Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forhandlingsansvaret til kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet en Kongelig resolusjon om å overføre forhandlingsansvaret for lønns- og arbeidsvilkår for lærere og skoleledere fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Dette skal skje med virkning fra 1. mai 2004. (31.01.03)

Pressemelding

Nr.: 014-03
Dato: 31.januar

Forhandlingsansvaret for lærerne over til kommunene

Regjeringen har i dag fremmet en Kongelig resolusjon om å overføre forhandlingsansvaret for lønns- og arbeidsvilkår for lærere og skoleledere fra staten til kommuner og fylkeskommuner. Dette skal skje med virkning fra 1. mai 2004. Det er kommuner og fylkeskommuner som eier skolene og er arbeidsgiver for undervisningspersonalet. Regjeringen mener derfor det er riktig at det også er disse som har forhandlingsansvaret.

Regjeringen legger avgjørende vekt på at vedtaket om overføring fattes i tilstrekkelig god tid før 1. mai 2004 for å sikre forsvarlig tid til forberedelser. Tidspunktet er også valgt fordi en slik overføring må skje etter utløpet av en tariffperiode. En beslutning nå vil gi partene et drøyt år til forberedelse. I tiden frem til overføringen vil det bli lagt opp til et tett samarbeid med de involverte partene for å sikre en ryddig prosess før overføringen finner sted.

Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet mener en overføring er prinsipielt og praktisk riktig:

- Dagens forhandlingssystem bryter med prinsippet om at det er arbeidsgiver gjennom sin arbeidsgiverorganisasjon som er forhandlingsmotpart for sine ansatte. En overføring av forhandlingsansvaret vil dessuten være helt i tråd med Regjeringens moderniseringsprogram om økt lokalt handlefrihet, og det vil være et viktig virkemiddel for å ansvarliggjøre og gi kommunene og fylkeskommunene bedre muligheter for å styre og utvikle skolen, også kvalitetsmessig.

Opplæringslovens paragraf 10 fastslår at det er Kongen i statsråd, det vil si Regjeringen, som bestemmer hvem som skal forhandle om lønns- og arbeidsvilkår for undervisningspersonalet. En overføring av forhandlingsansvaret vil innebære en samling av alle sider ved arbeidsgiveransvaret.

Regjeringen legger også vekt på at staten og lærerorganisasjonene nå går inn i forhandlinger om en ny arbeidstidsavtale for lærere og skoleledere som skal gjelde fra 1.august 2003. Regjeringen mener at et vedtak om forhandlingsansvaret bør fattes før disse forhandlingene innledes. På denne måten vil Regjeringen gå inn i disse forhandlingene med full klarhet om hvem som skal ha forhandlingsansvaret i fremtiden.

Staten har siden 1948 hatt forhandlingsansvar for lønns- og arbeidsvilkår for de lærerne og skolelederne som er ansatt i kommunene og fylkeskommunene. Ansvaret omfatter ca. 100 000 lærere og 8 500 skoleledere.

Spørsmålet om å overføre forhandlingsansvaret har vært vurdert ved flere anledninger. Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen fremmet forslag om overføring av forhandlingsansvaret til kommunene i NOU 1982:27. Forslaget ble drøftet i Ot.prp. nr. 63 (1986-1987). Departementet gikk i denne proposisjonen inn for en slik overføring på sikt, og Stortingets undervisningskomité var enig i dette. Siden dette har spørsmålet kontinuerlig vært oppe til vurdering uten at det har blitt trukket endelige konklusjoner. I NOU 2000: 22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune ble det også foreslått at forhandlingsansvaret bør overføres.

Til toppen