Historisk arkiv

Bedre rettigheter for funksjonshemmede og enslige forsørgere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2003 blant annet at flere unge funksjonshemmede får rett til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering og til proteser til fritidsbruk ved å utvide aldersgrensen fra 18 til 26 år. Enslige forsørgere vil få utvidet rett til stønad under utdanning. (3.10.02).

Pressemelding

Nr.: 31
Dato: 03.10.02

Bedre rettigheter for unge funksjonshemmede og enslige forsørgere

Regjeringen foreslår flere forenklinger i stønadsordningene for funksjonshemmede. Flere unge funksjonshemmede vil få rett til hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering og til proteser til fritidsbruk ved at aldersgrensen utvides fra 18 til 26 år.

Regjeringen foreslår at enslige forsørgere får utvidet rett til stønad under utdanning slik at flere skal kunne fullføre et skoleår, og ikke oppleve at stønadsperioden utløper midt i skoleåret.

Regjeringen foreslår en omlegging av gravferdsstønaden. Den behovsprøvde stønaden økes til kr 15 000 slik at dødsbo uten særlig midler kan få dekket utgiftene til en verdig begravelse, mens den ordinære gravferdsstønaden på kr 4 000 avvikles.

Ny bilstønadsordning

Regjeringen foreslår å forenkle folketrygdens bilstønadsordning. I dag er trygdeetaten med på å velge bil til den som har krav på stønad. Nytt fra 1. april 2003 blir at personer som kan bruke vanlig bil, får et rente- og avdragsfritt lån og selv kjøper og eier bilen. Lånet avskrives over stønadsperioden, og bilen vil ved utløpet av denne, være brukers eiendom. De som trenger spesialbil vil fortsatt få "trygdebil" som i dag.

Utvidet brukstid med dispensasjonsadgang

I dag får man stønad til bil på nytt etter ti år. Departementet foreslår at brukstiden som hovedregel økes til 11 år, men samtidig innføres en dispensasjonsadgang, slik at den som bruker bilen i arbeid og kjører mye kan få stønad igjen etter minst åtte år, dersom bilen er kjørt minst 150 000 kilometer. Endringen trer i kraft 1. januar 2003.

Hjelpemidler til trening, stimulering og aktivisering for ungdom

Regjeringen foreslår å utvide ordningen med rett til utlån av spesielle hjelpemidler for å kunne trene, bli stimulert og være i aktivitet fra 18 til 26 år. Denne typen hjelpemidler har stor betydning for opprettholdelse og bedring av funksjonsnivået. Ved den foreslåtte utvidelsen vil de som blir uføre i ungdommen, som oftest som følge av en trafikkulykke, få tilgang til hjelpemidler som vil kunne være med på å begrense skadevirkningene en slik uførhet medfører, og gi dem en bedre ungdomstid. Endringene trer i kraft 1. januar 2003.

Spesialprotese til fritidsbruk for ungdom

Regjeringen foreslår også å utvide aldersgrensen for rett til spesialproteser til fritidsbruk fra 18 til 26 år. Dette kan være proteser som er spesielt tilpasset til for eksempel å kjøre slalåm. Dette vil bidra til et rikere og mer aktivt ungdomsliv. For personer med arm- og benprotese er fysisk aktivitet svært viktig for å forebygge eller redusere følge- og slitasjeskader. Endringene trer i kraft 1. januar 2003.

Tilskudd til datahjelpemidler

Regjeringen foreslår en omlegging der man går over fra å låne ut datautstyr, til å gi stønad til datautstyr i form av et tilskudd. Etter dagens ordning får brukere som tilkjennes datautstyr etter folketrygdloven, låne dette utstyret fra hjelpemiddelsentralen. Gjennom et tilskudd vil brukeren kunne anskaffe seg et dataanlegg som dekker de behov vedtaket omfatter. Hvis brukeren ønsker å benytte tilskuddet til å anskaffe seg dyrere datautstyr, kan brukeren selv dekke ekstrautgiftene. Endringer trer i kraft 1. januar 2003.

Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

Regjeringen foreslår å utvide retten til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte til også å omfatte behov i dagliglivet med inntil 20 timer per år. I dag har blinde- og svaksynte rett til stønad til lese- og sekretærhjelp for å gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening, for å fungere i høvelig arbeid og for å kunne delta i organisasjonsvirksomhet, politisk eller sosialt arbeid. Endringen trer i kraft 1. januar 2003.

Enslige forsørgere – utvidet rett til stønad under utdanning

Regjeringen foreslår å utvide enslige forsørgeres rett til stønad under utdanning. Mange som i dag mottar overgangsstønad og tar utdanning, opplever at stønaden faller bort midt i et skoleår og at utdanningsstønaden faller bort samtidig. Dette svekker enslige forsørgeres muligheter til å fullføre påbegynt utdanning og bedre sine muligheter på arbeidsmarkedet. Regjeringen foreslår derfor at stønadstiden skal kunne forlenges ut et påbegynt skoleår. Forslaget inngår i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom. Endringen trer i kraft 1. januar 2003.

Omlegging av gravferdshjelpen – behovsprøving og øking

Regjeringen foreslår en omlegging av kriterier for gravferdshjelp. Den behovsprøvde stønaden foreslås økt til 15 000 kroner, slik at dødsbo uten særlige midler kan få dekket utgifter til en verdig begravelse. Den ordinære gravferdshjelpen på 4 000 kroner ble sist økt i 1982. I tillegg til at eksisterende ordning er lite målrettet, er beløpets størrelse av liten betydning for de fleste dødsbo. Regjeringen foreslår derfor å avvikle den ordinære gravferdshjelpen. Endringene vil tre i kraft fra 1. januar 2003.


Utgifter til helsetjenester i utlandet for turister mv.

Regjeringen foreslår at dekking av utgifter til helsetjenester for turister og andre på midlertidige opphold i land utenfor EØS-området, faller bort. Utgifter til helsetjenester må dermed dekkes av reiseforsikring. Endringen berører ikke rett til sykebehandling etter gjensidighetsavtaler, og turister innenfor EØS-området berøres ikke av forslaget, idet utgiftene der dekkes av oppholdslandet etter dette landets regler.

Ortopediske hjelpemidler

Regjeringen foreslår at spesialsko for fotsenger avvikles som stønad fra folketrygden. Dette er behov som kan dekkes ved bruk av større sko, og ikke krever spesialsko. Stønadsordningen blir da begrenset til personer som har en medisinsk indikasjon for spesialsko.

I dag dekker trygden utgifter til spesialsko som følger:

  • Korrigerende fottøy for barn
  • Fottøy for diabetikere, revmatikere m.fl.
  • Fottøy for ortosebruk
  • Fottøy for fotsenger

Endringen trer i kraft 1. januar 2003.

Reversering av bestillingsordningen for ortopediske hjelpemidler:

Regjeringen foreslår å avvikle bestillingsordningen for ortopediske hjelpemidler som ble innført 1. juli 2001. Det har vært en sterkt vekst i trygdens utgifter til ortopediske hjelpemidler etter dette, og det antas at det er en sammenheng mellom innføringen av bestillingsordningen og de økte utgiftene. Det foreslås derfor at man går tilbake til en vanlig søknadsprosedyre ved trygdekontorene. Endringen trer i kraft 1. januar 2003.

Kontaktperson:

Ekspedisjonssjef Aase Rokvam, tlf. 22 24 86 24