Historisk arkiv

Forskrift om krav til mastergrad

Forskrift om krav til mastergrad

Universiteter
Vitenskapelige høgskoler
Statlige høgskoler
Kunsthøgskoler
Private høyskoler
Universitets- og høyskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Studentenes landsforbund
Norsk studentunion

Deres ref

Deres dato

Vår ref

Dato

02/1001

02.07.02

Forskrift om krav til mastergrad

Vedlagt følger forskrift om krav til mastergrad fastsatt av Utdannings- og forsknings-departementet 2. juli 2002. Forskriften trer i kraft straks.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler og gjelder for mastergrader ved både statlige og private institusjoner. Gradene blir vedtatt ved kongelig resolusjon.

Institusjonen har adgang til å fastsette hvilke konkrete fag, emner og emnegrupper studenten må ha som faglig grunnlag for det enkelte masterstudium. Slike faglige krav vil normalt bli fastsatt i en studieplan.

Forskriften gir institusjonene myndighet til å fastsette særlige faglige minstekrav ved opptak til høyere grads studier. For statlige institusjoner er slik hjemmel gitt i § 37 nr. 6 i lov om universiteter og høgskoler.

Institusjonene får videre hjemmel til å fastsette regler for å rangere kvalifiserte søkere til mastergradsstudier.

Mastergrad i henhold til § 3 skal være en reell faglig fordypning ut over lavere grad, og det forutsettes en like høy faglig standard som i dagens høyere grads studier. Mastergrader av dette omfang kan enten være disiplinbaserte (tilsvarende "gamle" hovedfag) eller yrkesrettede. Studier av denne type skal normalt gi nødvendig grunnlag for forskerutdanning.

Når det gjelder mastergrader i henhold til § 4, vises det til St.meld. nr. 11 (2001-2002) Kvalitetsreformen Om vurdering av enkelte unntak fra ny gradsstruktur og Innst. S. nr. 188 (2001-2002). Mastergraden i arkitektur ved Arkitekthøgskolen i Oslo har Stortinget bestemt kan være 5^2 årig og er derfor et unntak fra den generelle bestemmelsen i § 4.

Mastergrader fastsatt med hjemmel i § 5 forutsettes å være erfaringsbaserte. Det kreves minst to års yrkespraksis. Institusjonene kan for det enkelte studium fastsette strengere krav. Mastergraden gir normalt ikke grunnlag for opptak til forskerutdanning. Departementet legger til grunn at utdanningstilbydere, for å møte de særskilte behov hos den aktuelle studentgruppen, kan tilrettelegge studiet over kortere tid enn det som følger av ordinær studiebelastning.

I §§ 3 og 5 er det fastsatt hvilken utdanning mastergraden bygger på. Med "annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang" menes for eksempel 3-årig høgskolekandidat, 3-årige yrkesutdanninger, 2-årig høgskolekandidat med ett års relevant videreutdanning etc.

Begrepene fag, emne og emnegruppe er relatert til § 46 i lov om universiteter og høgskoler. Institusjonene definerer selv hva som er fag, emne eller emnegruppe av 80 studiepoengs omfang i lavere grad.

For flere av de eksisterende høyere gradene har departementet fastsatt krav om fordypning av 1^2 års omfang (tilsvarende 90 studiepoeng) i grunnutdanningen. Redusert studietid på lavere grad skal etter departementets vurdering ikke gå på bekostning av faglig fordypning i masterstudiet etter § 3. Den beskjedne reduksjonen av fordypningskravet forventes kompensert av bedre oppfølging av den enkelte student på grunnutdanningsnivå og mer effektiv utnyttelse av studieåret.

Institusjonene gis videre myndighet til å godkjenne dokumentert realkompetanse som likeverdig helt eller delvis med fullførte utdanningsløp.

For de høyere gradene hvor departementet tidligere har fastsatt krav til fordypning er hovedfagsoppgaven omtalt som et selvstendig vitenskapelig og/eller kunstnerisk arbeid. Denne nye forskriften om krav til mastergrad omfatter høyere grads studier med større variasjon enn tidligere.

