Historisk arkiv

Evaluering av Norges forskningsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Norges forskningsråd er evaluert av den internasjonale Technopolis-gruppen og den omfattende rapporten er nå overlevert til statsråd Kristin Clemet. Forskningsrådet ble opprettet 1.januar 1993 ved at fem tidligere forskningsråd ble slått sammen til ett.(20.12.01)

Evaluering av Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er evaluert av den internasjonale Technopolis-gruppen og den omfattende rapporten er nå overlevert til statsråd Kristin Clemet. Forskningsrådet ble opprettet 1.januar 1993 ved at fem tidligere forskningsråd ble slått sammen til ett.

-Evalueringen danner et viktig grunnlag for regjeringens arbeid med å videreutvikle og samordne forskningspolitikken. Et godt forskningsrådssystem er også en viktig forutsetning for å realisere andre sentrale forskningspolitiske mål, som økt kvalitet og bedre utnyttelse av forskningsresultatene, sier statsråd Clemet.

I evalueringen gis det en bred analyse av sammenhengen mellom målsettingene som er trukket opp for Forskningsrådets virksomhet og Forskningsrådets rammebetingelser, organisering og virkemidler. På bakgrunn av denne analysen gir evalueringen også en vurdering av hvordan Forskningsrådet bør møte framtidige utfordringer for norsk forskning.

Evalueringen er utført av den internasjonale Technopolis-gruppen i samarbeid med fagekspertise fra tyske Fraunhofer-ISI og Universitetet i Twente i Nederland. Et faglig tungt og bredt sammensatt, internasjonalt evalueringspanel har stått for kvalitetssikringen av evalueringen og evalueringsprosessen. Norske STEP og NIFU har bidratt i forbindelse med datainnsamlingen.

Ved opprettelsen av forskningsrådet ble det forutsatt at forskningsrådsreformen skulle evalueres etter en viss tid. Arbeidet med evalueringen startet i oktober 2000. Evalueringen har hatt et økonomisk omfang på 7.1 mill kroner (eks. moms).

Som et ledd i oppfølgingen av evalueringen skal det avholdes en større avslutningskonferanse 29. januar 2002. Her vil evalueringens resultater bli presentert, kommentert og drøftet. Over 300 representanter fra forskningsmiljøer, næringsliv og myndigheter er invitert til konferansen.

Kontaktpersoner KUF:

Avdelingsdirektør Kari Balke Øiseth, telefon: 22 24 74 63

Avdelingsdirektør Geir Arnulf, telefon: 22 24 79 26

Evalueringen består av én hovedrapport og 16 bakgrunnsrapporter. Alle rapportene blir tilgjengelige på internett:

Hovedrapporten