Historisk arkiv

Bistandsbudsjettet økes - Et løft for verdens fattige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er glad over at regjeringen har valgt å prioritere Norges bidrag til kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. I forslag til statsbudsjett øker bistandsbudsjettet med 856 millioner kroner.

Pressemelding

Nr.: 167/02
Dato: 03.10.2002

Bistandsbudsjettet økes - Et løft for verdens fattige

Regjeringen Bondevik følger opp Norges internasjonale forpliktelser overfor verdens fattige. I forslag til statsbudsjett øker bistandsbudsjettet med 856 millioner kroner. - Jeg er glad over at regjeringen har valgt å prioritere Norges bidrag til kampen mot fattigdom, sier utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.

Dette er i tråd med regjeringens plan om nå et bistandsnivå på 1% av BNI innen utgangen av 2005. For 2003 vil bistandsbudsjettet utgjøre 0,93% av BNI. Totalt vil 14,4 mrd. kr. gå til bistand i 2003.

Fattigdomsfokus.

I en verden preget av store forskjeller hvor 1.2 milliarder lever for under en dollar om dagen vil vi prioritere de fattigste av de fattige, sier Utviklingsministeren. Dette er i tråd med FNs Tusenårsmål og Regjeringens handlingsplan for fattigdomsbekjempelse.

Utdanning.

Ingen investeringer gir mer effekt i kampen mot fattigdom enn satsing på utdanning, spesielt for jenter. Fortsatt mangler 125 millioner barn grunnutdanning og flertallet av disse barna er jenter. Regjeringen øker satsingen på utdanning i forslag til neste år budsjett med 200 mill. kroner, hvorav 75 mill. kroner går direkte til UNICEF-programmet "Utdanning for jenter".

Oppfølging av Johannesburg

Oppfølgingen av verdenstoppmøtet om bærekraftig utvikling i Johannesburg vil være avgjørende for det skal kunne sies å være vellykket. Regjeringen vil over en 3-årsperiode bevilge 375 mill. kr. over bistandsbudsjettet til oppfølging av de prioriterte-områdene – vann, energi, landbruk og biologisk mangfold. Alle disse er plukket ut av FN som avgjørende områder for å oppnå bærekraftig miljøutvikling og resultater i kampen mot fattigdom. I budsjettet for 2003 vil disse områdene få en økning på 125 mill kroner.

Bejempelse av HIV/AIDS-epidemien

Regjeringen viderefører den sterke satsingen Norge har hatt over flere år for bekjempelse av hiv/aids-epidemien. I dette arbeidet vil man fortsatt prioritere forebygging. Samtidig vil regjeringen legge vekt på å gjøre behandlingsmulighetene lettere tilgjengelige og rimeligere.

Frivillige organisasjoner og ungdom

De frivillige organisasjonenes innsats for utvikling er helt avgjørende i den norske innsatsen mot global fattigdom. I likhet med årets budsjett vil regjeringen også neste år øke bevilgningene til de frivillige organisasjonene. Samlet vil økningen bli på 57 millioner kroner. De øremerkede bevilgningene til sivilt samfunn vil dermed øke. Fredskorpset – et partnerskap mellom myndighetene og organisasjonene – vil opprette et nytt ungdomsprogram, "FK Ung". Dette ungdomsprogrammet vil i 2003 ha en ramme på om lag 15. mill. kr. Totalt vil Fredskorpset få en økning på 37 mill. kr. i 2003.

Kontaktperson: Jon Mørland, telefon 22243911/mobil 90770206