Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Demonstrasjonsskoler 2003-2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Demonstrasjonsskoler 2003-2005

Demonstrasjonsskoler er skoler som over tid har utmerket seg ved pedagogisk nytenkning for å øke elevenes læringsutbytte og for å bedre læringsmiljøet. Skolenes organisatoriske løsninger skal være begrunnet ut fra pedagogiske mål og strategier samt vise fleksibel og målrettet bruk av skolens samlede ressurser.

For å bli nominert og valgt, må alle kriteriene nedenfor være oppfylt. De nominerte skolene må synliggjøre og dokumentere gode resultater. For minst ett av kriteriene må det fremgå at skolen kan betegnes som fremragende. Dokumentasjonen kan være av ulik karakter; ekstern evaluering eller skolebaserte vurdering, plandokumenter, resultater fra bruk av kartleggingsmateriell, brukerundersøkelser, uttalelse fra skoleeier eller samarbeidsutvalg.

1.Pedagogisk arbeid som vektlegger kreativitet og nytenking.

Aktuell dokumentasjon må vise til oppnådde resultater i forhold til f.eks metodebruk, utvikling av gode læringsstrategier, entreprenørskap, kulturelle og skapende aktiviteter som motiverer og stimulerer dagens barn og unge til å lære.

  1. Systematisk kartlegging og bruk av oppnådde læringsresultater.

Aktuell dokumentasjon må vise resultater fra bruk av f.eks kartleggingsprøver, karakter- og læringsstøttende prøver, eksamensresultater, standpunktkarakterer, bruk av ulike typer logg eller annet vurderingsmateriale. Innsatsen bør kunne vise positiv utvikling over tid. Basisfag og basisferdigheter vektlegges.

3. Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø.

Dokumentasjon må synliggjøre innsats og resultater i forhold til å motvirke mobbing, vold, kriminalitet og bruk av rusmidler. Skolen bør kunne vise til innsats for å skape gode opplæringssituasjoner, for å øke elevens sosiale kompetanse og legge til rette for aktiv elevmedvirkning i læringsarbeidet. Gode samarbeidsrelasjoner internt i skolen samt mellom skole, hjem og lokalsamfunn vil bli vektlagt.

4. God og tydelig skoleledelse.

Dokumentasjon må vise til god ressursutnytting og gode resultater i forhold til fleksibel organisering av opplæringen, god ledelses- og personalutvikling, etablerte arenaer for medbestemmelse og vise til samarbeid med eksterne parter i samfunn og arbeidsliv.

Skoleeier har nominert skoler og Fylkemannen har vurdert søknadene. Det kom inn 152 forslag til demonstrasjonsskoler til Læringssenteret.

Jurymedlemmer:

Ingvill Holden, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Eva Høiby, Heggedal skole

Hilde Sundve Jordheim, Foreldreutvalget for grunnskolen

Svein-Egil Jørgensen, Elevorganisasjonen

Thor Klaveness, Sandefjord videregående skole

Eva Lian, Kommunenes Sentralforbund

Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo

Resultatet av juryens arbeid er følgende demonstrasjonsskoler 2003- 05:

Barneskoler 1- 10 skoler

Fosslia skole, Stjørdal

Høvåg skole, Lillesand

Kaupanger skule, Sogndal

Kjøkkelvik skole, Bergen

Lillesund skole, Haugesund

Lindeberg skole, Oslo

Lindhøy skole, Tjøme

Løkeberg skole, Bærum

Sand skole, Balsfjord

Skjelnan skole, Tromsø

Solås skole, Gjesdal

Tolga skole, Tolga

Ungdomsskoler

Huseby skole, Trondheim

Løkenåsen skole, Lørenskog

Tananger ungdomsskole, Sola

Tæruddalen skole, Skedsmo

Videregående skoler

Kjelle videregående skole, Akershus

Leksvik videregående skole, Nord- Trøndelag

Otta videregående skole, Oppland

Stovner videregående skole, Oslo

JURYENS BEGRUNNELSE

Barneskoler

Fosslia skole, Stjørdal

Fylke: Nord Trøndelag

Juryens begrunnelse:

Juryen vil spesielt trekke fram skolens systematiske oppfølging av læringsutbytte og arbeid for et godt skolemiljø. Skolens system for vurdering er spredt til skolene i fylket. Den har klart å snu en tradisjon fra spesialundervisning til reell tilpasset opplæring. Skolens SFO-ordning har høy kvalitet og skole-hjem samarbeidet trekkes fram som eksemplarisk. Skolen er en integrert del av lokalmiljøet som gjennom dugnadsarbeid har gjort skoleanlegget til en mønsterskole. Skolen er fremragende på alle kriterieområdene.

