettet i Rogaland.

For E39, ”Kyststamvegen” er det satt av midler til å starte ombyggingen av Mortavika og Arsvågen ferjekaier. I tillegg er det lagt opp til å videreføre ombyggingen av Tjensvollkrysset i Stavanger. – Under forutsetning av godkjent reguleringsplan i løpet av første halvår 2006 ventes vegprosjektet åpnet for trafikk høsten 2007.

Arbeidet med å utbedre Haukelitunnelene, på stamvegen E 134 Drammen - Haugesund, vil bli videreført i 2006. Kostnadene for arbeidene er beregnet til om lag 200 millioner kroner. Prosjektet betyr at frihøyden i tunnelene øker til 4,2 meter.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en samlet statlig investeringsramme på 180 millioner kroner. Beløpet er fordelt med 156 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet) og 24 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Rogaland får stilt til disposisjon 213 millioner kroner i bompenger, fordelt med 185 millioner kroner til tiltak innenfor Nord-Jærenpakken, 20 millioner kroner til videre planlegging og grunnerverv for T-forbindelsen og 8 millioner kroner til videre utbygging av riksveg 45 i Gjesdal kommune.

Innenfor den statlige investeringsrammen har Vestlandsrådet sluttet seg til at utbedringen av riksveg 13 på strekningen Askvik – Pundsnes skal fullfinansieres i 2006. Strekningen ventes åpnet for trafikk i august 2006. I tillegg er det forutsatt midler til rassikringen av riksveg 503 i Gloppedalen. Videre prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres kollektivtrafikktiltak.

Av bompengemidlene til Nord-Jærenpakken, vil 120 millioner kroner gå til å videreføre arbeidene på prosjektet riksveg 44 Stangeland – Skjæveland. Det legges dessuten opp til å starte arbeidene på prosjektet riksveg 44 Omkjøringsveg Klepp.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

150 millioner kroner er ført opp til igangsetting av prosjektet med utbygging til dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på vel 1 500 millioner kroner. Anleggsarbeidet skal etter planen være ferdig i 2010.

129 millioner kroner er avsatt til ny godsterminal på Ganddal. Den nye terminalen vil erstatte dagens terminaler i Stavanger og Sandnes og legger til rette for et bedre og mer effektivt tilbud for godstransport med tog. Utbyggingen vil være med på å forbedre tilgjengelig sporkapasitet mellom Ganddal og Stavanger, en strekning som i dag har 8 – 10 godstog i døgnet. Den frigjorte sporkapasiteten vil legge til rette for økt fleksibilitet i drift av persontrafikk på denne strekningen. Utbyggingen av Ganddal godsterminal må dessuten sees i sammenheng med den planlagte utbyggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.

Hordaland

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til utbygging av flere stamvegprosjekter i Hordland.

Til stamvegprosjektet E39 over Stord er det foreslått 20 millioner kroner i statlige midler. I tillegg er det regnet med 12 millioner kroner fra bompengeselskapet. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til å videreføre arbeidene på strekningen Mehammar – Hageberg.

Til stamvegprosjektet E39 Halhjem og Sandvikvåg ferjekaier er det avsatt 115 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelser, ombygging og noe vegomlegging, og det blir gjennomført i forbindelse med innsetting av nye gassferjer i ferjesambandet fra 1. januar 2007. Det legges opp til å starte anleggsarbeidene høsten 2005, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2006.

Arbeidene på stamvegstrekningen Sørås – Hop, på E39, videreføres i 2006.

90 millioner er avsatt til stamvegprosjektet E39 Romarheimsdalen (Gammelsæter – Nipetjørn). Prosjektet omfatter i hovedsak utbedring av eksisterende veg. I alt omfatter prosjektet en strekning på om lag 7 kilometer. Anleggsarbeidet tok til høsten 2005, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2008.

Arbeidene med opprustning av Helle- og Dalevågtunnelene, på E16 skal fullføres i 2006, innenfor de midler som i budsjettforslaget er avsatt til investeringer på stamvegen E16 Sandvika i Bærum – Bergen.

Arbeidet med å utbedre Haukelitunnelene, på stamvegen E 134 Drammen - Haugesund, vil bli videreført i 2006. Kostnadene for arbeidene er beregnet til om lag 200 millioner kroner. Prosjektet betyr at frihøyden i tunnelene øker til 4,2 meter.

Til riksveg 13 Jøsendal – Voss, på stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 8,2 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.

