Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ny fag- og timefordeling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Timetallet på barnetrinnet økes med 152 timer i året, fordelt på engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. På ungdomstrinnet innføres programfag og 2. fremmedspråk. Også kroppsøving styrkes betydelig. (22.06.05)

Pressemelding

Nr.: 47
Dato: 22.06.05

Ny fag- og timefordeling

Timetallet på barnetrinnet økes med 152 timer i året, som fordeles med 38 timer på hver av fagene engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. På ungdomstrinnet er programfag og innføring av 2. fremmedspråk som obligatorisk fag de viktigste endringene. Også kroppsøving styrkes betydelig.

Dette er sentrale punkter i den nye fag – og timefordelingen for grunnopplæringen som Utdannings- og forskningsdepartementet nå har fastsatt. Utvidelsen av timetallet skal gjelde allerede fra skoleåret 2005-2006.

Fag- og timefordeling 60 minutters enheter

Hittil i denne stortingsperioden er timetallet på barnetrinnet vedtatt utvidet med 12 uketimer. Halvparten av disse timene har gått til norsk, tre timer er avsatt til matematikk, mens de øvrige tre timene er fordelt på naturfag, samfunnsfag og engelsk. Åtte av disse timene er allerede gjennomført, de fire siste innføres fra høsten 2005.

Høringsfristen for uttalelser til departementets forslag av 15.02.05 til ”Fag- og timefordeling for grunnskolen, fag- og timefordelingen for fellesfag i videregående opplæring, omfang av programfag og prinsipper for valg av programfag i videregående opplæring” gikk ut 26.04.05.

Uttalelsene er nå vurdert og departementet har på flere områder kommet høringsinstansenes synspunkter i møte.

Bedre tilpasset opplæring

Nye læreplaner med klare mål og et nasjonalt system for kvalitetsvurdering gjør at lokalt nivå får større frihet til å disponere tiden. Høringen gav bred tilslutning til at inntil 25 prosent av tiden i det enkelte fag skal kunne omdisponeres lokalt for å styrke tilpasset opplæring for den enkelte elev. Omdisponering forutsetter samtykke fra den enkelte elev eller lærling og fra foreldrene.

Styrking av barnetrinnet

Stortinget har sluttet seg til at timetallet for 1. – 4. trinn skal utvides med 152 timer fra og med skoleåret 2005-2006. Høringen ga bred støtte til at denne tidsrammen brukes til å øke timetallet i engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag med 38 timer til hvert fag.

Timetallet i kroppsøving økes med 143 timer ved at tidligere timer til frie aktiviteter overføres.

I grunnskolen er ansvaret for å fordele timer i fagene på årstrinnene innenfor barnetrinnet og ungdomstrinnet delegert til skoleeier. I fagene KRL, samfunnsfag, engelsk og kunst- og håndverk er et lite antall timer overført fra ungdomstrinnet til barnetrinnet. For å bidra til progresjon i opplæringen i samsvar med de nye læreplanene i fagene, bør disse timene legges til 7. eller 6. årstrinn.

Fornying av ungdomstrinnet
Departementet foreslo at det skulle fastsettes 180 timer til programfag på ungdomstrinnet. Som følge av høringen er timetallet i programfag redusert til 150 timer. Programfag innføres over en treårsperiode. I denne perioden kan skolene likevel velge å beholde dagens ordning.

Naturfag styrket
På grunnlag av høringen er timetallet i naturfag på ungdomstrinnet opprettholdt på nåværende nivå samtidig som det er styrket på barnetrinnet.

Elever som følger læreplan i tegnspråk
Det fastsettes et samlet timetall på 3650 timer totalt for grunnskolen i fagene tegnspråk og norsk. Fordeling av timer skjer lokalt, og presiseringer forskriftsfestes.

Viktige bestemmelser for videregående opplæring
Som en følge av høringen er fellesfagene geografi og samfunnsfag flyttet fra Vg2 til Vg1. Dette betyr at valg av programfag legges til Vg2 i det studiespesialiserende utdanningsprogrammet. I programområde for formgivingsfag og øvrige utdanningsprogrammer blir fag- og timefordeling som foreslått i høringsbrevet.

Svært mange av høringsinstansene mente at de 3 uketimene i fellesfaget matematikk på Vg2 skal inngå i programfaget for elever som ønsker fordypning i matematikk. Dette har departementet tatt til følge og gjør det samme prinsippet gjeldende også for elever som velger fordypning i sitt andre fremmedspråk. Full fordypning i 2. fremmedspråk blir 4+4+5 uketimer.

Fellesfagene engelsk og samfunnsfag utvides med én uketime hver i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Det økte timetallet i disse fagene skal tas fra prosjekt til fordypning (PF) med hhv én time på Vg1 og én time på Vg2.

Til toppen