Lillesund skole, Haugesund kommune,

Fylke: Rogaland

Juryens begrunnelse:

Skolen utmerker seg særlig i forhold til elev- og foreldremedvirkning. Den er blant annet valgt fordi den til tross for gammel skolebygning har vist at det er mulig å drive et framtidsrettet og kreativt pedagogisk utviklingsarbeid. Det er etablert et omfattende samarbeid mellom hjem og skole der det prøves ut ulike metoder for foreldremedvirkning med gode resultater i forhold til oppvekst- og læringsmiljø og skolebasert vurdering. Skolen er fremragende på kriterieområdet "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø".

Lindhøy skole, Tjøme kommune

Fylke: Vestfold

Juryens begrunnelse:

Opplæringen organiseres tverrfaglig og fleksibelt med stor grad av elevmedvirkning, læring gjennom flere sanser og med IKT som skapende redskap og informasjonskilde. Læringssyn, menneskesyn og samfunnssyn har vært drøftet og ligger til grunn for alle pedagogiske aktiviteter. Utviklingen av skoleanlegget har foregått ved at brukerne har deltatt aktivt i planleggingen. Anleggets endelige utforming fremstår som resultat av bevisst pedagogisk tenkning. Skolen er fremragende på kriterieområdet "Pedagogisk kreativitet og nytenking".

Løkeberg skole, Bærum kommune

Fylke: Akershus

Juryens begrunnelse

Skolen utmerker seg i arbeidet med klasseledelse og læringsmiljø. De bruker videoopptak av læringen i klasserommet som utgangpunkt for å tilstrebe et best mulig læringsmiljø, gjennom Marte Meo –metoden. Videre preges skolen av en systematisk og helhetlig pedagogisk tenkning. Tverrfaglighet og satsing på estetiske fag er kreativ og nytenkende og preget av kvalitet. Skolen er fremragende på områdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning "og "God og tydelig ledelse".

Skjelnan skole, Tromsø kommune,

Fylke: Troms

Juryens begrunnelse:

Skolen har gjennom langt tid hatt hovedfokus på å tilrettelegge en uteskole som gir elevene høyt læringsutbytte både faglig og sosialt gjennom fysisk aktivitet og utfoldelse. Undervisningen bidrar til at teori og praksis kobles nært sammen og at forståelse oppnås gjennom praktisk arbeid og logisk resonnering. Skolen er fremragende på kriterieområdet "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" med hovedvekt på pedagogisk bruk av uterommet.

Solås skole, Gjesdal kommune

Fylke: Rogaland

Juryens begrunnelse:

Skolen viser stor kreativitet og nytenking i det pedagogiske arbeidet, spesielt innenfor området elevansvar og skolemiljø. Det er utarbeidet klare mål og standarder for hva de forventer av elevene, og det arbeides systematisk for å tilpasse skoledagen til den enkelte elev. Læringsstrategier og kunnskap om egen læring er stikkord i denne sammenhengen. Det arbeides meget godt med et trygt og inkluderende skolemiljø og kan vise til gode rutiner og tiltaksplaner på mange områder. Skolen er fremragende på alle kriterieområdene.

1-10 skoler

Høvåg skole, Lillesand kommune

Fylke: Aust-Agder

Juryens begrunnelse:

Skolen har omstrukturert ungdomstrinnet slik at skolehverdagen er blitt mest mulig gunstig for hovedtrinnets egenart. Prosjektet kalles "Et vindu til fremtiden". De viser stor kreativitet og nytenking på områder innenfor individuell læring og tilpasset opplæring, blant annet ved at elevene har tilgang på lærere fra kl. 08.00 til 16.00.

Skolen har en solid plass i lokalsamfunnet, og elever, foreldre og andre blir brukt som læringsressurser. Det legges vekt på elevmedvirkning, og elevene forberedes på videre utdanning for å skape en helhet i utdanningsløpet. Skolen er fremragende på områdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "God og tydelig ledelse".

Kaupanger skule, Sogndal kommune,

Fylke: Sogn og Fjordane

Juryens begrunnelse:

Skolen har i mange år arbeidet for å skape et godt oppvekst- og læringsmiljø der foreldre, nærmiljø og faginstanser i kommunen blir involvert på en systematisk måte. Skolebasert vurdering er sentral i kvalitetssikringen og kvalitetsutviklingen av skolen. Skolen har en tydelig skoleledelse som jobber systematisk for å nå målene i alle deler av læreplanen. Skolen kan dokumentere godt læringsutbytte. Skolen er fremragende på kriterieområdene "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø" og "God og tydelig skoleledelse".

