Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

2 000 flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Før eldreplanen avsluttes i 2005, skal ytterligere 2 000 sykehjemsplasser og omsorgsboliger være på plass. Den totale rammen for planen vil da være 35 400 plasser. Forslaget innebærer at investeringsrammen økes med 1,5 mrd kroner. - Når det er på plass vil vi endre fokus og konsentrere det videre arbeidet om tjenestenes innhold og kvalitet, sa sosialminister Ingjerd Schou på en pressekonferanse i dag (15.05.02).

Pressemelding

Nr.: 18

Dato: 15.05.02

2 000 flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Regjeringen foreslår å utvide eldreplanen med ytterligere 2 000 plasser sykehjemsplasser og omsorgsboliger før eldreplanen avsluttes. Den totale rammen for planen vil da være 35 400 plasser. Forslaget innebærer at investeringsrammen økes med 1,5 mrd kroner.

- Når alle de nye byggene står ferdige i 2005 er de ytre rammene på plass, og det er tid for å endre fokus og konsentrere det videre arbeidet om tjenestenes innhold og kvalitet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Sosialministeren legger i dag fram stortingsmeldingen om avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen (St. meld. 31 (2001-2002), som ble vedtatt av Stortinget i 1997. Eldreplanen hadde tre hovedmål:

 • Økt utbygging og personellvekst slik at pleie- og omsorgstilbudet holder tritt med den sterke veksten i antall eldre over 80 år frem mot 2005. Det ble lagt til grunn et behov for plasser med heldøgns pleie og omsorg tilsvarende 25 pst av befolkningen over 80 år.
 • Enerom til alle som ønsker det.
 • Opprusting og modernisering av gammel bygningsmasse.

Økningen av tilsagnsrammen legger til rette for å fullføre eldreplanen i tråd med de målsettinger som ble satt. Dekningsgraden når det gjelder sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil i 2005 være ca. 31,6, mot 26,4 i 1997. Kombinert med vekst i antall årsverk gjør dette at målet om 25 pst dekning når det gjelder heldøgns pleie og omsorg nås.


Siden 1997 er eldreomsorgen tilført 12 000 nye årsverk for pleiepersonell. Regjeringen vil legge til rette for ytterligere bemanningsøkning gjennom vekst i kommunenes frie inntekter de nærmeste år.

Når utbyggingen er fullført i 2005 vil det være nesten 20 000 flere institusjonsplasser og omsorgsboliger enn da handlingsplanen startet. Samtidig vil bortimot 45 prosent av alle landets sykehjem enten være nybygd eller modernisert, og eneromsreformen gjennomført. Eneromsdekningen vil 2005 være rundt 95 pst, mot 83 pst da planen startet.

- Dette har vært et helt nødvendig krafttak for norsk eldreomsorg. Kommuner og stat har gått sammen for å gjøre kommunal helse- og sosialtjeneste i stand til å møte den sterke veksten i tallet på eldre med behov for pleie- og omsorgstilbud. Fortsatt er det mange og store utfordringer og uløste oppgaver i eldreomsorgen. Når utbyggingen er fullført, vil de handle mer om kvalitet og tjenesteinnhold enn om bygninger og kapasitet, mener sosialministeren.

Regjeringen vil derfor avløse handlingsplanen for eldreomsorgen med en kvalitetssatsing hvor følgende står sentralt:

 • Enklere og bedre harmonisert regelverk for helse- og sosialtjenestene.
 • Felles tilsyn for helse- og sosialtjenestene.
 • Ledelse og organisering.
 • Kompetanse og rekruttering.
 • Kvalitetsforskrift og internkontroll.
 • Plikt til enerom.
 • Saksbehandling og rettssikkerhet.
 • Oppfølging og rådgivning.

Regjeringen tar sikte på å legge frem en egen stortingsmelding om kvalitet og innhold i eldreomsorgen våren 2003.

Regjeringen ønsker å ta utgangspunkt i hva den enkelte bruker av omsorgstjenesten selv opplever som god kvalitet.

- Det betyr at vi midt oppe i behandlings- og rehabiliteringshverdagen i pleie- og omsorgstjenesten ikke må miste av syne det vanlige livet. Uansett hvordan det er fatt med oss, setter de fleste pris på duften av nybakt brød eller god musikk, og helt til det siste er vi avhengige av mellommenneskelig nærhet og varme. Jeg tror handlingsplanens nye bo- og servicesentra og moderne små sykehjem legger bedre til rette for det, sier sosialministeren.

Til toppen