Til ”øvrige riksveger” det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 296,5 millioner kroner. Beløpet er fordelt med 236,5 millioner kroner i forsøksmidler og 60 millioner kroner til rassikring. Av forsøksmidlene utgjør 129 millioner kroner de statlige samferdselsmidlene til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet), mens 107,5 millioner kroner utgjør de statlige midlene til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Bergen. I tillegg er det regnet med at Hordaland får stilt til disposisjon 813 millioner kroner i bompenger, forskudd og tilskudd. Av dette er 546 millioner kroner forutsatt til prosjekter og tiltak i Bergen.

- Da Bergensprogrammet og Bergen kommune representerer det samme geografiske området, inngår annen finansiering til tiltak på øvrig riksvegnett av praktiske grunner rent teknisk i forsøket i Bergen. Dette innebærer imidlertid ikke at Bergen kan disponere midler til annen finansiering fritt, da disse blant annet er bundet opp til å sikre rasjonell framdrift på store prosjekter som Ringveg vest og Bybanen, heter det i budsjettforslaget.

Innenfor fylkesforsøket prioriterer Vestlandsrådet oppfølging av Halsnøysambandet på riksveg 544. Det er avsatt til sammen 155 millioner kroner til dette prosjektet i 2006. Av dette beløpet er 80 millioner kroner bompengemidler og 10 millioner kroner er tilskudd. Videre fullføres arbeidene med rassikringsprosjektet Syreflot – Aga på riksveg 550 i Ullensvang kommune. I tillegg er det satt av midler til mindre investeringstiltak. – For eksterne midler videreføres utbyggingen av Austevollsbrua på riksveg 546 med 130 millioner kroner, fordelt med 65 millioner kroner i tilskudd og 65 millioner kroner i bompenger. Det er regnet med 15 millioner kroner i forskudd til å starte arbeidene med utbedringen av fylkesveg 48 Hafskorberget og 20 millioner kroner til oppstart av prosjektet riksveg 57 Espeland – Herland.

Innenfor byforsøket, som omfatter Bergen kommune, prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på miljø- og servicetiltak og kollektivtrafikktiltak. I tillegg prioriteres prosjektene riksveg 557 Ringveg vest og Bybanen. Til Bybanen er det regnet med totalt 290 millioner kroner. Av dette beløpet utgjør bompenger 285 millioner kroner. Arbeidene på Kanalvegen, kryssene Fjøsangerveien/Minde allé og Kanalvegen/Minde allé og Solheimgaten vil bli videreført i 2006.

Det er satt av 60 millioner kroner til rassikring i 2006. I tillegg er det regnet med 7 millioner kroner i forskudd. Det legges opp til å fullfinansiere arbeidene med tiltak på riksveg 7 ved Furlo, på riksveg 13 ved Menes og på E 16 ved Sivle-/Stalheimtunnelene. Dessuten blir det neste år igangsetting av arbeidene på riksveg 13 ved Navragjelet – Brimnes og Bugjelet – Kobberstille.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett er det avsatt midler til planlegging som gjelder blant annet utbygging til dobbeltspor på jernbanestrekningen Bergen - Fløen.

Sogn og Fjordane

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Sogn og Fjordane.

For stamvegstrekningene E 39 Bergen – Ålesund med tilknytninger er det for neste år foreslått en statlig investeringsramme på 209,1 millioner kroner. Midlene skal blant annet nyttes til å fullfinansiere den fullførte utbyggingen av strekningen Storebru – Knapstad på riksveg 5 mellom Førde og Florø. I tillegg fullfinansieres prosjektet riksveg 5 Kjøsnes – Skei, som ventes åpnet for trafikk i juli 2006. I budsjettforslaget prioriteres dessuten mindre investeringstiltak, blant annet mindre utbedringer og bygging av gang- og sykkelveger.

70 millioner kroner i statlige midler er foreslått til arbeid på stamvegstrekningen E16 Voldum – Borlaug – Seltun. Denne strekningen er en flaskehals både for trafikken som går gjennom Hemsedal (riksveg 52) og trafikken over Fillefjell (E16). Prosjektet omfatter 8,5 kilometer ny veg, medregnet 1,9 kilometer tunnel og tre bruer. Prosjektet, som ventes åpnet for trafikk i 2008, vil føre til en innkorting av E16 med om lag 2 kilometer.

