Historisk arkiv

Regjeringen rydder opp i lovverket på helse-og sosialområdet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Forskjellsbehandling, ansvarsfraskrivelser og komplisert regelverk i helse og sosialsektoren gjør at regjeringen vil rydde opp i lovverket. Professor Jan Fridtjof Bernt ble i dag utnevnt til å lede utvalget som skal foreslå forenklinger og harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen (21.03.03).

Pressemelding

Nr.: 10

Dato: 21.03.03

Regjeringen rydder opp i lovverket på helse- og sosialområdet

Forskjellsbehandling, ansvarsfraskrivelser og komplisert regelverk i helse og sosialsektoren gjør at regjeringen vil rydde opp i lovverket. Professor Jan Fridtjof Bernt ble i dag utnevnt til å lede utvalget som skal foreslå forenklinger og harmonisering av den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

-Regelverket skal være enkelt å forstå for brukerne og enkelt å praktisere for kommunene. Dagens system med atskilte lovverk for helsetjenestene og sosialtjenestene gjør det vanskelig for brukerne å orientere seg om sine rettigheter, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Utviklingen innen eldreomsorgen medfører at det tradisjonelle skillet mellom institusjonstjenester og hjemmetjenester og mellom helsetjenester og sosialtjenester ikke er like tydelige som tidligere. I tillegg har kommunene ansvar for personer med fysisk funksjonshemming, utviklingshemming, psykiske lidelser eller rusproblemer. Disse brukerne har ofte behov for både helsetjenester og sosialtjenester. Forskjellige regler for helsetjenester og sosialtjenester og for hjemmetjenester og institusjonstjenester svekker muligheten for gode løsninger for brukerne.

Siktemålet med harmoniseringen er å:

  • sikre den samme regulering av like tjenester
  • sikre helhetlige tilbud til brukere med sammensatte behov
  • hindre ansvarsfraskrivelse mellom tjenester og sektorer
  • forenkle regelverket for brukere, tjenesteytere og kommuner

Lovforslaget skal baseres på at:

  • kommunene skal ha stor frihet til å velge organisering av sine tjenester
  • det tas hensyn til behovet for og plikten til samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik at dette samarbeidet kan styrkes.


Utvalgets sammensetning:

Professor Jan Fridtjof Bernt, Bergen, leder
Fylkesmann Mona Røkke, Tønsberg
Ass. direktør Geir Sverre Braut, Klepp
Førsteamanuensis Marit Halvorsen, Oslo
Rådgiver Birgitte Gullestad, Bergen
Avdelingsdirektør Ottar Vist, Stjørdal
Opplæringsleder Odd Mandal, Gjøvik
Kommunelege Jan Helge Dale, Flora
Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
Professor Kjell Erik Lommerud, Bergen
Seniorrådgiver Valborg Ellen Sund, Trondheim

Lenke til mandat

Kontaktpersoner:

Karl Olav Hovland, Sosialdepartementet, 22 24 83 20

Roger Østbøl, Helsedepartementet, 22 24 82 07