Historisk arkiv

Valgerd Svarstad Haugland settestatsråd for Dagfinn Høybråten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Pressemelding

Nr.: 113/2002
Dato: 28. juni 2002

Valgerd Svarstad Haugland
settestatsråd for Dagfinn Høybråten


Kongen har i statsråd i dag oppnevnt statsråd Valgerd Svarstad Haugland som settestatsråd for statsråd Dagfinn Høybråten. Oppnevningen gjelder behandling av saker som berører stillingen som trygdedirektør. Begrunnelsen er at Høybråten som sjef for Helsedepartementet, omfattes direkte av forvaltningslovens habilitetsregler, da han siden regjeringsskiftet 19. oktober 2001 har permisjon fra stillingen som sjef for Rikstrygdeverket.

Det kan i Høybråtens tid som helseminister oppstå saker om Rikstrygdeverkets organisering. Selv om slike saker ligger under Sosialdepartementet, er enkelte av Rikstrygdeverkets ansvarsområder faglig underlagt Helsedepartementet. Helsedepartementet vil i slike saker bidra med uttalelser og innstillinger. Det er behandlingen av slike saker som kan falle inn under habilitetsreglene i forvaltningsloven.

Slike saker kan likevel fremdeles forberedes av embets- og tjenestemenn i Helsedepartementet.