For stamvegstrekningen riksveg7/riksveg 52 Hønefoss – Gol – Borlaug er det for 2006 foreslått en statlig investeringsramme på 10 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vi si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på i alt 158 millioner kroner for 2006. Av dette beløpet gjelder 156 millioner kroner forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet), mens 2 millioner kroner er midler som er foreslått bevilget over den særlige budsjettposten for rassikring. Midlene på denne budsjettposten kommer i tillegg til at det også innenfor ordinære riksvegbevilgninger vil bli brukt betydelige midler til utbyggingstiltak som fører til rassikringsgevinst. Vestlandsrådet har sluttet seg til videreføringen av arbeidet med rassikring av Stedjeberget på riksveg 55 og av riksveg 617 på strekningen Gotteberg – Kapellneset nord for Måløy. Midlene for ”øvrige riksveger” skal ellers nyttes til å fullfinansiere halvferdige utbedringsarbeider på riksveg 61 mellom Naveosen og grensen mot Møre og Romsdal. I tillegg er det satt av midler til mindre investeringstiltak.

Møre og Romsdal

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Møre og Romsdal.

For stamvegstrekningen E 136 Dombås – Ålesund er det for 2006 foreslått en statlig investeringsramme på 79,8 millioner kroner. Innenfor denne rammen videreføres arbeidene i Romsdalen, på strekningen Horgheimseidet – Sogge bru, som ventes åpnet for trafikk i 2006.I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger som ikke er omfattet av stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 255 millioner kroner, medregnet 38 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det lagt til grunn at Møre og Romsdal får stilt til disposisjon til sammen 240 millioner kroner i bompenger, forskudd og tilskudd.

Innenfor denne rammen legges det opp til å bruke til sammen 262 millioner kroner til å videreføre arbeidene på Eiksundsambandet på Sunnmøre. Størstedelen av dette beløpet er statlige bevilgninger, mens til sammen 82 millioner dekkes ved hjelp av bompenger og tilskudd.

Det er også forutsatt at bompengeselskapet forskutterer 158 millioner kroner til å sluttføre arbeidene på Imarsundprosjektet, på Nordmøre. Dette prosjektet er omfattet av ordningen med ”Alternativ bruk av ferjetilskudd”. Prosjektet er planlagt åpnet for trafikk i oktober 2006.

Det er ellers satt av midler til å videreføre rassikringsprosjektet Fresvika – Jordalsgrenda, på riksveg 62 mellom Molde og Sunndalsøra. Dette prosjektet omfatter blant annet bygging av tunnel på en svært rasutsatt strekning i Sunndal og Nesset kommuner. Utbyggingen vil dessuten føre til en innkorting av vegen med 1,5 kilometer.

Innenfor riksvegmidlene er det er dessuten avsatt midler til mindre investeringstiltak og refusjoner.

Sør-Trøndelag

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i fylket.

Til stamvegen E6 Oslo – Trondheim er det foreslått en statlig investeringsramme på 180 millioner kroner for 2006. I tillegg er det regnet med 120 millioner kroner i bompenger fra Trondheimspakken. Innenfor denne samlede rammen på 300 millioner kroner skal det brukes omkring 200 millioner kroner til utbygging av Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av de foreslåtte midlene til Nordre avlastningsveg forutsettes det at 120 millioner kroner skal være bompengemidler. Anleggsarbeidene startet høsten 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.

I tillegg fullfinansieres stamvegprosjektene E6 Skjerdingstad – Jaktøyen i Melhus og E6 Løklia – Vindalsliene, sør for Støren. Det er også forutsatt midler til planlegging.

For stamvegstrekningen riksveg 3 Kolomoen – Ulsberg er det foreslått en statlig investeringsramme på 50 millioner kroner. Prosjektet Gullikstad – Ulsberg i Sør Trøndelag skal videreføres og ventes åpnet for trafikk i oktober 2006. I tillegg prioriteres mindre utbedringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.

I alt 23, 6 millioner kroner er avsatt til stamvegstrekningen E39 Ålesund – Trondheim (Kjelbotn – Klett). Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet er det foreslått i alt 54 millioner kroner, medregnet 16 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Trondheim. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtrafikktiltak.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

I forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det avsatt 40 millioner kroner til ombygging av Brattøra godsterminal i Trondheim. Arbeidet skal være ferdig i 2007 og fører blant annet til klargjøring av areal som skal nyttes for å gjennomføre den vedtatte utbyggingen av riksvegprosjektet Nordre avlastningsveg i Trondheim.

Innenfor forslaget til bevilgninger til Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett for 2006 er det satt av 20 millioner kroner til avsluttende arbeider i forbindelse med å opprette en ny trafikkstyringssentral i Trondheim. Den nye sentralen vil være ferdig i midten av 2006.

Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2006 er det satt av midler til arbeid med ombygging ved Heimdal jernbanestasjon.

Nord-Trøndelag

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Nord-Trøndelag.

