Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2003 - Utenriksdepartementets budsjettområde

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Regjeringen foreslår å øke støtten til humanitær bistand og fredarbeid med ni prosent, til 2,6 mrd.350 mill. kroner foreslås til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeid med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU.Det foreslås å endre faggeneralkonsulatene i Miami, Hamburg og Hong Kong til honorære generalkonsulater, og å nedlegge ambassadene i Abu Dhabi og Bagdad.

Pressemelding

Nr.: 166/02
Dato: 03.10.2002

Statsbudsjettet 2003 – Utenriksdepartementets budsjettområde

Øker støtten til humanitær bistand og fredsarbeid

Bevilgninger til humanitær bistand, menneskerettigheter, fred, forsoning og demokratibygging under utenriksministerens ansvarsområde foreslås økt med 209 mill. kroner (ni prosent) til 2,6 mrd. kroner.

"Bevilgningen vil bli knyttet til tiltak på Balkan, i Midtøsten, Afrika, Asia og Mellom-Amerika. Fred og sikkerhet er grunnleggende forutsetninger for en vedvarende og omfattende utvikling. Satsing på fredstiltak har derfor høy prioritet innenfor det norske utviklingssamarbeidet," sier utenriksminister Jan Petersen. Han fremholder at det fortsatt vil være behov for støtte til Afghanistan, Sri Lanka, Sentral-Afrika, Sudan, Angola, Vest-Afrika og Afrikas Horn.

Det er anslått at 25 millioner mennesker er fordrevne i eget land på verdensbasis. Tolv millioner mennesker har måttet flykte fra sine hjemland som følge av væpnede konflikter.

"Regjeringen ser det som viktig å beskytte sårbare grupper i krigs- og nødsituasjoner. Vi ønsker å hjelpe de nødlidende, og vil følge dette opp gjennom egne bevilgninger, hvor også støtte til menneskerettighetstiltak og tiltak for fred og demokratibygging inngår," sier utenriksministeren. De norske midlene kanaliseres gjennom FN-systemet og norske og internasjonale frivillige organisasjoner.

Atomsikkerhet, prosjektsamarbeid med Russland/SUS og handlingsplan for EU-søkerland

Regjeringen foreslår 350 mill. kroner til atomsikkerhetstiltak, prosjektsamarbeid med Russland/SUS og handlingsplanen for søkerlandene til EU.

"Dette beløpet vil gi rom for videreføring av et høyt aktivitetsnivå innenfor de fagområder og land som er gitt høyest prioritet. Vi har i tillegg som mål å oppnå økt medfinansiering fra andre land og internasjonale finansieringsinstitusjoner kommende år," sier utenriksministeren.

Endringer i utenriksrepresentasjon

"Den forventede utvidelsen av NATO gjør det ønskelig å opprette ambassader i hovedstedene i de nye medlemslandene hvor Norge i dag ikke er representert," sier utenriksminister Jan Petersen. Samtidig er det klart at det på enkelte steder i verden ikke er det samme behov som tidligere for å være representert med utsendt personell. Det tas derfor sikte på å omdanne faggeneralkonsulatene i Miami, Hamburg og Hong Kong til honorære generalkonsulater, og å nedlegge ambassadene i Abu Dhabi og Bagdad.

"Departementet arbeider aktivt med å følge opp Regjeringens program for fornyelse av offentlig sektor," sier utenriksministeren. Et globalt datanett for utenrikstjenesten er i ferd med å ferdigstilles. Forholdene ligger dermed til rette for at stasjonene kan trekkes sterkere inn i departementets daglige arbeid. Dette vil bidra til å effektivisere utenrikstjenesten.