Historisk arkiv

Rusmiddelpolitikken skal fornyes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen vil styrke arbeidet mot rusmisbruk med 65,5 millioner kroner som ledd i handlingsplanen mot rusmiddelproblemer. I tillegg foreslås det å bruke 40,5 millioner til tiltak overfor rusmiddelmisbrukere i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom (3.10.02).

Pressemelding

Nr.: 30
Dato: 03.10.02

Rusmiddelpolitikken skal fornyes

Regjeringen foreslår å styrke arbeidet mot rusmiddelproblemer med 65,5 millioner kroner som ledd i handlingsplanen mot rusmiddelproblemer. I tillegg foreslås det å bruke 40,5 millioner til tiltak overfor rusmiddelmisbrukere i regjeringens tiltaksplan mot fattigdom.

Midlene i handlingsplanen mot rusmiddelproblemer skal finansiere følgende tiltak:

  • Økt satsing på legemiddelassistert rehabilitering og lavterskel helsetilbud for slitne rusmisbrukere.
  • Bedret forebyggingsarbeid.
  • Kontrolltiltak.
  • Kompetanseutvikling i helsetjenesten.
  • Kunnskapsproduksjon/koordinering/evaluering.
  • Gjennomføring av rusreform I (Overføring av spesialiserte helsetiltak for rusmiddelmisbrukere fra fylkeskommune til helseforetakene).
  • Økt bruk av såkalt § 12-soning (Overføring av domfelte med rusmiddelproblemer til behandling i institusjon).
  • Utvidelse av behandlingsprogram for promilledømte (Promilleprogrammet).

I tiltaksplan mot fattigdom foreslår regjeringen å bruke 40,5 millioner kroner mer til bedre behandlings- og omsorgstiltak for rusmiddelmisbrukere, og til tiltak for sosial inkludering.

Samtidig med budsjettet, legger regjeringen fram sin handlingsplan mot rusmiddelproblemer for perioden 2003 til 2005. Handlingsplanen redegjør for utfordringene og problemene på rusmiddelfeltet i dag. Den setter konkrete mål for alkohol- og narkotikapolitikken, og viser hvilke strategier og tiltak regjeringen vil satse på for å nå målene. Hovedmålet for planen er en betydelig reduksjon i de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk. Med dette som utgangspunkt legger regjeringen opp til en ny rusmiddelpolitikk som bedre forebygger at rusmiddelproblemer oppstår, og som sikrer effektiv behandling, god rehabilitering og tilstrekkelig skadereduksjon for personer med rusmiddelproblemer.

-For å lykkes med å redusere rusmiddelproblemene, må vi ha en helhetlig og langsiktig politikk, sier sosialminister Ingjerd Schou.
Det blir spesielt viktig å styrke og samordne innsatsen nasjonalt, regionalt og lokalt. Regjeringen vil prioritere virkemidler som er rettet inn mot de yngste - særlig barn og ungdom i risikosonen, og mot de tyngste - de mest belastede misbrukerne.

-Terskelen for å få hjelp skal være lav og terskelen for å miste hjelp skal være høy, understreker Schou.

Handlingsplanen mot rusmiddelproblemer må også ses i sammenheng med tiltaksplanen mot fattigdom.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Inger Gran, tlf. 22 24 85 25

Seniorrådgiver Dag Rekve, tlf. 22 24 76 82