Historisk arkiv

Prosjektsamarbeidet med Russland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Det er kommet nye retningslinjer for tilskudd til prosjektsamarbeid med Russland. Utenriksdepartementet støtter prosjektsamarbeid på en rekke ormråder.

Prosjektsamarbeidet med Russland

Retningslinjer for tilskudd fra prosjektsamarbeidet med Russland FOTNOTE1Det gis også begrenset støtte til prosjektsamarbeid med Ukraina, og i noen grad til prosjekter i Hviterussland (Se Geografisk konsentrasjon).

Innhold:

 • linkintHoveddelinfoInformasjon til søker – hva behandles hvor
 • linkintHoveddelkilderInformasjonskilder
 • linkintHoveddelmaalProgrammets målsetting
 • linkintHoveddelgeoGeografisk konsentrasjon
 • linkintHoveddelhvaHva slags tiltak kan oppnå støtte
 • linkintHoveddelsamSamarbeidsområder
 • linkintHoveddelutaforTiltak som faller utenfor Programmet
 • linkintHoveddelgenerellGenerelle kriterier for vurdering av søknader
 • linkintHoveddelsokSøknader
 • linkintHoveddelutbetUtbetaling av midler, regnskap etc.
 • linkintHoveddelrappRapportering
 • linkintHoveddelmottakMottakers særlige forpliktelser
 • linkintHoveddelevalEvaluering av tilskuddsordningen
 • linkintHoveddelannetAndre bestemmelser

Viktig informasjon til søker – hva behandles hvor:

Utenriksdepartementet er ansvarlig for bevilgningen under kap/post 197.70 i Statsbudsjettet til Prosjektsamarbeid med Russland. Under bevilgningen støttes prosjektsamarbeid på følgende hovedområder:

 • Regionale Barentstiltak
 • Miljøvern
 • Energi
 • Helse- og sosialtiltak
 • Demokratibyggende tiltak
 • Forskning og utdanning
 • Næringssamarbeid/infrastruktur
 • Humanitær bistand

Utenriksdepartementet (UD) behandler søknader på områdene

 • Energi
 • Demokratibyggende tiltak
 • Næringssamarbeid/Infrastruktur
 • Humanitær bistand

Søknadene behandles fortløpende uten tidsfrister. Informasjon fås ved henvendelse til:

Utenriksdepartementet
Russlandsseksjonen
Postboks 8114, Dep.
0032 Oslo
Tlf.: 22 24 33 22/32 46
Faks: 22 24 31 86

Ansvaret for behandling av søknader under andre fagområder er delegert ut til relevante fagdepartementer og institusjoner:

Miljøverndepartementet (MD) behandler søknader om støtte til miljøvernprosjekter. Søknadene sendes til:

Miljøverndepartementet
Seksjon for polarsaker og samarbeid med Russland
Postboks 8013, Dep.
0030 Oslo
Tlf.: 22 24 60 03
Faks: 22 24 27 55

Helsedepartementet behandler søknader om støtte til helseprosjekter under to programmer:

 • linkurl/hd/norsk/helse/barns_helseprogram/true_blanklinkurl/hd/norsk/helse/barns_helseprogram/true_blankBarents helseprogram og
 • linkurlhttp://www.baltichealth.org/true_blanklinkurlhttp://www.baltichealth.org/true_blankAksjonsgruppen for smittevern i Østersjøregionen .

Søknader innen høyere utdanning og forskning behandles av Universitets- og høgskolerådet,linkurlhttp://www.siu.no/russia/true_blanklinkurlhttp://www.siu.no/russia/true_blankSenter for internasjonalt universitetssamarbeid og linkurlhttp://www.forskningsradet.no/russia/true_blankNorges forskningsråd.

Barentssekretariatet fordeler midler til tiltak/prosjekter med utspring i norsk del av Barentsregionen linkurlhttp://www.barents.no/_blankhttp://www.barents.no. Forespørsler og søknader rettes til:

Barentssekretariatet
Postboks 276
9901 Kirkenes
Tlf.: 78 97 70 50
Faks: 78 97 70 55

Informasjonskilder

De viktigste kilder til informasjon om denne tilskuddsordning er:

 • Retningslinjene for Prosjektsamarbeidet med Russland
 • Søknadsskjema, generelle vilkår og evalueringsskjema
 • Stortingsprp. nr. 74 (1992-93) og Stortingsmelding nr. 47 (1994-95) samt de årlige statsbudsjetter
 • Programmets årsrapporter (se internettversjon)

For nærmere opplysninger vises til Russlandsseksjonen i Utenriksdepartementet, tlf. 22 24 33 22/32 46, samt de andre institusjoner som forvalter prosjektmidler under UDs budsjett.