Det selvstendige arbeidet kan utføres individuelt eller som del av et gruppearbeid. Om det skal foretas individuell eller felles bedømmelse ved gruppearbeid fastsettes av institusjonen.

Departementet har sett det som ønskelig at det selvstendige arbeidet har et omfang på minimum 30 studiepoeng. Da dette kan være problematisk å innpasse i enkelte profesjonsutdanninger, er det satt et minstekrav om 20 studiepoeng selvstendig arbeid for mastergrader etter § 4.

I høringen har enkelte institusjoner foreslått å sette et maksimalt omfang på det selvstendige arbeidet i mastergraden. Dette er også i tråd med anbefalingene fra panelet som har evaluert norsk forskerutdanning. Departementet har derfor fastsatt at omfanget av selvstendig arbeid ikke skal overstige 60 studiepoeng.

Det er opprettet enkelte masterstudier av mindre omfang enn angitt i §§ 3, 4 og 5, og som dermed ikke inngår i den generelle nye gradsstrukturen. Departementet er kommet til at disse mastergradene likevel kan videreføres. I spesielle tilfeller, for eksempel som ledd i internasjonale avtaler, kan nye slike mastergrader bli godkjent etter søknad.

Med hilsen

Jan. S. Levy e.f.
ekspedisjonssjef

Rolf L. Larsen
avdelingsdirektør

VEDLEGG

FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 2. juli 2002 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler, § 45 nr. 1 og § 39 nr. 3, og lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler, § 10b.

§ 1Virkeområde

Forskriften gjelder krav til mastergrad for institusjoner under lov om universiteter og høgskoler og lov om private høyskoler.

§ 2Krav til faglig grunnlag m.m.

Institusjonens styre kan fastsette at bestemte fag, emner eller emnegrupper skal inngå i det utdanningsløp mastergraden bygger på. Styret kan fastsette rangeringsregler for kvalifiserte søkere, og har også myndighet til å fastsette særlige faglige minstekrav.

§ 3Krav til mastergrad av 120 studiepoengs omfang

Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 120 studiepoengs (2 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til §6. Graden bygger på ett av følgende fullførte utdanningsløp:

  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  • utdanning som i henhold til § 48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

Innenfor ett av de nevnte utdanningsløp må det inngå:

  • fordypning i fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller
  • integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang innenfor fagområdet for mastergrad

Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

§ 4Krav til mastergrad av 300 studiepoengs omfang

Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 300 studiepoengs (5 års) omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til § 6. Unntatt fra denne bestemmelsen er arkitektutdanningen ved Arkitekthøgskolen i Oslo som skal være av 330 studiepoengs (5^2 års) omfang.

§ 5Krav til erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang

Graden master oppnås på grunnlag av mastergradseksamen av 90 eller 120 studiepoengs omfang, inkludert selvstendig arbeid i henhold til §6, og ett av følgende fullførte utdanningsløp:

  • bachelorgrad
  • cand.mag.-grad
  • annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang
  • utdanning som i henhold til §48 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis. Institusjonen vurderer hva som er relevant yrkespraksis, og kan for det enkelte studium fastsette krav om lengre yrkespraksis.

Institusjonene kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

§ 6Krav til selvstendig arbeid

I mastergrad etter §§ 3 og 5 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng

I mastergrad etter § 4 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 20 studiepoeng

Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng.

Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning.

Institusjonen fastsetter nærmere regler om det selvstendige arbeidet, herunder omfang, vurderingsform og om arbeidet skal utføres individuelt eller av flere studenter.

§ 7Unntak

Mastergrader opprettet ved kongelig resolusjon før 1. juli 2002 med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler eller lov om private høyskoler, og med normert studietid 1 - 1,5 år, kan videreføres.

Departementet kan i spesielle tilfeller godkjenne nye masterstudier av denne typen etter søknad.

§ 8 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 2. juli 2002.