Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Styrker rettighetene til brukere av sosialtjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Regjeringen foreslår i dag å gi lovfestet rett til individuell plan for brukere av sosialtjenesten (04.04.03).

Pressemelding

Nr.: 12
Dato: 04.04.03

Styrker rettighetene til brukere av sosialtjenester

Regjeringen foreslår i dag å gi lovfestet rett til individuell plan for brukere av sosialtjenesten.

-Brukere som trenger langvarige og koordinerte tjenester skal ha rett til å få utarbeidet en individuell plan som beskriver et opplegg tilpasset den enkelte. Med rett til individuell plan sikrer vi en mer langsiktig og helhetlig tenking i forhold til brukere med sammensatte behov som er avhengige av flere tjenester og at disse henger sammen. Planen skal utformes i samarbeid med brukeren, og sikre at tilbudene fra ulike tjenesteytere henger sammen og er koordinerte, sier sosialminister Ingjerd Schou. Det er den kommunale instansen brukeren først henvender seg til som skal ha ansvaret for å lage planer for den enkelte.

Mange brukere av sosialtjenesten i kommunen har behov for å få samordnet tjenestetilbudet fra ulike etater, sektorer og forvaltningsnivåer. Dette kan gjelde funksjonshemmede, rusmisbrukere og langtidsmottakere av økonomisk sosialhjelp.

-Brukere med sammensatte behov og deres pårørende har lenge vært kasteballer i systemet. Med omorganisering for å sikre klare ansvarsforhold og krav om samarbeid mellom og innenfor de ansvarlige forvaltningsnivåene, vil vi forhindre gråsoner og potensiell ansvarsfraskrivelse, sier sosialministeren.

Retten til individuell plan må også sees i sammenheng med Regjeringens forslag til omorganisering av velferdstjenestene i St. meld. nr 14 (2002-2003) om SATS (Samordning av Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten). Regjeringen har her foreslått å opprette en felles førstelinje for sosiale tjenester, arbeid og trygd og at brukere med sammensatte behov skal ha en fast kontaktperson som har ansvaret for å samordne tilbudet til den enkelte. Retten til individuell plan er også sentral i Regjeringens forslag til opprydding innen rusomsorgen (link) for å sikre rusmisbrukere helhetlige og sammenhengende tiltakskjeder.

Det tas sikte på at lovforslaget skal tre i kraft fra 1. januar 2004.

Lenke til Odelstingsproposisjon

 

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Jorun Nygård 22 24 85 11

Til toppen