Programmets målsetting

Hovedmålsettingen med denne tilskuddsordning er å bidra til omstillingen til demokratisk styreform og en bærekraftig, markedsorientert økonomi i Russland gjennom samarbeidsprosjekter.

Geografisk konsentrasjon

Det gis prioritet til samarbeidsprosjekter i de nordvestlige deler av Russland, med hovedvekt på Barentsregionen.

Prosjekter i andre deler av Russland, eller i Ukraina og Hviterussland, kan også motta støtte i et begrenset økonomisk omfang.

Hva slags tiltak kan oppnå støtte

Støtte gis til konkrete samarbeidstiltak/-prosjekter mellom norsk og russisk aktør (også til multilaterale tiltak).

Tiltaket skal være til nytte for samarbeidspartneren/-landet og skal bidra til å bygge opp kompetanse hos samarbeidspartneren. Tiltaket/virksomheten skal innen rimelig tid bli levedyktig og kunne videreføres uten norsk offentlig støtte.

Unntaksvis kan det gis støtte til forprosjekter. Det forutsettes imidlertid at søker har utført mest mulig forberedende arbeid og kartlegging før søknaden innsendes.

Samarbeidsområder

Demokratibyggende tiltak

Målsetting: Bidra til å styrke den demokratiske styreform ved konkrete tiltak og prosjekter som fremmer politisk pluralisme og frie valg, rettsstatens prinsipper og respekt for grunnleggende menneskerettigheter, herunder likestilling


Støtte gis til prosjekter som bidrar til:

 • styrking og sikring av rettssikkerhet og menneskerettigheter, samt oppbygging av tidsmessige og demokratiske strukturer for rettshåndhevelse
 • styrking og sikring av likestilling
 • oppbygging av politiske partier og gjennomføring av frie valg
 • avklaring av maktfordelingsspørsmål og avgrensning av den politiske myndighetssfære
 • styrking av lokaldemokratiet
 • utvikling av arbeidslivsdemokrati og oppbygging av frivillige organisasjoner med fokusering på deres plass i det demokratiske samfunn
 • oppbygging av en fri presse og utvikling av fri meningsdannelse
 • oppbygging av institusjoner og organisasjoner på kulturområdet

Miljøvern

Målsetting: Bidra til å sette miljømyndigheter og næringsliv i Russland bedre i stand til å håndtere egne miljøproblemer, bidra til at landet slutter seg til internasjonale konvensjoner og avtaler på miljøområdet og å integrere miljøvernforvaltningen i regionalt samarbeid.

Støtte gis til prosjekter som bidrar til:

 • oppbygging av nasjonal, regional og lokal miljøforvaltning
 • programmer for miljøovervåkning og –kartlegging
 • bekjempelse av lokal og grenseoverskridende forurensning
 • overføring av miljøteknologisk kompetanse

Næringssamarbeid/infrastruktur

Målsetting: Bidra til levedyktig næringsvirksomhet gjennom kompetanseoppbygging og teknologioverføring, ved økt samhandel og norske industrietableringer. Bidra til å utvikle infrastrukturen i reformlandene innenfor kommunikasjoner, bank- og finansvesen etc.


Støtte gis til prosjekter som bidrar til:

 • overføring av kunnskap som som resulterer i mer rasjonell og konkurransedyktig vare- og tjenesteproduksjon
 • opplæringstiltak i forbindelse med norske firmaers etablering av produksjon i Russland
 • utbedring av infrastruktur som bidrar til å legge forholdene til rette for en markedsrettet næringsvirksomhet

Energi

Målsetting: Fremme rasjonell og effektiv produksjon og forbruk av energi, med særlig vekt på energisparing og utvikling av fornybare og miljøvennlige energikilder.


Støtte gis til prosjekter som bidrar til:

 • energipolitikk, lovgivning, planlegging, offentlig forvaltning
 • energiøkonomisering og utvikling av alternative energikilder
 • leting og utvinning av petroleumsressurser, herunder utbedringer og vedlikehold
 • transport og distribusjon
 • opprustning og effektivisering av vannkraftverk og kraftoverføring

Forskning og utdanning

Utenriksdepartementet har inngått en avtale med Norges Forskningsråd og Senter for Internasjonalt Universitetssamarbeid om avsetting av en årlig rammebevilgning til forsknings- og utdanningssamarbeid mellom norske universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og tilsvarende institusjoner i Barentsregionen og St.Petersburg for perioden 2002-2006.

