Historisk arkiv

Rundskriv F-005-02

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Utdannings- og forskningsdepartementet

Opptak til høgre utdanning - opptakskalender

Rundskriv
F-05-02

Saksnr. 02/1498

04.03.2002

Universiteter
Høgskoler

OPPTAK TIL HØGRE UTDANNING - OPPTAKSKALENDER

I henhold til lov av 12. mai 1995 nr. 22 Om universiteter og høgskoler, § 37 nr. 1-4 og § 39 nr. 3, kan departementet fastsette forskrifter om opptakskrav og rangering av søkere til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler.

Ved opptak til studieåret 2002-03 gjelder følgende forskrifter for opptak til grunnutdanninger:

  • Forskrift om generell studiekompetanse som grunnlag for opptak til universiteter og høgskoler, fastsatt av departementet 23. desember 1996, med endringer 15. januar 1998, 18. desember 2000 og 6. april 2001.
  • Forskrift om spesielle opptakskrav og unntak fra krav om generell studiekompetanse for grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av departementet
    6. desember 1999 (Rundskriv F-82-99), med endringer 5. januar 2001 og
    12. desember 2001.
  • Forskrift om rangering av søkere ved opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av departementet 14. desember 1999 med endringer 21. november 2000, 5. januar 2001 og 20. desember 2001 (Rundskriv F-53-01).
  • Forskrift om betinget opptak til universiteter og høgskoler av søkere som har hatt fravær til eksamen i videregående opplæring, fastsatt av departementet 8. juli 1999 (Rundskriv F-48-99).

Det går fram av listen over at det har vært gjort forholdsvis mange endringer i forskriftene i løpet av kort tid og at flere av disse endringene er kommet relativt sent sett i lys av tidspunkt for iverksettelse.

Som et ledd i arbeidet med forenkling av regelverket for opptak har departementet sett på de rutinene som har vært brukt i arbeidet med dette regelverket. Både ut fra hensynet til søkerne, lærestedene og departementets oppgaver knyttet til dette området er det ønskelig med større grad av forutsigbarhet. Departementet har derfor besluttet å innføre en "Opptakskalender". Det innebærer at det fastsettes bestemte tidsfrister for når endringsforslag må foreligge fra de sentrale aktørene i prosessen for at eventuelle endringer skal kunne kunngjøres i rimelig tid før iverksettelse.

Det er besluttet at følgende frister innføres med umiddelbar virkning med sikte på opptaket i 2003-04 og i årene framover:

15. april 1For 2002 er fristen for innsending til departementet utsatt til 1. mai. For senere år skal fristen være <br /> 15. april. Forslag til endringer i forskrifter etc. skal forelegges departementet
15. juni Høringsutkast sendes ut fra departementet
15. september Høringsfrist til departementet
Frist for søknad om nye kvoter
1. november Endringer i forskriftene skal foreligge fra departementet.
Nye studier som skal etableres ved universitetene og høgskolene selv,
bør være ferdig behandlet dersom det skal være opptak gjennom SO.

Kommentarer:

15. april

Eventuelle forslag til endringer i opptakskrav og rangeringsregler for etablerte studier skal være sendt inn til departementet innen denne fristen. Læresteder som vurderer å søke om spesielle opptakskrav eller unntak fra krav om generell studiekompetanse må derfor behandle slike saker i sine organer slik at de kan oversendes departementet innen den fastsatte datoen.

Fristen gjelder i prinsippet også for etableringer av nye studietilbud, og innebærer at lærestedene på et tidlig tidspunkt i etableringsprosessen, bør vurdere om det kan være grunnlag for å foreslå spesielle opptakskrav eller unntak fra krav om generell studiekompetanse for nye studier. Departementet understreker at det i størst mulig grad bør være samme opptakskrav til tilnærmet like studier, og at det derfor kan være hensiktsmessig å se på de bestemmelsene som allerede er fastsatt før det fremmes forslag om nye spesielle opptakskrav. Departementet vil kunne vurdere å fravike denne fristen for nye studietilbud, dersom dette fremstår som forsvarlig i lys av søkernes behov for forutberegnelighet og forholdene for øvrig.