Kjøkkelvik skole, Bergen kommune

Fylke: Hordaland

Juryens begrunnelse:

Elevene ved skolen er aktive i alle ledd av læringsprosessen for å sikre et godt læringsmiljø og en svært bevisst elevmasse. Utvikling og kompetanseheving prioriteres høyt, og gjøres i samarbeid med flere aktører, deriblant andre skoler, høyskoler og nærmiljø. Skolens virksomhet evalueres kontinuerlig på bakgrunn av kriterier skolen selv har kommet frem til etter et omfattende arbeid . Skolen er fremragende på alle kriterieområdene.

Lindeberg skole, Oslo kommune

Fylke: Oslo

Juryens begrunnelse:

Med elever fra 30 ulike nasjoner ser skolen de foresatte til minoritetsspråklige elever som en ressurs, og utnytter dette i læringsarbeidet. Det praktiseres bruk av såkalte baser der elevene får arbeide praktisk i samarbeid med lokalt næringsliv. Videre er det lagt til rette for differensiering gjennom obligatoriske grunnkurs i kjernefagene og tilbud om videregående kurs. Skolen praktiserer reell elevmedvirkning i forhold til organisering og undervisningsmetoder. Skolen er fremragende på kriterieområdene "Pedagogisk kreativitet og nytenking" og "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø".

Sand skole, Balsfjord kommune

Fylke: Troms

Juryens begrunnelse

Skolen utmerker seg ved systematisk bruk av uterommet. Gjennom dette får elevene tett kontakt med naturen og nærmiljøet. IKT brukes bevisst som pedagogisk verktøy. Sentralt i dette arbeidet står FOU-prosjektet "Utvikling av IKT som arbeidsmetode ved Sand skole". Skolen benytter musikk og drama som pedagogisk virkemiddel. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom elevrevy og kulturinnslag på allmøter. Disse aktivitetene stimulerer elevenes mestringsfølelse. Skolen er også sterk når det gjelder internasjonal undervisning og har deltatt i flere Comenius-prosjekter. Skolen er fremragende på områdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø"

Tolga skole, Tolga

Fylke: Hedmark

Juryens begrunnelse:

Juryen peker spesielt på skolens syn på læring. Dette tydeliggjør en tro på en kombinasjon av å dyrke fram elevenes spontanitet, nysgjerrighet og kreativitet, samtidig som det skal sikre innlæring av basisferdigheter gjennom systematisk innlæring og oppbygging av begrepsforståelse. Skolen kan vise til svært gode resultater i matematikk og norsk. Utstrakt bruk av aldersblanding praktiseres og skolen har en bevissthet på viktigheten av fysisk fostring. Det har skapt et miljø der det er lov å være god. Skolen som ressurs i nærmiljøet og samarbeid med foresatte trekkes fram som eksemplarisk. Skolen er fremragende på kriterieområdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø".

Ungdomsskoler

Huseby skole, Trondheim kommune

Fylke: Sør-Trøndelag

Juryens begrunnelse:

Skolen har arbeidet strukturert og systematisk med skole- og elevvurdering. Den har utmerket seg innen metodebruk og læringsstrategier med vekt på multimediær tekstskaping, mestringspedagogikk og fleksibel bruk av lærertid og timeplaner. Elevene deltar jevnlig i kulturelle og skapende aktiviteter. Ansvarslæring og entreprenørskap står sentralt, og skolen har et utstrakt samarbeid med næringslivet. Skolen har over lang tid vektlagt ekstern evaluering og samarbeider med universitets- og høgskolemiljøene i Trondheim. Skolen er fremragende på kriterieområdet "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "God og tydelig skoleledelse".

Løkenåsen skole, Lørenskog kommune

Fylke: Akershus

Juryens begrunnelse:

Skolen har utmerket seg gjennom systematisk utviklingsarbeid over tid. I dette inngår høy grad av brukermedvirkning fra elever og foreldre. Skolen er inne i et treåring prosjekt, "Ny organisering av læring", som blant annet innebærer ny inndeling av arbeidsdagen og temaorganisert undervisning. Elevaktiv læring er sterkt vektlagt. Egne satsningsområder er lese- og skriveopplæring, realfagsopplæring, samt opplæring i bruk av læringsstrategier. Skolen er fremragende på området "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" .