Følgende temaer prioriteres:

 • miljøvern og miljøteknologi
 • medisin og helse
 • økonomi,
 • samfunnsfag inkludert økonomi
 • humaniora inkludert språk

For mer informasjon og søknadsskjema, se linkurlhttp://www.siu.no/russia/true_blankSenter for internasjonalt universitetssamarbeid og linkurlhttp://www.forskningsradet.no/russia/true_blankNorges forskningsråd.

Helse- og sosialsektoren

Barents Helseprogram: Barentsrådet vedtok 5. mars 1999 et samarbeidsprogram for helse for perioden 1999 -2002. Programmets prioriteringer er:

 • Bekjempe smittsomme sjukdommer
 • Støtte helsetjenester for mor og barn
 • Motvirke livsstilsrelaterte helseproblem
 • Forbedre helsetjenestene for urfolk
 • Generelt forbedre kvaliteten på helsetjenestene i Barentsregionen.

For mer informasjon og søknadsskjema se linkurl/hd/norsk/helse/barns_helseprogram/true_blankBarents helseprogram.

Aksjonsgruppen for bekjempelse av smittsomme sykdommer i Østersjøregionen: Østersjørådet opprettet i april 2000 en aksjonsgruppe for bekjempelse av smittsomme sykdommer. Arbeidet skal pågå fram til sommeren 2004. Det gis støtte til prosjekter som bidrar til:

 • å begrense og forebygge spredning av tuberkulose, HIV/AIDS og antibiotikaresistente bakterier,
 • å redusere risikoen for sykehusinfeksjoner,
 • etablering av primærhelsetjeneste
 • bedre overvåking av smittsomme sykdommer i regionen.

For mer informasjon om programmet og søknadsprosedyrer, se xx http://www.baltichealth.org

Humanitær støtte

Det ytes støtte til transport av hjelpesendinger til Ukraina og Hviterussland, begrenset oppad til 50%/NOK 20.000 for den enkelte sending.

Tiltak som faller utenfor programmet

Det kan ikke påregnes støtte til følgende aktiviteter:

 • finansiering av eksport eller import av varer og tjenester
 • markedsføring av varer eller tjenester
 • driftsutgifter utover igangsettingstiltak i startfasen
 • etablering av virksomhet i Norge
 • utvikling eller testing av ny teknologi

Generelle kriterier som vil bli vektlagt ved vurdering av søknadene

Søkere må kunne dokumentere å ha etablert god kontakt med russisk samarbeidspartner. Hvis det innvilges støtte til tiltaket, er det en forutsetning at samarbeidspartner gjøres kjent med grunnlaget for bevilgningen.

Søker må kunne dokumentere relevante kvalifikasjoner/kompetanse, inklusive resultater av tidligere innsats.

Fullstendig og gjennomarbeidet budsjett/finansieringsplan skal fremlegges i samsvar med mal. Prosjektet kan som en hovedregel ikke fullfinansieres av offentlige midler, og både den norske og den øst-europeiske part forutsettes normalt å bidra med rimelig egeninnsats. Utenlandsk partner dekker i størst mulig grad utgifter i lokal valuta, f.eks. oppholdsutgifter, lokaler og interne reiser.

Ved reiser må rimeligste transportmåte søkes benyttet. Ved lengre opphold må det søkes å finne oppholdsmuligheter som alternativ til hotellopphold.

Gjeldende timesatser er inntil NOK 280 ved bruk av internt personell og inntil NOK 500 ved bruk av eksternt personell.

Prosjektet bør være i samsvar med overordnede prioriteringer fra vedkommende lands myndigheter. Norske myndigheter vil orientere vedkommende lands myndigheter om de aktuelle områder for prosjektinnsats for å sikre at disse er i overensstemmelse med landets egne prioriteringer.

Hensynet til likestilling mellom kjønnene inngår som et moment i alle typer prosjekter. Muligheten for en balanse mellom kvinner og menn når det gjelder rekruttering til stillinger og opplæringstiltak i prosjektet skal omtales i søknaden.

Midler til Prosjektsamarbeidet med Russland vedtas av Stortinget fra år til år. Det er derfor ikke mulig å gi garantier for ytterligere støtte til videreføring av prosjekter utover gjeldende budsjettermin. Enhver vurdering av videre støtte vil skje på fritt grunnlag og vil være avhengig av Stortingets bevilgninger.

Søknader

Ved søknad om støtte under denne tilskuddsordning skal søknadsskjema benyttes, inklusive malen for budsjett.

Søknaden forutsettes undertegnet av person(er) som forplikter mottaker, samt å inneholde fullstendige og korrekte opplysninger, bl.a. om mottaker, tiltaket, budsjett og finansiering.

