Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Tiltak mot mobbing gir resultater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Det er nå ett år siden Manifest mot mobbing ble underskrevet. Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har vedtatt lokale mål i innsatsen mot mobbing. (25.09.03)

PRESSEMELDING 25.09. 2003

Manifest mot mobbing ett år etter:

Tiltak mot mobbing gir resultater

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet har nå vedtatt lokale mål i innsatsen mot mobbing. På tusenvis av skoler er det i gang samarbeid mellom skole, elever og foresatte om bedre skolemiljø. Ved enkelte skoler som har tatt i bruk programmer mot mobbing, viser foreløpige resultater fra kartlegginger en klar nedgang, både når det gjelder forekomsten av elever som blir mobbet og elever som mobber andre.

Det er nå ett år siden statsminister Kjell Magne Bondevik, Barneombudet, Kommunenes Sentralforbund, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for grunnskolen undertegnet Manifest mot mobbing. Partene forplikter seg til å arbeide for nulltoleranse mot mobbing og gjennom sitt arbeid engasjere og motivere for innsats i barnehage, skole, hjem og fritidsmiljø. I mars 2003 sluttet Barne- og familiedepartementet seg til manifestarbeidet, og innsatsen ble styrket gjennom tiltak i barnehagene og i barn og unges fritidsmiljøer. Manifestperioden går over to år.

- Manifestpartene innsats har frem til nå vært rettet mot å samarbeide om og samordne de nasjonale tiltakene. Nå er det tid for å rette oppmerksomheten mot den innsatsen som gjøres lokalt – i barnehagen, i skolen, hjemme og i barn og unges fritidsmiljø, sa statsminister Kjell Magne Bondevik da han presenterte manifestpartenes aktivitetsrapport i dag.

I løpet av det første året er følgende gjennomført:

 • Manifestpartene har utarbeidet et omfattende materiell til bruk for ansatte i barnehagene og for lærere, elever og foresatte.
 • 381 skoler vil ha tatt i bruk Olweus-programmet i perioden 2002–2004, og 184 skoler deltar i skoleåret 2003/04 i programmet "ZERO". Foreløpige resultater fra 39 grunnskoler som har arbeidet med Olweus-programmet i 8 måneder, viser en klar nedgang både når det gjelder forekomsten av elever som blir mobbet og elever som mobber andre.
 • På ettårsdagen for Manifest mot mobbing lanserer manifestpartene en elektronisk idèbank: http://mobbing.ls.no . Idèbanken samler all relevant informasjon om aktiviteter og kunnskap knyttet til Manifest mot mobbing. Nettstedet gir også tilgang til en rekke av manifestpartenes elektroniske tiltak mot mobbing.
 • Elevenes rett til et trygt skolemiljø er styrket gjennom en ny paragraf i opplæringsloven: § 9a–3 første ledd : "Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør".
 • Læringssenteret har utpekt Rogalandsforskning til å evaluere innsatsen til Manifest mot mobbing. Evalueringen skal danne grunnlag for vurdering av oppfølgingstiltak og videre strategi i innsatsen mot mobbing. Rogalandsforskning vil samarbeide med et nordisk nettverk av forskningsmiljøer i evalueringsarbeidet.
 • Kommunenes Sentralforbund står bak boken Vold i skolen som utgis på Kommuneforlaget og sendes ut gratis til alle landets skoler.
 • "Ingen utenfor!" - Foreldreutvalget i grunnskolen har mobbing som tema i Grunnskolens uke (45).
 • Barneombudet utfordrer elevene og elevrådene i arbeidet med å bekjempe mobbing. gjennom "Det store oppdraget".
 • Utdanningsforbundet gir høsten 2003 stipend til medlemsgrupper som arbeider aktivt mot mobbing.

Manifestpartenes aktiviteter fremover i henhold til tiltaksplanen:

 • Manifestpartene arrangerer en nasjonal konferanse om "Manifest mot mobbing" våren 2004.
 • Manifest mot mobbing er tema på Arena 2003 i Kristiansund i oktober.
 • Tiltakspakke for innsats mot mobbing i videregående opplæring lanseres i januar 2004.
 • Manifestpartene vil støtte opp om og samarbeide med lokale og regionale aktører om ytterligere lokale og regionale aktiviteter høsten 2003 og våren 2004.
 • Manifestpartene planlegger et seminar for representanter fra lærerutdanningen.
 • Barne- og familiedepartementet vil bidra til å øke kompetansen om mobbing i barnehage, skole og fritidsmiljø.

Kontaktpersoner:

Utdannings- og forskningsdepartementet:
Seniorrådgiver Karin Steenstrup, tlf. 22 24 74 70, mobil 905 64454

For Læringssenteret:
Avdelingsdirektør Vibeke Thue: 23 30 12 18, mobil: 90 52 82 52 og Mari S. Solerød: 23 30 12 20, mobil: 95 03 66 11

Manifestpartenes aktivitetsrapport

Til toppen