120 millioner kroner er foreslått til videreføring av arbeidene på E6 gjennom Steinkjer. I tillegg fullfinansieres arbeidene med å legge E6 i kulvert ved Røra, mellom Verdal og Steinkjer. Dette prosjektet ble åpnet for trafikk høsten 2005.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 68 millioner kroner, medregnet 8 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Nord-Trøndelag får stilt til disposisjon 34 millioner kroner i bompenger til Namdalsprosjektet. Rammen vil i hovedsak gå til å videreføre Namdalsprosjektet. I tillegg prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger. Rassikringen ved Rautinnkammen, på riksveg 720, skal videreføres i 2006.

28,5 millioner kroner er avsatt til utbygging av fjernstyring og automatisk togkontroll på jernbanestrekningen Grong – Mosjøen. Sammen med en bevilgning på 43 millioner kroner for slik utbygging også på strekningen Mosjøen – Bodø, vil det dermed bli gjennomført tiltak som legger til rette for enda tryggere og mer punktlig trafikk på Nordlandsbanen.

Innenfor Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det avsatt midler for at det i 2006 kan settes i gang arbeid med nødvendig opprusting av Meråkerbanen. Arbeidet vil blant annet omfatte utskifting av skinner og sviller.

Nordland

Innenfor den foreslåtte statlige bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Nordland.

230 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet er en videreføring av tidligere anlegg som ble avsluttet med bru over Raftsundet. Videreføringen omfatter bygging av ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer. Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet omfatter i alt 30 kilometer ny veg. Anleggsarbeidene tok til i 2003, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007.

85 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E12 Umskaret. Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 kilometer lang strekning. I utbyggingen inngår blant annet en 3,6 kilometer lang tunnel. Anleggsarbeidene startet i april 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2006.

Det er ellers lagt opp til å fullføre arbeidene på E6/riksveg 80 i Fauske sentrum.

Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 136 millioner kroner, medregnet 27 millioner kroner til rassikring. De ordinære riksvegmidlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 808 Finnfjord – Lakshusnes – Åsen. Opprustningen av riksveg 81 på Hamarøy skal fullføres neste år. I tillegg legges det opp til å starte utbedringen av riksveg 85 på strekningen Kåringen – Lødingen. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Beløpet på 27 millioner kroner til rassikring skal gå til tiltak på E10 i Fjøsdalen.

71,5 millioner kroner er avsatt til utbygging av fjernstyring og automatisk togkontroll på Nordlansbanen mellom Grong og Bodø. Utbyggingen vil bidra til enda tryggere og mer pålitelig trafikk på Nordlandsbanen. Beløpet er fordelt med 28,5 millioner kroner til strekningen Grong – Mosjøen og 43 millioner kroner til strekningen Mosjøen – Bodø. Utbygging av Eiterstrømmen kryssingsspor inngår som en del av prosjektet fjernstyring Grong – Mosjøen. Arbeidet med denne utbyggingen tok til i 2005 og avsluttes i 2006. Eiterstrømmen kryssingsspor vil bidra til høyere kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling på Nordlandsbanen.

Troms

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en samlet statlig investeringsramme på til sammen 88 millioner kroner, medregnet 33 millioner kroner som er oppført under den særlige budsjettposten ”Rassikring”. I tillegg er det regnet med om lag 36 millioner kroner i drivstoffavgift fra ”Tromsøpakke 2”. De ordinære riksvegmidlene, det vil si 55 millioner kroner, vil bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Innenfor ”Tromsøpakke 2” vil midlene i 2006 i all hovedsak gå til utbedring av Langnestunnelen.

Rassikringsmidlene, 33 millioner kroner, vil bli brukt til å fullfinansiere arbeidene på prosjektet riksveg 91 Ura og til statlig andel til prosjektet fylkesveg 294 Isbergan. I tillegg prioriteres mindre tiltak på E6.

Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

Finnmark

Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 2 931 millioner kroner til riksveginvesteringer på stamvegnettet i hele landet er det foreslått midler til flere stamvegprosjekter i Finnmark.

For stamvegstrekningen ”E6 Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger” foreslås det en statlig investeringsramme på 35 millioner kroner for 2006. Innenfor denne rammen legges det opp til å starte arbeidet med å utbedre E6 på strekningen Langnesbukta – Jansnes i Alta kommune. For E6 prioriteres i tillegg trafikksikkerhetstiltak og midler til planlegging.

For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 83 millioner kroner, medregnet 3 millioner kroner til rassikring. Innenfor denne samlede rammen prioriteres arbeidene med videre utbygging av riksveg 888 til Nordkyn til helårsveg.