Følgende rutiner benyttes i forbindelse med Departementets behandling av søknaden:

 • Søknaden innregistreres (journalføres) ved mottak i Departementet, før den mottas av Russland/SUS-seksjonen til behandling. Det er ingen søknadsfrister. Søknader mottas og behandles fortløpende. Dersom et prosjekt finnes støtteverdig, men det ikke gjenstår ledige prosjektmidler på inneværende års budsjett, vil søknaden bli overført til påfølgende år.
 • Søker vil i løpet av ca. 14 dager motta et generelt kvitteringsbrev fra Departementet som bekreftelse på at søknaden er mottatt til behandling.
 • Når søknaden er behandlet og avgjørelse er truffet, vil søker motta skriftlig meddelelse om dette. Hvis søknaden innvilges, utferdiges et tilsagnsbrev der de spesielle vilkår fremgår. Tilsagnsbrevet ledsages av 'Generelle vilkår', akseptskjema og skjema for sluttrapportering. Aksept på at tilsagnet godtas må returneres innen én måned. Hvis dette ikke er mulig, må utsettelse søkes. Ved avslag vil søker motta skriftlig melding om dette. Saksbehandlers navn er påført de respektive brev.

Utbetalinger – forvaltning av midler og regnskap – innsikt - kontroll

Utbetaling av tilskudd skjer normalt etterskuddsvis, det vil si til dekning av utgifter som er påløpt.

Etter anmodning fra mottaker kan tilskudd utbetales forskuddsvis, i form av a konto-utbetaling. Forskudd begrenses oppad til 75% av tilsagnsbeløpet.

Før (siste del)utbetaling av tilskuddet foretas, skal det innsendes revisorbekreftet sluttregnskap og evalueringsskjema for prosjektet. Det er mottakers ansvar å sikre at revisor er gjort kjent med retningslinjene for tilskuddet.

Dersom det overdras utstyr, inventar eller bygninger ved tiltakets avslutning, skal mottaker og kjøper underskrive et overdragelsesdokument med fortegnelse over gjenstandene og deres verdi. Kopi av dokumentet vedlegges sluttrapporten.

I samsvar med bevilgningsreglementets paragraf 17 tas det forbehold om adgang for Departementet og Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet benyttes etter forutsetningene. Departementet vil kontrollere og vurdere alle innkomne opplysninger. Dette vil blant annet bli lagt til grunn ved vurdering av eventuelle nye søknader om støtte.

Nærmere beskrivelse av rutinene ved utbetaling fremgår av de generelle vilkår.

Rapportering

Fremdriftsrapport/statusrapport skal innsendes hvert halvår, med frister 1. september og 1. mars

Ved tiltakets avslutning skal det innsendes fullstendig utfylt skjema for sluttrapportering og revidert sluttregnskap for tiltaket.

Mottakers særlige forpliktelser

I tillegg til de forpliktelser som fremgår av tilsagnsbrevet og av de generelle vilkår og retningslinjene, nevnes følgende:

Mottaker er ansvarlig overfor Departementet for at tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av Departementets tilsagnsbrev.

Mottaker og dennes russiske samarbeidspartner(e) sørger for en høyest mulig kvalitet i gjennomføringen av tiltaket.

Endringer i opprinnelige planer eller i grunnlaget for tilskuddet, herunder vesentlige endringer i budsjettets hovedposter innenfor budsjettets totalramme, kan bare foretas etter forutgående skriftlig samtykke fra Departementet.

Ubenyttede beløp tilbakeføres til Departementet så snart som mulig.

Samarbeidspartner(e) gjøres kjent med grunnlaget for bevilgningen, tilskuddet og disse retningslinjer.

Det vil være mottakers (og eventuelt samarbeidspartner(e)s) ansvar å besørge behørig forsikring av utstyr, inventar og utsendt personale som finansieres av tilskuddet, hvor og når det er praktisk mulig.

Departementet underrettes omgående dersom det er mistanke om uregelmessigheter i forbindelse med bruken av tilskuddet.

Evaluering av tilskuddsordningen

Departementet vil etter behov foreta gjennomgang/evaluering av enkelttiltak og av tilskuddsordningen med hensyn til grad av måloppnåelse og om bevilgende myndighet blir gjort kjent med resultatet. Mottaker er forpliktet til i rimelig grad å medvirke til/ved denne for egen regning.

Andre bestemmelser

I tilfelle av klart utilfredsstillende administrasjon av tilskuddet har Departementet rett til å tilbakekalle tilskuddet med øyeblikkelig virkning. Fra det øyeblikk mottaker får beskjed om dette, vil det ikke uten særlig godkjennelse fra Departementet kunne foretas utbetalinger fra tilskuddet.

Departementet vil informere om de tiltakene som støttes. Tiltakene vil derfor bli offentlig kjent med mindre avtale om fortrolighet foreligger.