Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nytt forskningsråd

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen har drøftet overordnet struktur i forskningsrådssystemet. Forslaget som nå legges frem innebærer en modell med ett forskningsråd, men med store endringer sammenliknet med dagens system. (28.05.02)

Pressemelding

Nr.: 074
Dato: 28.05.02

ET NYTT FORSKNINGSRÅD

Regjeringen har drøftet overordnet struktur i forskningsrådssystemet. Forslaget som nå legges frem innebærer en modell med ett forskningsråd, men med store endringer sammenliknet med dagens system.

- Regjeringen ønsker ikke å dele opp Forskningsrådet, men ser for seg store endringer i dagens system. Man kan derfor snakke om etablering av et helt nytt forskningsråd, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet. Hun understreker at grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Samtidig er det viktig å få til gode koplinger på tvers av fag og sektorer for å utnytte det potensialet som ligger i å ha ett forskningsråd.

Disse målsettingene stiller krav til hvordan forskningsrådet organiseres og styres. Regjeringen vil nå arbeide videre med disse spørsmålene ut fra følgende premisser:

  • Grunnforskning og innovasjonsrettet forskning må ivaretas på en langt bedre måte enn i dag. Dette gjelder både i forhold til strategiutforming og virkemiddelbruk.
  • Den tverrgående samordningen må tillegges større vekt. Dette gjelder mellom fag og sektorer og mellom grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon.
  • Forskningsrådets styringsstruktur vil bli gjennomgått for å ivareta disse hensynene.
  • Forskningsrådet må bli en mer åpen arena og være i dialog med langt flere enn i dag. Flere må trekkes med i utvikling av strategier, samt forskningspolitiske prioriteringer og satsninger.

Forskningsrådet vil fortsatt være en viktig kilde for forskningspolitisk rådgiving, men bør ikke ha monopol på dette slik det er i dag. Regjeringens forskningsutvalg ønsker en åpen arbeidsform der ulike aktører - både fra forskningsmiljøer, næringsliv og samfunnsliv for øvrig - får anledning til å komme med innspill og råd til utformingen av forskningspolitikken.

Regjeringen ønsker også å foreta en gjennomgang av departementenes styring av forskningsmidlene. Departementenes behov for styring og kontroll må ivaretas, samtidig som forskningsrådet gis nødvendig frihet.


Saken vil bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten.

Evalueringen av Norges forskningsråd ble utført av en internasjonal ekspertgruppe og overlevert statsråd Clemet like før årsskiftet. Oppfølgingen av evalueringen har vært en viktig oppgave for Regjeringens forskningsutvalg dette året. I etterkant av evalueringen er det gjennomført en bred høringsrunde med aktører innenfor forskningssystemet. Denne har vært et viktig grunnlag for arbeidet med disse spørsmålene.

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale organ innenfor finansiering av forskning og er regjeringens viktigste forskningspolitiske rådgiver. Norges forskningsråd fordeler nærmere 4 mrd. kroner til forsknings- og utviklingsarbeid ved universiteter, høyskoler, institutter og i næringslivet.

Til toppen