Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpning av Unibuss i Drammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Innlegg av samferdselsminister Torild Skogsholm

Samferdselsminister Torild Skogsholm
Åpning av "Unibuss", Drammen
27. oktober 2004

Godfolk!

Takk for invitasjonen til å åpne kvalitetslinjen i Drammen – Unibuss.

Jeg har lyst til å starte med å trekke fram dette prosjektets visjon: ”Flest mulig av Drammens innbyggere, også de med funksjonshemninger, har tilgang til det lokale busstilbudet.”

Dette er en viktig visjon å strekke seg etter, både her i Drammen og andre steder i landet. Regjeringen er opptatt av at universell utforming og tilgjengelighet i kollektivtransporten skal få større oppmerksomhet. Derfor er det svært gledelig å kunne åpne Unibuss i dag – en kvalitetslinje basert nettopp på prinsippet om universell utforming og tilgjengelighet for alle.

Handlingsprogram for universell utforming og tilgjengelighet
Kollektivtransporten er i dag ikke utformet og tilrettelagt godt nok for alle. Et mål i norsk transportpolitikk er at prinsippet om universell utforming skal stå sentralt. Begrepet universell utforming blir ofte brukt i betydningen ”tilgjengelighet for alle”, ”planlegging for alle” og ”design for alle”. Universell utforming bygger på ideen om at alle produkter og omgivelser skal kunne brukes av alle mennesker så langt som mulig, uten spesiell tilpasning.

Med utgangspunkt i Nasjonal Transportplan 2006 – 2015 utarbeides det nå et handlingsprogram for universell utforming og tilgjengelighet. Her skal de ulike virkemidlene konkretiseres nærmere. Målet er å forbedre tilgjengeligheten for alle i transportsektoren, etter samme prinsipp som i Unibuss-prosjektet. Tilgjengelighetsprogrammet skal være ”overbygningen” for departementets videre arbeid med tilgjengelighet innen transport.

I arbeidet med dette programmet er vekten lagt på økt tilgjengelighet til transport, blant annet gjennom styrking av krav og retningslinjer for tilgjengelighet i utforming av infrastruktur, ved tildeling av transportløyver og ved offentlig kjøp av transporttjenester. Programmet omfatter oppfølging av prinsippene i universell utforming i hele reisekjeden, fra reisen starter til den slutter.

Brukermedvirkningsgrupper
For å sikre tilgjengelighet i hele reisekjeden – fra dør til dør – er det viktig med dialog mellom myndigheter, operatør, produsenter og brukere. Dette sikres best i brukermedvirkningsfora. I et land som Norge med store fylkesvise og regionale forskjeller er brukermedvirkning spesielt viktig.

På statlig nivå har Jernbaneverket, Avinor og Statens vegvesen slike brukermedvirkningsfora.

I forbindelse med arbeidet med universell utforming og tilgjengelighet vil Samferdselsdepartementet videreutvikle disse brukermedvirkningsgruppene blant annet for å få fram mer langsiktige prioriteringer innen luftfart, bane og vegtransport.

Et viktig moment er at tilgjenglighet ikke bare angår personer med funksjonsnedsettelser. Tilgjengelig transport er viktig for alle grupper reisende, i alle aldre, størrelser og med ulike ferdigheter. Universell utforming av kollektivtransporten bidrar til økt reisekvalitet for alle passasjerer, i tillegg til et kvalitets- og kvantitetsmessig bedre tilbud til funksjonshemmede.

I den videre oppfølgingen av Nasjonal transportplan skal tilgjengelighet for alle være ett av fem hovedmål. Dette lyder slik: ”Eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle og eit transportsystem som gjer det mogleg for alle å leva eit aktivt liv”. Visjonen for Unibuss prosjektet er jo nettopp at ”Flest mulig av Drammens innbyggere, også de med funksjonshemninger, har tilgang til det lokale busstilbudet.”

Unibuss-prosjektet synliggjør at det er mulig å få til tilgjengelighet for alle i kollektivtransporten – ved hjelp av god vilje, god planlegging og godt samarbeid mellom de involverte parter. Jeg ønsker lykke til – også med det å inkludere en bredere brukergruppe i tilbudet. Dette vil gi så mange som mulig av Drammens innbyggere tilgang til det lokale busstilbudet.

Til toppen