Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Offentlig utvalg skal utrede nyorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Professor Jørn Rattsø skal lede regjeringens nyoppnevnte utvalg som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene (15.08.03)

Pressemelding

Nr.: 36
Dato: 15.08.03

Offentlig utvalg skal utrede nyorganisering av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten

ProfessorJørn Rattsøskal lede regjeringens nyoppnevnte utvalg som skal utrede ulike organisasjonsmodeller for samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene.

Det vil i tillegg bli opprettet en referansegruppe tilknyttet utvalget, med bred deltakelse fra brukere og arbeidstakerorganisasjonene.

Bakgrunnen for å sette ned utvalget er Stortingets vedtak om å utrede ulike modeller for én velferdsetat bestående av dagens tre etater.

Utvalgets oppgave er å utrede ulike organisasjonsløsninger som kan fremme målene om flere i arbeid og færre på trygd og en samordnet, effektiv og brukerrettet velferdsforvaltning. Utvalget skal utrede løsninger med én felles etat både i statlig og kommunal regi. Utvalget skal også vurdere øvrige modeller som er beskrevet nærmere i St.meld. nr. 14 (2002-2003) Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten, og eventuelt andre modeller.

Utvalget skal avgi sin rapport til 30. juni 2004.

Utvalgets sammensetning er:

Leder: Professor Jørn Rattsø, Trondheim

Medlemmer: Forskningsleder Ann-Helén Bay, Bærum

Professor Tom Colbjørnsen, Bergen

Rådmann Arnhild Danielsen, Holmestrand

Seniorforsker Kåre Hagen, Oslo

Professor Alf Erling Risa, Bergen

Seniorrådgiver Gunvor Strømsheim, Oslo

Følgende organisasjoner og institusjoner er invitert til å delta i referansegruppen:

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Den Norske Kreftforening

Kirkens Bymisjon

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM)

Mangfold i arbeidslivet (MIA)

Norsk Pensjonsforbund (NPF)

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

Statens råd for funksjonshemmede

Statens seniorråd

Seniorsaken Norge

Velferdsalliansen

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Akademikerne

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon (UHO)

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Oslo kommune

Aetat (Arbeidsdirektoratet)

Trygdeetaten (Rikstrygdeverket)

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir)

Trygderetten

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD)

Barne- og familiedepartementet (BFD)

Finansdepartementet (FIN)

Helsedepartementet (HD)

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD)