Historisk arkiv

Frittstående skole fratas godkjenning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

UFD har med umiddelbar virkning besluttet å trekke tilbake godkjenningen av den frittstående videregående skolen Musikk Instrument Akademiet. Skolen må i tillegg betale tilbake 6,4 mill. kr av tidligere mottatt statsstøtte. (12.04.07)

Pressemelding

Nr.: 049
Dato: 12.07.04

Frittstående skole fratas godkjenning og må tilbakebetale statsstøtte

Utdannings- og forskningsdepartementet har med umiddelbar virkning besluttet å trekke tilbake godkjenningen av den frittstående videregående skolen Musikk Instrument Akademiet (MIA) i Sarpsborg. Vedtaket innebærer at skolen ikke får utbetalt statstilskudd for skoleåret 2004/05, og skolen må i tillegg betale tilbake 6,4 millioner kroner av tidligere mottatt statsstøtte for elever MIA ikke kan dokumentere har vært reelle elever ved skolen.

Departementets vedtak om å trekke tilbake godkjenningen av skolen bygger på friskolelovens § 7-2, mens kravet om tilbakebetaling av for mye utbetalt statsstøtte både bygger på denne paragrafen og på forvaltningslovens § 35. Departementet viser også til at MIA har gitt lån, gaver og tilskudd til en tredje part, i strid med både friskoleloven og aksjeloven. Som en del av saksbehandlingen har departementet, gjennom Fylkesmannen i Østfold, også gjort flere tilsyn ved skolen.

Statssekretær Helge Ole Bergesen mener reaksjonen overfor MIA viser at regjeringen aktivt følger opp sine signaler om tilsyn av regelverket for friskolene:

- Vi har åpnet for at flere kan få starte friskoler og innført rett til tilskudd når lovens vilkår er oppfylt. Men samtidig har vi innskjerpet i friskoleloven at statstilskuddet skal komme elevene til gode, sier Bergesen

I sin begrunnelse for å kreve tilbakebetalt deler av statsstøtten viser departementet til at MIA de siste par årene har fått statstøtte for en lang rekke elever som skolen ikke kan dokumentere har vært reelle elever. Dette gjelder tilskudd for 32 elever høsten 2002, 29 elever våren 2003, 25 elever høsten 2003 og 33 elever våren 2004. Til sammen utgjør dette kr. 6 416.728, og departementet krever beløpet tilbakebetalt innen 1. oktober 2004.

Departementet legger videre til grunn at MIA, i strid med formålet med og forutsetningene for godkjenningen og i strid med departementets uttalelser, ikke har stilt tilfredsstillende krav for inntak til innføringskurset. I stedet har skolen overskredet taket for antall elever i den hensikt å bruke innføringskurset som en utsilingsmekanisme. Videre legger departementet til grunn at MIA urettmessig har mottatt tilskudd for de elevene som er tatt inn på innføringskurset utover taket på 30. Departementet mener derfor at skolen er drevet delvis i strid med friskoleloven § 2–2 og med forutsetningene for godkjenningen.

Departementet anser heller ikke at MIA kan dokumentere på en tilfredsstillende måte at kvaliteten på opplæringen er på det nivået som ble forutsatt da skolens tilbud ble godkjent. Videre anser departementet at MIA, i strid med formålet med godkjenningen, har tatt inn elever som ikke har de nødvendige forutsetningene for å kunne nyttegjøre seg utdanningsløpet ved skolen. Departementet anser også at MIA ikke har gjort nødvendige oppfølginger i form av å fjerne fra elevlistene de elevene som hadde et så stort fravær at de ikke lenger kunne anses som tilskuddsberettigede, og ved denne unnlatelsen dermed urettmessig har mottatt tilskudd for disse. Sistnevnte innebærer også et brudd på § 7 i regnskapsforskriften.

Musikk Instrument Akademiet ble godkjent etter privatskoleloven i 1989. (Privatskoleloven ble erstattet av friskoleloven 01.10.03). Skolen skal ha som formål å drive videregående yrkesrettet opplæring som ikke tilbys i den videregående offentlige skolen. Skolen er godkjent for inntil 85 elever, herunder inntil 30 elever på innføringskurset og de 55 resterende elevene fordelt på de øvrige kursene.

Musikk Instrument Akademiet kan påklage vedtaket til Kongen i statsråd. Klagefristen er 4 uker.