Historisk arkiv

Høye ambisjoner om økt kompetanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Kvalitetsutvalget la i dag frem sin utredning "I første rekke - forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle". - Utvalget har lagt frem mange svært interessante og spennende forslag, sa Clemet ved overleveringen. (05.06.03)

Høye ambisjoner om økt kompetanse

Det må gjennomføres en offensiv utviklingsstrategi for grunnutdanningen, og en slik strategi må inneholde fem hovedelementer: Kompetanseutvikling i et livslangt perspektiv, lederskap, forsøks – og utviklingsarbeid, forskning om grunnopplæringen og IKT.

Dette er et av de sentrale forslagene i Kvalitetsutvalgets hovedutredning som ble presentert torsdag. Utredningen inneholder over 100 konkrete forslag, og har fått navnet "I første rekke - forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle". Utvalget, som har vært ledet av Astrid Søgnen, ble oppnevnt i oktober 2001. Utvalget leverte også en delinnstilling i juni 2002.

Det som skal være i første rekke, er blant annet:

 • Økt læringsutbytte for alle elever og lærlinger. Begrepet spesialundervisning utgår. Opplæringslovens bestemmelser om tilpasset opplæring forsterkes
 • Elevene og lærlingenes grunnleggende ferdigheter (basiskompetanse) prioriteres gjennom hele grunnopplæringen
 • Inkluderende skolemiljøer
 • Lærerenes og instruktørenes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse
 • Skolen som en lærende organisasjon i samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • Utvalget anbefaler at
 • Barnehagen blir en del av utdanningen, og at det blir gratis kjernetid for alle femåringer.
 • Skoledagen på småskoletrinnet forlenges. Det legges mer vekt på lesing, skriving og regning.
 • Alle elever hver dag har en periode med fysisk aktivitet
 • Ungdomsskolen og videregående opplæring ses mer i sammenheng. Det innføres programfag til valg på ungdomsskolen, som tematisk svarer til de nye utdanningsprogrammene i videregående opplæring.
 • Teknologi og design innføres som et eget fag i ungdomsskolen.
 • Avgangsprøven i grunnskolen faller bort når de nasjonale prøvene innføres
 • Vurdering ved hjelp av mappe/portefølje tas i bruk i hele grunnopplæringen.
 • Realfag og 2. fremmedspråk styrkes. 2.fremmedspråk blir obligatorisk fra første år på ungdomstrinnet
 • Det innføres 8 utdanningsprogram i videregående opplæring. Hovedmodellen for fagopplæring videreføres. Elevene gis rett til å komme inn på det utdanningsprogrammet de har som sitt primærønske.
 • Det innføres modulbaserte, gjennomgående læreplaner for hele grunnopplæringen.
 • Elever i videregående opplæring får anledning til å starte på fag i høyere utdanning eller i fagskole mens de er elever på videregående nivå.
 • Kravet om generell studiekompetanse for opptak til høyere utdanning faller bort.
 • Grunnopplæringen for voksne må sikres.

Utvalget har også vurdert utdanningens lengde. Utvalgets flertall vil beholde dagens ordning med en 10-årig grunnskole, mens et mindretall på 7 medlemmer foreslår at grunnskolen skal være 9 år.

Nærmere kommentarer til utredningen kan gis av utvalgsleder Astrid Søgnen tlf 22 66 70 06 eller

98 20 89 10.

Utredningen vil om kort tid bli trykket i NOU-serien og den vil fra da av være å finne på ODIN.

Hele utredningen

Sammendrag av utredningen

___________________________________________________

Pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet 5.juni 2003:

Kristin Clemet om Kvalitetsutvalgets utredning:

Riktig med sterk vektlegging av elevenes læringsutbytte

- Jeg synes utvalget har fremlagt mange svært interessante og spennende forslag, og innstillingen virker å være et godt og grundig arbeid. Dette fremholdt utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet da hun torsdag mottok utredningen fra Kvalitetsutvalget.

Hun merker seg med interesse at utvalget så sterkt vektlegger kvalitet og basisferdigheter samt tar til orde for en ny tilnærming til tilpasset opplæring. – Dette berører etter min mening noen av skolens viktigste utfordringer, sier Clemet. Det er også positivt at utvalget har lagt så stor vekt på å skape helhet og sammenheng i hele grunnopplæringen.

- Jeg håper alle parter er innstilt på en åpen og fordomsfri debatt før det trekkes konklusjoner, sier Clemet og legger til at dette også må ses i sammenheng med den omfattende evalueringen av Reform 97. - Utvalgets innstilling vil nå legge et godt grunnlaget for en omfattende debatt om innhold og struktur i grunnopplæringen.

Clemet lover at Utdannings- og forskningsdepartementet vil tilrettelegge en bred høringsprosess som skal involvere langt flere enn de tradisjonelle høringsinstansene. Stikkord for å få dette til er regionale konferanser, bred kontakt med elev- og foreldregrupper, arbeidslivet og andre organisasjoner. Departementet forbereder også en omfattende informasjonspakke gjennom internett, herunder interaktive tjenester der alle interesserte skal få fremføre sine meninger.

Departementets høringsperiode vil gå fra 15. juni til 15. oktober og skal være med å legge grunnlaget for en stortingsmelding om innhold og struktur i grunnopplæringen.