Historisk arkiv

Styrker kommunen som alkoholpolitisk aktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Sosialdepartementet

Forslag til endringer i alkoholloven skal gjøre det enklere for kommunene å avdekke og slå ned på ulovlig salg og skjenking av alkohol. Blant annet gis kommunene utvidet adgang til å kontrollere lokaler. Regjeringen foreslår også at flere enn kun bevillingshaver må ha uklanderlig vandel for å få tillatelse til å selge alkohol. (11.06.04)

Pressemelding

Nr.: 24
Dato: 11.06.04

STYRKER KOMMUNEN SOM ALKOHOLPOLITISK AKTØR

Forslag til endringer i alkoholloven skal gjøre det enklere for kommunene å avdekke og slå ned på ulovlig salg og skjenking av alkohol. Blant annet gis kommunene utvidet adgang til å kontrollere lokaler. Regjeringen foreslår også at flere enn kun bevillingshaver må ha uklanderlig vandel for å få tillatelse til å selge alkohol.

– Jeg ønsker å gi kommunene større frihet til å utforme og gjennomføre en alkoholpolitikk tilpasset lokale forhold. Samtidig er jeg opptatt av at kommunene skal utøve effektiv kontroll med salgs- og skjenkesteder, og jeg vil gi dem bedre verktøy, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Regjeringen foreslår å utvide kretsen av personer som må ha uklanderlig vandel, slik at ektefeller, styremedlemmer eller andre med vesentlig innflytelse på virksomheten også skal kunne vurderes i forbindelse med tildeling av salgs- eller skjenkebevilling. Det foreslås også å gi adgang til å kreve at bevillingshaver legger frem finansieringsplaner m v slik at det skal bli enklere å avdekke uklare eierforhold. Det foreslås å stille krav til bevillingshaver om internkontroll med virksomheten. Det vil gi bedre egenjustis og gjøre det lettere for kommunene å drive kontroll. Kontrollørene gis utvidet adgang til lokaler (også bakrom og lager) og regnskaper. Det vil bl.a. legge bedre til rette for felleskontroller med andre etater.

Forslagene innebærer forenkling for kommunen særlig ved

  • at det åpnes for delegering av vedtak om tildeling av bevillinger og om salgs- og skjenketider og at
  • kommunene selv får avgjøre hvordan de vil organisere kontrollen med salgs- og skjenkestedene - kravet om eget kontrollutvalg foreslås opphevet
  • skjenkebevillingene knyttes ikke lenger til drikkevaretypene øl, vin og brennevin, men til alkoholstyrken - de betyr at antall bevillingstyper halveres (reduseres fra 6 til 3)

Sosialdepartementet vil følge opp lovforslagene med en gjennomgang av alkoholforskriftene med sikte på opprydding og forenkling. Gjennomgangen vil blant annet ta sikte på å foreslå økte bevillingsgebyrer til kommunene.

Som ledd i forenkling og modernisering av regelverket, foreslås også den statlige bevillingsordningen for engrossalg opphevet og erstattet av registreringsplikt hos toll- og avgiftsetaten. Endringen vil representere en betydelig forenkling for offentlige myndigheter og for næringen.

Hovedmålet med revisjonen er å videreføre alkoholloven som et sentralt virkemiddel i norsk alkoholpolitikk - min ambisjon er at loven skal bidra til at vi greier å redusere de samfunnsmessige og individuelle skadene av rusmiddelbruk, sier sosialminister Ingjerd Schou.