Tananger ungdomsskole, Sola kommune,

Fylke: Rogaland

Juryens begrunnelse:

Skolen har etablert et utviklingsarbeid der tilpasset opplæring, elevmedvirkning og et profilert læringssyn er sentrale og bærende elementer. Fleksibel organisering, endret lærerrolle og god ressursutnyttelse er tydelige kjennetegn ved skolen. Skolens organisatoriske løsninger er klart begrunnet ut fra pedagogiske mål og strategier. Skolen er fremragende på kriterieområdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "God og tydelig skoleledelse".

Tæruddalen skole, Skedsmo kommune

Fylke: Akershus

Juryens begrunnelse:

Tydelig ledelse og gode systemer er nøkkelord for skolen. På fire år har skolen gjennomført en snuoperasjon fra å være en skole preget av urolig og konfliktfylt elevmiljø, til å bli en integrert og positiv del av lokalmiljøet. Både foreldre og elever er aktivt i dette arbeidet, og resultatene analyseres og brukes underveis. Skolen har egen sosial læreplan, der kulturelle aktiviteter spiller en sentral rolle. I læringsarbeidet viser skolen helhetstenkning og bevisst bruk av ressursene og har mange tiltak når det gjelder metodebruk. Skolen er fremragende på områdene "Systematisk arbeid for et trygt skolemiljø" og "God og tydelig skoleledelse".

Videregående skoler

Kjelle videregående skole, Akershus fylkeskommune

Fylke. Akershus

Juryens begrunnelse:

Skolen kan vise til at den over tid har drevet et systematisk arbeid for å bedre elevenes læringsbetingelser. Skolens elever representerer stor utfordringer og krever en høy grad av tilpasset opplæring. Elevfrafallet er bemerkelsesverdig lavt. Skolens evne til nytenkning og fleksibel organisering fører til økt trivsel og samhold, noe som utvikler sosial kompetanse. Alternative læringsarenaer er mye benyttet. Elevene har gode fritidstilbud. Samarbeidet med de foresatte er godt etablert. Det dokumenteres høy grad av trivsel blant elevene. Skolen er fremragende på områdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og "Systematisk oppfølging av læringsutbyttet".

Leksvik videregående skole, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylke: Nord-Trøndelag

Juryens begrunnelse:

Eleven står i sentrum for eget læringsarbeid og får oppfylt sine valg. Nytenking i form av organisering av skoledagen, lærerens rolle og faglig fleksibilitet og differensiering preger skolens profil. Ledelsen framstår tydelig, og rektor stiller krav til sine medarbeidere, samtidig som leder opptrer støttende overfor personalet. Trivselen blant lærere og elever dokumenteres ved et minimum av sykefravær, og ingen frafall av elever. Skolen er fremragende på kriterieområdene "Pedagogisk kreativitet og nytenking" og "God og tydelig skoleledelse".

Otta videregående skoler, Oppland fylkeskommune

Fylke: Oppland

Juryens begrunnelse:

Skolen har et godt læringsmiljø og elevene trives. Skolen er fleksibel, endringsvillig og tillegger elevmedvirkning stor vekt i drift av skolen. Elevene er aktivt inne i det systematiske arbeidet for å sikre gode opplæringssituasjoner. Det drives flere spennende prosjekter med vekt på pedagogisk nytenkning ved skolen, mappevurdering, samarbeidslæring, fokus på tverrfaglig arbeid og musikal som valgfag. Skolen er fremragende på områdene "Pedagogisk kreativitet og nytenkning" og Systematisk oppfølging av læringsutbyttet".

Stovner videregående skole, Oslo kommune

Fylke: OSLO

Juryens begrunnelse:

Med et elevgrunnlag som består av 80% minoritetsspråklige elever, har skolen vist på en fremragende måte hvordan nytenking for organisering av undervisningen kan gi bedre læringssituasjoner for elevene. Lærerteam legger opp undervisningen i form av fagdager der elevene jobber differensiert etter egne planer og får veiledning av lærer direkte eller elektronisk. De får tilbakemeldinger i form av en skriftlig midtsemestervurdering, og kan ta fag med få uketimer på et halvt år. Frafallsprosenten er redusert med 30% og etter bare kort tid med ordningen, kan skolen dokumentere faglig forbedring. Skolen er fremragende på kriterieområdet "Pedagogisk kreativitet og nytenkning".

Til toppen