Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Staten overtar behandlingstilbud til rusmisbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen vil gi rusmisbrukere bedre behandlingstilbud og bedre pasientrettigheter. I dag legger regjeringen frem forslag om å gi staten ansvaret for spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere (11.10.02).

Pressemelding

Nr.: 37
Dato: 11.10.02

Staten overtar behandlingstilbud til rusmisbrukere

Regjeringen vil gi rusmisbrukere bedre behandlingstilbud og bedre pasientrettigheter. I dag legger regjeringen frem forslag om å gi staten ansvaret for spesialiserte behandlingstilbud for rusmiddelmisbrukere.

- Mange rusmisbrukere er svært medtatte både fysisk og psykisk, og har behov for at helsetjenesten ser deres samlede hjelpebehov. Forslaget om at de regionale helseforetakene skal ta over ansvaret for det spesialiserte behandlingstilbudet understreker at rusmisbrukere har de samme rettighetene når det gjelder helsetilbud som andre, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Helsetjenester for rusmiddelmisbrukere som i dag har vært hjemlet av sosialtjenesteloven, vil bli omfattet av helselovgivningen. Helsetjenester for rusmiddelmisbrukere skal ha lik tilknytning, likt lovgrunnlag og lik finansiering som øvrige helsetjenester. En omorganisering vil bidra til å rydde opp i uklare ansvarsforhold som gjør at mange misbrukere opplever at helsetjenesten i for liten grad ivaretar deres behov.

- For rusmiddelmisbrukeren skal omorganiseringen føre til at helsetjenesten tar et mer helhetlige ansvar også for deres rusproblemer, sier helseminister Dagfinn Høybråten, som i følge forslaget overtar ansvaret for det spesialiserte behandlingstilbudet i 2004.

Forslaget fra regjeringen innebærer at de regionale helseforetakene får ansvaret for følgende institusjoner og oppgaver:

  • avrusning (etter henvisning) som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging
  • (helsefaglig) utredning og kartlegging av egnet behandlingsbehov
  • spesialisert (vesentlig helsefaglig) behandling, poliklinisk eller i institusjon
  • sørge for – ansvar for at det er tilstrekkelig med institusjonsplasser som kan ta i mot rusmiddelmisbrukere i henhold til vedtak etter sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a (tvang overfor gravide og andre rusmiddelmisbrukere)

Hovedansvaret og koordineringsansvaret for behandlingen og omsorgen for rusmiddelmisbrukerene skal fortsatt ligge i kommunen. Fylkeskommunen har ansvar for institusjoner og tiltak for spesialiserte sosiale tjenester og omsorg for rusmiddelmisbrukere.

Regjeringen ønsker også en gjennomgang av det øvrige tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere, og tar sikte på å sende et høringsnotat i løpet av høsten 2002. Regjeringen vil legge fram en odelstingsproposisjon om dette i løpet av våren 2003. Regjeringen tar videre sikte på at begge reformene trer i kraft 1. januar 2004.

Kontaktpersoner:

Avdelingsdirektør Inger Gran, tlf. 22 24 85 25 (SOS)

Senirorrådgiver Tone Wilberg, tlf. 22 24 85 28 (SOS)

Avdelingsdirektør Bjørn Magne Eggen, tlf. 22 24 82 93 (HD)

Avdelingsdirektør Ottar Ostnes, tlf. 22 24 82 80 (HD)

Til toppen