Departementet er innforstått med at det i tilknytning til kvalitetsreformen arbeides med å etablere en rekke nye studietilbud og at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å overholde denne fristen i 2002. Vi ser derfor at det kan være behov for fleksibilitet i år, men minner om at departementet etter planen skal sende ut endringsforslag innen 15. juni og at forslag til forskriftsendringer skal sendes ut på høring.

Vi gjør i denne sammenheng oppmerksom på at det bare er i spesielle tilfeller når hensynet til gjennomføringen av studiet gjør det nødvendig, at det bør vurderes å fastsette spesielle opptakskrav.

Vi minner også om at lærestedene selv må vurdere om det kan være grunnlag for å foreslå spesielle ordninger som for eksempel tilleggspoeng for underrepresentert kjønn.

Denne fristen får ikke konsekvenser for etableringer av nye studier som er planlagt med generell studiekompetanse (GSK) som opptakskrav, og som skal følge ordinære rangeringsregler, jf. fristen 1. november.

15. juni
Høringsutkast vil rutinemessig sendes til alle læresteder og andre relevante instanser. Dersom forslag krever ekstern høring i miljøer som normalt ikke er høringsinstans for endringsforslag relatert til høgre utdanning, forutsettes det at lærestedene selv legger ved oppdaterte adresselister for slike høringsinstanser.

15. september
Kommentarer og synspunkter på høringsforslagene skal foreligge i departementet. Denne samme fristen er også satt for forslag om spesielle kvoteordninger til enkelte studier.

Fastsetting av kvoter er normalt ikke høringssaker, men fastsettes i departementet etter forslag fra lærestedene. Eventuelle nye kvoter bør imidlertid varsles samtidig med fastsatte endringer i forskriftene. Søknader om spesielle kvoter eller fritak for primærvitnemålskvote skal derfor foreligge innen 15. september, slik at departementet kan ta dette med i arbeidet med endelig fastsettelse av forskriftsendringer. Overholdelse av høringsfristen vil være avgjørende for den videre framdriften i henhold til "Opptakskalenderen".

1. november
Endringer i forskrifter om opptak til grunnutdanninger med virkningstidspunkt fra neste studieår, skal gjøres kjent innen denne dato. Dette innebærer bl.a. at lærestedene skal vite om og kunne informere om eventuelle endringer fra og med denne datoen. Samtidig skal søkere og rådgivere i videregående opplæring kunne vite at det ikke vil bli gjort ytterligere endringer i opptakskrav og rangeringsregler for det kommende studieåret etter denne datoen.

I forbindelse med større regelverksrevisjoner kan det oppstå behov for å forskyve fristen for ferdigstillelse av forskrifter.

Generelle kommentarer:
Datoene i "Opptakskalenderen" er fastsatt med sikte på at eventuelle endringer skal være kjent i god tid før lærestedene må trykke sitt eget informasjonsmateriell, og slik at de også vil kunne gå fram av Søkerhandboka som utgis av Samordna opptak. Dersom endringsforslagene er av en slik art at det vil kunne føles urimelig for potensielle søkere å innføre nye krav mindre enn ett år før iverksettelse, kan departementet fastsette et senere iverksettelsestidspunkt.

Departementet viser til det faktum at Søkerhandboka er en svært viktig informasjonskilde for nye søkere til universiteter og høgskoler. Vi vil derfor anmode lærestedene om å påse at den informasjonen som trykkes der er i tråd med lærestedenes planlagte studietilbud.

Med hilsen

Jan S. Levy e.f.

ekspedisjonssjef

Bjørn Tore Kjellemo

avdelingsdirektør

Kopi: Samordna opptak
Norgesnettrådets sekretariat
Universitets- og høgskolerådet
Statens utdanningskontorer
Private høgskoler
Fylkeskommunene
Studentorganisasjonene