Historisk arkiv

Klarere arbeidsvilkår for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Statsministerens kontor

Kongen har i statsråd fredag 28. mars fastsatt reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse. På de fleste områder gir reglementet statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere tilsvarende rettigheter som statsansatte har etter hovedtariffavtalen i staten, i den perioden de innehar sine politiske verv. (28.03.03)

Pressemelding

Nr.: 45/2003
Dato: 28. mars 2003

Klarere arbeidsvilkår for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere


Kongen har i statsråd i dag fastsatt reglement om arbeidsvilkår for departementenes politiske ledelse. På de fleste områder gir reglementet statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere tilsvarende rettigheter som statsansatte har etter hovedtariffavtalen i staten, i den perioden de innehar sine politiske verv.

Politisk ledelse i departementene faller i stor utstrekning utenfor det lov- og avtaleverket som gjelder for andre arbeidstakere i staten. For eksempel regnes de ikke som arbeidstakere i forhold til arbeidsmiljøloven, tjenestemannsloven og ferieloven.

Et særpreg for departementspolitikernes stilling, er at de i motsetning til arbeidstakere, stortingspolitikere og de fleste kommune- og fylkespolitikere, mangler stillingsvern og kan måtte gå på dagen.

På denne bakgrunn har det vært naturlig å regulere arbeidsvilkårene for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere i et eget reglement. Reglementet er utarbeidet med bakgrunn i NOU 2000: 11 "Arbeidsvilkårene for regjeringsmedlemmer, statssekretærer og politiske rådgivere", som ble avgitt av et enstemmig tverrpolitisk utvalg (Politikerutvalget). Reglementet som nå er fastsatt, bygger nært på Politikerutvalgets forslag, og innebærer i all hovedsak en regelfesting og klargjøring av gjeldende praksis.

Noen sentrale punkter i reglementet er:

  1. Ved fravær i forbindelse med sykdom, fødsel, adopsjon, omsorg for barn osv. gis full lønn tilsvarende de regler som gjelder for statsansatte. På samme måte har politikerne rett til gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring etter mønster av Hovedtariffavtalens bestemmelser.
  2. Rett til pensjon i samsvar med gjeldende pensjonsordninger (folketrygdloven, lov om pensjonsordning for statsråder og Statens Pensjonskasse). Statssekretærer og politiske rådgivere kan søke fritak for medlemskap i Statens Pensjonskasse i henhold til § 8 i pensjonskasseloven.
  3. På tjenestereiser dekkes utgifter tilsvarende regler for statsansatte. Reiser til partipolitiske møter regnes ikke som tjenestereiser for statssekretærer og politiske rådgivere, med mindre det skal behandles saker knyttet til eget departement eller det samtidig utføres andre tjenstlige oppdrag i forbindelse med reisen.
  4. For politikere som pendler, dekkes boutgifter, diett og hjemreise i henhold til allerede fastsatte bestemmelser. Nytt i forhold til tidligere praksis er at det innføres en besøksreiseordning for politikernes nærmeste familie, i samsvar med Stortingets ordning (inntil 2 reiser pr. år).
  5. Det gis i begrenset utstrekning anledning til å få dekket barnepassutgifter, med inntil kr. 2000,- pr. år for politikere som har familie med barn under 10 år bosatt mer enn 40 km utenfor Oslo, og i tillegg på nødvendige tjenestereiser i barnets første leveår, for statsråder eller andre politikere som pålegges å reise i statsrådens sted.
  6. Bestemmelsen i tjenestemannslovens § 20 om forbud mot gaver i tjenesten, praktiseres tilsvarende for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Erindringsgaver i forbindelse med besøk til og fra utlandet, og enkle erkjentlighetsgaver, kan mottas.

Statsministerens kontor har nå utgitt "Håndbok for politisk ledelse" i revidert utgave i forbindelse med fastsettelsen av det nye reglementet. I tillegg er det i håndboken gjort redaksjonelle endringer, og henvisninger og satser er oppdatert. Det er også tatt inn en omtale av praksis i enkelte spørsmål som ikke tidligere har vært behandlet i håndboken.

Til red:
Kontaktpersoner:
- statssekretær Kari Husøy, Statsministerens kontor, telefon 22 24 40 02
- ekspedisjonssjef Kristin Jahre Ramm, Statsministerens kontor, telefon 22 24 40 22.