Historisk arkiv

En moderne Lånekasse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Elever, studenter og tilbakebetalere skal tilbys økt kvalitet på tjenestene i en mer brukerrettet Lånekasse. Regjeringen har lagt frem Stortingsmeld.nr.12 (2003-2004)Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning. (21 .11.03)

Pressemelding

Nr.: 093
Dato: 21.11.03

Modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Elever, studenter og tilbakebetalere skal tilbys økt kvalitet på tjenestene i en mer brukerrettet og effektiv Lånekasse. IKT-systemet i Lånekassen skal fornyes for omlag 250 mill. kr. Lånekassen skal fortsatt være et forvaltningsorgan med eget styre og ha hovedkontor i Oslo. Dette er innholdet i Stortingsmeld.nr.12 (2003-2004)Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning som Regjeringen har lagt frem i dag .

Regjeringen vil gjennomføre moderniseringen av Lånekassen i tråd med følgende prinsipper:

  • Lånekassen skal konsentrere sin virksomhet om å utføre kjerneoppgaver knyttet til saksbehandling, økonomiforvaltning og regelverksforvaltning ved utdanningsstøtten
  • Øvrige aktiviteter, som skal støtte opp under kjerneoppgavene, skal som hovedregel settes ut til andre aktører, dersom dette samlet sett gir brukerne et bedre og mer effektivt tjenestetilbud
  • Samarbeidet med Statens innkrevingssentral om innkreving av misligholdte lån skal utvides
  • IKT-systemet i Lånekassen skal skiftes ut. Arbeidsprosedyrer og organisering skal i størst mulig grad tilpasses standardsystemer

- Regjeringen ønsker å satse på kvalitet i utdanningsstøtten. Forventingene fra Lånekassens kunder vil stige, og i tråd med brukernes økte krav vil en modernisert Lånekasse tilby bedre tilgjengelighet på telefon, flere tjenester over internett og betydelig kortere saksbehandlingstid, sier utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet.

Kostnadene knyttet til fornyelse av Lånekassens IKT-system er estimert til om lag 250 mill. kroner. Fornyelsen skal finansieres gjennom løpende uttak av gevinster etter hvert som mer effektive systemer implementeres, gjennom omdisponering av midler innenfor Lånekassens driftsbudsjett og gjennom en bevilgning på om lag 100 mill. kroner som vil bli foreslått bevilget over statsbudsjettet i årene 2005-07.

I dag har Lånekassen om lag 350 årsverk. Effektivisering som følge av modernisering av IKT-systemene vil innebære en reduksjon på ca 50 årsverk. I tillegg vil det komme ytterligere reduksjoner som følge av at støtteaktiviteter settes ut til andre aktører. Årsverksreduksjonen i forbindelse med IKT-fornyelsen vil skje gradvis ved naturlig avgang frem til utgangen av 2007, mens reduksjonen i antall årsverk knyttet til utkontraktering av støtteaktiviteter vil kunne skje over en lenger periode.

Det legges ikke opp til endringer i dagens lokaliseringsmodell med hovedkontor i Oslo og fem distriktskontorer. Regjeringen legger til grunn at reduksjoner i antall årsverk skal tas ut i Oslo. Departementet vil sammen med Lånekassen vurdere oppgavefordelingen mellom distriktskontorene. Regjeringen legger opp til at Lånekassen opprettholdes som et ordinært forvaltningsorgan med eget styre.