Historisk arkiv

1,6 milliardar til Kunnskapsløftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Regjeringa foreslår å løyve om lag 1,6 milliardar kroner til å gjennomføre Kunnskapsløftet i 2006. Sentrale element i denne løyvinga er kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling for lærarar og skuleleiarar, kompensasjon til kommunane i samband med utskifting av læremiddel og heilårsverknaden av å utvide timetalet hausten 2005.(14.10.05).

Pressemelding

Nr.: 066-05
Dato: 14.oktober

1,6 milliardar til Kunnskapsløftet

Regjeringa foreslår å løyve om lag 1,6 milliardar kroner til å gjennomføre Kunnskapsløftet i 2006. Sentrale element i denne løyvinga er kvalitetsutvikling, kompetanseutvikling for lærarar og skuleleiarar, kompensasjon til kommunane i samband med utskifting av læremiddel og heilårsverknaden av å utvide timetalet hausten 2005.

965 millionar kroner er foreslått løyvde til ulike kvalitetsutviklingstiltak i skulen. 600 millionar kroner av dette beløpet skal prioriterast til kompetanseutvikling for lærarar og skuleleiarar. Regjeringa har varsla eit samla kompetanseløft på mellom to og tre milliardar kroner for desse gruppene. Med løyvinga for 2006 kjem det totalt til å vere løyvd 1,1 milliardar kroner til kompetanseutvikling. Av neste års løyving på 600 millionar kroner til formålet skal 375 millionar kroner gå direkte til skuleeigarane.

Ny læreplan for grunnskulen og fellesfaga i vidaregåande opplæring er fastsett, mens arbeidet med resten av læreplanane i den vidaregåande opplæringa er i gang. 80millionar kroner går derfor til å ferdigstille nye læreplanar i 2006.

Kunnskapsløftet inneber at 1.–9. trinnet i grunnskulen og vidaregåande trinn 1 skal ta i bruk nye læreplanar og ny fag- og timefordeling frå hausten 2006. Reforma blir innført hausten 2007 på 10. trinnet i grunnskulen og på vidaregåande trinn 2, og frå hausten 2008 også på vidaregåande trinn 3.

Å innføre nye læreplanar i alle fag krev at læremidla blir bytte ut raskare enn normalt i grunnskulen. Regjeringa foreslår derfor å løyve 400 millionar kroner innanfor veksten i dei frie inntektene til kommunane i kompensasjon for meirutgifter i samband med utskifting av læremiddel i grunnskulen i 2006.

Vidare blir det i 2006 lagt inn om lag 190 millionar kroner i rammeoverføringane til kommunane til å dekkje heilårseffekten av å utvide timetalet i grunnskulen med fire veketimar frå hausten 2005. I perioden 2002–2005 blir barnetrinnet dermed[JOH1] styrkt med til saman tolv veketimar.

Kvalitetsutvikling:
Budsjettposten «Kvalitetsutvikling i grunnopplæringa» er på 965 millionar kroner og dekkjer ei lang rekkje viktige tiltak:

  • 600 millionar kroner til kompetanseutvikling. Av dette beløpet går 375 millionar direkte til skuleeigarane (kommunar, fylkeskommunar, frittståande). 115 millionar kroner går til sentra for matematikk, naturfag, lesing, nynorsk og framandspråk og til utviklingsarbeid rundt strategiplanane på desse fagområda.
  • 160 millionar kroner til kvalitetsvurdering, dokumentasjon og analyse. 100 millionar av beløpet går til eit nasjonalt kvalitetsvurderingssystem.
  • 80 millionar kroner til arbeidet med læreplanar.
  • Dei siste 125 millionar kronene går til ulike IKT-tiltak, den nye ordninga med leksehjelp og arbeidet for betre lærings- og oppvekstmiljø, inklusive tiltak mot mobbing, rammer for måltid, fysisk aktivitet og kampen mot fattigdom.

Andre tiltak innanfor grunnopplæringa

Satsing mot fattigdom:
Som ledd i satsinga mot fattigdom og som oppfølging av stortingsmeldinga om opplæring innanfor kriminalomsorga (St.meld. nr. 27 (2004–2005)) foreslår Regjeringa å løyve 4 millionar kroner til å styrkje arbeidet med å gi tilpassa opplæring til innsette i fengsel.

Landslinjer:
Regjeringa foreslår å auke løyvinga til landslinjer med vel 21 millionar kroner i forhold til det salderte 2005-budsjettet, slik at ho blir ført vidare på same nivå som i 2004.

Tryggleiksopplæring for fiskarar:
Regjeringa foreslår å auke løyvinga til tryggleiksopplæring for fiskarar med om lag 3 millionar kroner i forhold til saldert 2005-budsjett.