Historisk arkiv

Arbeidsgruppe foreslår sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Pressemelding fra arbeidsgruppen:

Arbeidsgruppe foreslår sammenslåing av Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole

En arbeidsgruppe nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet i samarbeid med Landbruksdepartementet, som har vært ledet av professor Kaare R. Norum ved Universitet i Oslo, foreslår at Norges veterinærhøgskole og Norges landbrukshøgskole blir slått sammen til en institusjon.

Forslaget om en sammenslåing av de to institusjonene bygger på det synet at norsk biologisk forskning kan og må bli bedre. Arbeidsgruppen er overbevist om at den biologiske forskningen er inne i en spennende utvikling med mange utfordringer og store muligheter, men det er tvingende nødvendig at det utarbeides en bedre struktur og plan for forskningen innen de biologiske fagene som hører inn under de to høyskolene. Innenfor en større institusjon vil man lettere komme over den "kritiske masse" som er nødvendig for å danne solide forskergrupper og et godt forskningsmiljø. Behovet for større forskergrupper går tydelig frem av en internasjonal evaluering av norsk biofaglig forskning som Norges forskningsråd har fått utført.

Arbeidsgruppen mener også at Norges veterinærhøgkole som institusjon er for liten til å bære det ansvaret og den myndighet som den er tillagt fra statens side. Administrative oppgaver tar for mye ressurser, ikke minst fra det akademiske personalet. Det kan oppnås betydelige samordningsgevinster for forskning, utdanning og administrasjon ved en sammenslåing med Norges landbrukshøgskole. Institusjonene har flere utdanninger som arbeider innenfor beslektede områder. Forutsetningene for samordning burde være gode, særlig når det gjelder mastergrader og forskerutdanning. Konkret foreslår arbeidsgruppen at det etableres en felles forskerskole.

Siden 1992 har Norges veterinærhøgskole måttet tåle betydelige reelle reduksjoner i sine budsjetter, uten at forventningene til institusjonens utdanning og forskning er tilsvarende redusert. Dersom veterinærutdanningen skal utvikle seg slik myndighetene ønsker, er tilførsel av større ressurser helt nødvendig. Arbeidsgruppen foreslår at opptaket av studenter til veterinærutdanningen på sikt økes fra 56 i dag til 90.

Arbeidsgruppen mener at den nye institusjonen må få et nytt navn, og at det må gjøres nødvendige endringer i begge de vitenskapelige høyskolers interne organisering. Samarbeidet med nordiske søsteruniversiteter må styrkes, så vel som samarbeidet med Universitetet i Oslo og andre forsknings- og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland.

Med utgangspunkt i behovet for nytt klinikkbygg for produksjonsdyr skulle arbeidsgruppen også vurdere lokalisering av veterinærutdanningen. Her har arbeidsgruppen delt seg i et flertall på fire og et mindretall på tre:

Arbeidsgruppens flertall mener at en lokaliseringen av hele den nye institusjonen på Ås samlet sett gir den beste løsningen. På Ås kan det bygges en helt ny og moderne klinikk. Man vil danne et robust miljø for forskning, utdanning og formidling. En flytting vil også best ivareta hensynet til den bredere biologiske grunnforskningen, trygg mat-perspektivet og den næringsrettede forskningen innen havbruk og landbruk.

Arbeidsgruppens mindretall mener at en flytting av NVH og VI til Ås ikke tilstrekkelig kan begrunnes ut fra faglige hensyn. En utbygging på Adamstua vil sikre de veterinærmedisinske institusjonene gode og funksjonelle fasiliteter i overskuelig framtid. En flytting til Ås vil i seg selv ikke bidra til å øke omfanget og bedre kvaliteten innen biologisk grunnforskning. Dette kan lettere oppnås gjennom bruk av målrettede økonomiske tiltak som fremmer samarbeid.

Hele arbeidsgruppen understreker at situasjonen ved klinikken for produksjonsdyr på Adamstua er prekær, og at uansett hvilken plassering myndighetene velger er det nødvendig at byggesaken drives frem etter en stram og fastsatt tidsplan med realistisk finansiering. Statsbygg har anslått at kostnadene for en utbygging på Ås vil ligge innenfor kostnadsspennet 2.500 - 3.300 mill. kr. For alternativet med fortsatt veterinærutdanning på Adamstua, vil kostnadene ligge i området 800 - 1.100 mill. kr. Det presiseres av Statsbygg at disse tallene er beheftet med store usikkerheter, ettersom det ikke foreligger noe egentlig forprosjekt.

Arbeidsgruppen ble oppnevnt i juli 2002 og har bl.a. hatt som mandat å vurdere plassering av nytt klinikkbygg for dyrehospitalet ved Norges veterinærhøgskole, og dermed hele utdanningen. Den skulle også vurdere organiseringen av veterinærutdanningen i forhold til andre og beslektede institusjoner. Arbeidsgruppens rapport har vært på høring hos berørte institusjoner og andre interesserte.